Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 de delegació de la competència en determinats consellers per a l’aprovació de les mesures que garanteixin els serveis mínims en la jornada de vaga del dia 27 de setembre de 2019

    Número d'edicte 9235 - Pàgina 38025

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 pel qual es corregeixen errors advertits en l’Acord del Consell de Govern de 30 d’agost de 2019 pel qual es nomenen els membres del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 9233 - Pàgina 38026

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 pel qual es nomenen vocals del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 9234 - Pàgines 38027-38028

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

   • Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 3 de juny de 2019 sobre l’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

    Número d'edicte 9086 - Pàgina 38029

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 118/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

    Número d'edicte 9104 - Pàgines 38030-38033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 119/2019 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 3 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

    Número d'edicte 9105 - Pàgines 38034-38036

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

   • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de setembre de 2019 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent

    Número d'edicte 9113 - Pàgines 38037-38039

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de setembre de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2019-2020, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

    Número d'edicte 9204 - Pàgines 38040-38058

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es delega l’exercici de la competència per a la tramitació de les ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats previstes en el Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, en el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

    Número d'edicte 9135 - Pàgines 38059-38060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB, de 18 de setembre de 2019 per la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques per projectes considerats estratègics pel territori atès que generan un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, des de l'1 d'octubre de 2019 fins a 31 de desembre de 2019

    Número d'edicte 9148 - Pàgines 38061-38082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 18 de setembre de 2019, de delegació de competències en matèria de la Xarxa EURES a Espanya en la persona titular de la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

    Número d'edicte 9124 - Pàgina 38083

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 19 de setembre de 2019, per la qual es publiquen el resultat de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 153/2018 del Compte general del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2016

    Número d'edicte 9157 - Pàgines 38084-38085

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Absència Batlessa

    Número d'edicte 9141 - Pàgina 38086

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Reconeixement de nivells inicials de carrera professional dels treballadors del Patronat Municipal Alcúdia Ràdio

    Número d'edicte 9219 - Pàgines 38087-38088

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Reconeixement de nivells inicials de carrera professional dels treballadors del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia

    Número d'edicte 9220 - Pàgines 38089-38090

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Creació de la comissió Coordinadora de Competències Municipals

    Número d'edicte 9222 - Pàgines 38091-38094

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Reconeixement de nivells inicials de carrera professional dels treballadors de la Fundació Escola de Música d’Alcúdia

    Número d'edicte 9228 - Pàgines 38095-38096

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de batlia pel qual s'aprova el Pla d'inspecció d'activitats de l'Ajuntament de Calvià

    Número d'edicte 9139 - Pàgines 38097-38106

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Llubí 2019

    Número d'edicte 9126 - Pàgina 38107

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Canvi d’adscripció de lloc de treball de tècnic/a de gestió. MF-608

    Número d'edicte 9158 - Pàgines 38108-38110

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística, GCI 17/02. Aprovació definitiva Projecte d’estatuts i bases d’actuació del SUP 4, accés Passeig Meravelles, a la Porcincula

    Número d'edicte 9159 - Pàgines 38111-38129

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Beques pel curs acadèmic 2019/2020 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris

    Número d'edicte 9129 - Pàgines 38130-38143

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes 2019

    Número d'edicte 9130 - Pàgines 38144-38159

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions per a la promoció de l’esport 2019

    Número d'edicte 9131 - Pàgines 38160-38174

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions per a agrupacions musicals 2019

    Número d'edicte 9132 - Pàgines 38175-38188

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions per a la Promoció Cultural 2019

    Número d'edicte 9133 - Pàgines 38189-38204

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions a projectes i activitats d'oci i temps lliure de 2019

    Número d'edicte 9143 - Pàgines 38205-38219

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions per a associacions de pares i mares d'alumnes 2019

    Número d'edicte 9144 - Pàgines 38220-38234

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la convocatòria de Subvencions per a associacions de Tercera edat 2019

    Número d'edicte 9145 - Pàgines 38235-38249