Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 9232
Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 pel qual es dona per assabentat del nomenament de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears és un organisme de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, el patrimoni de la qual està afectat de manera duradora al compliment de les finalitats d'interès general següents:

 • Col·laborar i prestar serveis amb les administracions públiques en el desenvolupament de plans, programes o projectes que tenen per objectiu l'atenció integral dels col·lectius beneficiaris següents: persones amb dependència, persones amb grau de discapacitat reconegut i persones amb problemes de salut mental.
 • Impulsar i desenvolupar programes d'investigació i innovació científica en l'àmbit de la dependència, la discapacitat i la salut mental.
 • Participar en programes sociosanitaris de caràcter preventiu, de promoció, assistència i rehabilitadors, i desenvolupar-los.
 • Promocionar el desenvolupament dels recursos sociosanitaris mitjançant accions i programes propis o amb entitats concertades.
 • Aconseguir recursos per destinar-los a programes d'atenció, suport, investigació i innovació en matèria de dependència, de discapacitat i de salut mental.
 • Dur a terme actuacions derivades de l'execució de la normativa vigent en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció als col·lectius, esmentats en el primer apartat, que li encarregui qualsevol institució pública de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la protecció jurídica, patrimonial i social de les persones majors d'edat amb la capacitat d'obrar modificada o incurses en un procés judicial de modificació de la capacitat d'obrar que estiguin en situació de desemparament, segons el que estableixen els Estatuts de la Fundació.
 • Facilitar l'accés a les activitats d'assistència, prevenció, rehabilitació, reinserció, integració sociolaboral i formació que afavoreixin la integració en la comunitat.
 • Promoure la realització, directament o indirectament, de programes que facilitin el desenvolupament social de les persones tutelades.
 • Orientar i assessorar les persones que exerceixin funcions tutelars i, en general, totes les persones que demanin informació.
 • Participar en la formació de professionals relacionats amb els serveis socials d'atenció a les persones amb capacitat d'obrar limitada.
 • Fomentar activitats de caràcter educatiu, tècnic, científic i cultural en l'àmbit de la protecció jurídica i social de les persones majors d'edat amb la capacitat d'obrar modificada.
 • Impulsar activitats de divulgació i sensibilització social per fomentar el respecte als drets de les persones majors d'edat amb la capacitat d'obrar limitada, així com la integració i la normalització en la societat.
 • Fomentar accions de patrocini, solidaritat i finançament en l'àmbit de la tutela d'adults per part d'empreses i entitats públiques i privades.
 • Qualsevol altra finalitat relacionada amb les esmentades que acordi el Patronat.

Amb aquests termes s'expressa l'article 6 dels Estatuts de la Fundació, la modificació dels quals es publicà mitjançant la Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears de 26 de maig de 2017 (BOIB núm. 67, d'1 de juny de 2017). Posteriorment també es publicà una modificació parcial dels Estatuts mitjançant la Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears de 14 de març de 2018 (BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018).

La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears s'adscriu a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, segons la disposició addicional primera i l'annex 1 del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost de 2019), rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019).

D'acord amb l'article 21.1, segon paràgraf, de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el nomenament o la contractació dels gerents i dels altres òrgans unipersonals de direcció d'aquest tipus d'entitats del sector públic instrumental autonòmic s'han de fer d'acord amb el que estableixen la normativa aplicable i els estatuts de l'entitat. En tot cas, el nomenament o la contractació i el cessament de qualsevol d'aquests òrgans unipersonals de direcció, quan no corresponguin al Consell de Govern, s'han de comunicar a aquest òrgan en el termini màxim de set dies, i els acords pels quals el Consell de Govern se'n doni per assabentat s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini màxim de deu dies.

El gerent o la gerent, que estarà assistit per un director tècnic o directora tècnica, s'inclou com a òrgan de la Fundació, segons l'article 11 dels Estatuts de la Fundació.

El Patronat, a proposta del president o presidenta, ha de nomenar un gerent o una gerent, com a òrgan de direcció de la Fundació amb funcions de gestió, càrrec que ha de recaure en una persona amb titulació universitària i un perfil professional adient. El nomenament del gerent o la gerent de la Fundació s'ha de comunicar al Consell de Govern, segons l'article 27 dels Estatuts de la Fundació.

En data 12 de setembre de 2019, la secretària del Patronat de la Fundació va emetre un certificat que acredita que en la sessió del Patronat de la Fundació del dia 11 de setembre de 2019, l'acta de la qual està pendent d'aprovació, s'adoptà l'acord, entre d'altres, de nomenar la senyora Alexandra Pavlovic Djurdjev gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears; comunicar aquest nomenament al Consell de Govern, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió de 20 de setembre de 2019, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Donar-se per assabentat del nomenament de la senyora Alexandra Pavlovic Djurdjev com a gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de setembre de 2019

La secretària del Consell de Govern

Pilar Costa i Serra