Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 9125
Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 17 de setembre de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de 5 de maig de 2016 es van aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les ofertes d'ocupació pública aprovades per Acord del Consell de Govern per als anys 2014 i 2015 (BOIB núm. 60, de 12 de maig).

2. Per la Resolució de 4 de desembre 2017 es van aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 151, de 12 de desembre).

3. Una vegada finalitzades les proves selectives esmentades al punt anterior, el Tribunal Qualificador ha elevat a la consellera d'Administracions Públiques i Modernització la llista definitiva de persones aspirants seleccionades amb l'ordre de prelació final.

4. L'article 10.2 de la Resolució de 5 de maig de 2016 estableix: «... sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'un nombre igual d'aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin, quan es produeixin renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, l'òrgan convocant pot requerir a l'òrgan de selecció una relació complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a funcionaris de carrera en substitució dels que hi renuncien».

5. Mitjançant un ofici de 10 de setembre de 2019, el director gerent de l'EBAP, d'acord amb el que estableix la base esmentada al punt anterior, va sol·licitar al president del Tribunal Qualificador una relació complementària de les persones aspirants que segueixen a les proposades, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a funcionàries de carrera en substitució de les que  renunciïn. En data 11 de setembre de 2019  el president del Tribunal va enviar un escrit amb la relació de persones aspirants que han superat tots els exercicis de l'oposició i que segueixen a les proposades.

6. Mitjançant escrits de data 16 de setembre de 2019 els senyors Asier Gómez Cuevas,  Antoni Juanico Soler i Adrián Efrén Jiménez Vega  renuncien  al procés selectiu del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears atès que en l'esmentada data han pres possessió d'un lloc de la mateixa especialitat en el cos facultatiu superior.

Per tant, aquestes persones han de ser substituïdes per les següents segons  l'ordre de prelació de la relació de persones aspirants que han superat els exercicis de l'oposició facilitada por el Tribunal Qualificador, que són les que figuren a continuació:

Magdalena Genovard Abad

María Beltran Molla

Diego Hellín García

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.

4. El Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

6. Les bases 10.2, 12 i 13 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de maig de 2016, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les ofertes d'ocupació pública aprovades per Acord del Consell de Govern per als anys 2014 i 2015.

7. La base 13 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual es van aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la llista definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons consta en l'annex I d'aquesta Resolució.

2. Publicar com a annex II la llista de llocs de treball vacants que s'ofereixen a les persones aspirants que han superat les proves selectives esmentades, a l'efecte que sol·licitin la destinació.

3. Establir que, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'aquesta Resolució, les persones aspirants seleccionades han de presentar, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents següents:

a) Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b) Una fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública, que s'adjunta a aquesta Resolució com a annex III.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal funcionari de nou ingrés. Quan es tracti de personal funcionari que hi hagi participat en la modalitat de promoció interna, pot presentar un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la conselleria competent en matèria de vigilància de la salut dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Escrit en què s'elegeixen, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud ha d'incloure tots els llocs (annex IV).

4. Ordenar que, si la persona aspirant seleccionada no presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament constatats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada, o si en examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no pot ser nomenada funcionària i resten anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

5. Establir que les places s'han d'adjudicar d'acord amb els criteris següents:

‒  La adjudicació s'efectuarà segons l'ordre final de prelació de les persones aprovades per a cada una de les illes, d'acord amb la petició de destinació i segons els llocs vacants que s'ofereixin.

‒  Les persones seleccionades que hagin accedit al procés selectiu mitjançant el sistema de promoció interna tenen preferència, respecte de les persones que no procedeixin d'aquest torn, per cobrir els llocs de treball vacants que s'ofereixin.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de setembre de 2019

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització

Isabel Castro Fernández    

 

ANNEX I

Llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Mallorca     Torn lliure               

DNI               Llinatges, nom                                   Puntuació              ordre       

***1922*     MAS FIOL, MIQUEL                               22,639                1       

***9711*     BLANCH VICENS, VICTOR                   21,138               2       

***0924*     GENOVARD ABAD, MAGDALENA      20,438               3       

***7732*     BELTRAN MOLLA, MARIA                   19,482               4       

***3809*     HELLIN GARCIA, DIEGO                      18,980               5       

Mallorca          Promoció interna vertical               

DNI                  Llinatges, nom                                  Puntuació            ordre       

***4985*        REYES GONZALEZ, FRANCISCO         25,751                   1                      

Documents adjunts