Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 9103
Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació de les bases generals que han de regir els processos selectius de les Ofertes d’ocupació pública i promoció interna corresponents als exercicis de 2017, 2018 i 2019, a més de les places que resten pendents de l’any 2016 de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora de l'Àrea delegada de Funció Pública, per resolució número 17.808 de 17 de setembre de 2019, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar les bases generals que han de regir les convocatòries de processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari previstes a l'oferta d'ocupació pública i de promoció interna corresponent als exercicis de l'any 2017, de l'any 2018 i de l'any 2019, incloses les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016 que restin pendents de convocar, que s'adjunten.

SEGON.- Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

  

Palma, 18 de setembre de 2019

El cap de Departament de Personal,

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

 Antoni Pol Coll

   

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT

PRIMERA. OBJECTE I NORMES GENERALS

És objecte de les presents Bases generals la regulació dels diferents processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari previstes a l'oferta d'ocupació pública i de promoció interna corresponent als exercicis de l'any 2017, de l'any 2018 i de l'any 2019, incloses les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016 que restin pendents de convocar. La vigència d'aquestes bases generals es mantindrà mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

Aquestes Bases generals s'ajusten al que s'estableix a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció publica de la CAIB; al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes; al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; al RD 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i de promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, en tot allò que no s'entengui derogat per l'esmentada Llei; a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a optar a proves de selecció de personal, modificació publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018, i al RD 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims als quals s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris d'Administració local, en tot allò que no s'entengui derogat per l'esmentada Llei, i si escau, a la normativa aplicable a la Policia Local de les Illes Balears, sobre selecció, formació, promoció i mobilitat, continguda a la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i al Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig; a l'acord de Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2012, que regula el cessament del personal funcionari interí, i supletòriament al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears; a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Palma.

Aquestes bases han estat negociades amb les organitzacions sindicals a les reunions de dates 11 i 26 de juliol de 2019, de la Mesa General de Negociació.

SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per a ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants han de reunir els següents requisits, sense perjudici dels que figurin a cadascuna de les bases específiques. Aquests requisits han de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió.

a) Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, amb excepció d'aquells llocs de feina que directament o indirecta impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.

En les mateixes condicions, també hi pot participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels nacionals espanyols i dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir, si s'escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Sols per llei pot establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública, fet que s'ha de concretar a les corresponents bases específiques.

c) Estar en possessió del títol exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger han d'aportar la credencial que acrediti la seva homologació.

d) Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s'indiquin a la convocatòria específica.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents. Els/les aspirants que accedeixin a places reservades per a discapacitats han de tenir acreditat el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i ho han d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies, també han de sol·licitar a la mateixa instància les adaptacions que considerin adients per tal de dur a terme les proves selectives.

f) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

g) Abans de prendre possessió del lloc, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies comptadors a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

h) Els/les aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

i) Haver satisfet els drets d'examen dins el termini de presentació d'instàncies. Restaran exempts del pagament de la taxa de drets d'exàmens les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Cada convocatòria pot exigir el compliment d'altres requisits específics que tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a desenvolupar, sempre que es formuli d'una manera abstracta i general.

 

TERCERA. SOL·LICITUDS

Les persones aspirants a les proves selectives han d'emplenar l'imprès establert per l'Ajuntament de Palma, que se'ls facilitarà a les oficines d'atenció a la ciutadania d'aquest Ajuntament. Així mateix, l'esmentat imprès pot obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.palma.cat; aquest imprès ha d'obtenir-se per duplicat a l'objecte que l'interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.

Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També han de manifestar a la instància si volen realitzar els exercicis voluntaris, si s'escau.

Els drets d'examen seran abonats per les persones interessades mitjançant el document d'autoliquidació que les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) els entregarà en presentar la sol·licitud d'admissió a la convocatòria. També es poden abonar per gir postal a les oficines de Correus o amb targeta financera a la mateixa OAC.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A les convocatòries de places per a promoció interna, aquest termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El termini general de presentació de sol·licituds en les convocatòries per a cobrir places vacants per promoció interna, de les distintes categories de la Policia Local, serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent (art. 184 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig).

Les persones que participen en l'oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, s'ha de senyalar a la sol·licitud la llengua en la qual desitgen realitzar les proves selectives. En el cas que no s'indiqui cap opció, s'entendrà que totes les proves es realitzen en català.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per a obtenir el títol.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.

d. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

e. En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat i d'acord amb el Reial decret 2271/2004, de 23 de desembre, que regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat, certificació acreditativa del grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. A la mateixa sol·licitud, han de determinar si sol·liciten qualsevol adaptació per a la realització de les proves selectives.

Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Serveis Socials, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per a exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a parer de l'Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

f. Per a les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprèn el coneixement de la llengua castellana i a l'efecte de restar exemptes de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua castellana, còpia acarada del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes, o d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol.

En el cas de convocatòries que estableixin el concurs-oposició com a sistema d'accés, els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que estaran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'han de justificar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

En el cas de convocatòries que estableixin el concurs com a sistema d'accés, l'al·legació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament de Palma, el qual ha d'adjuntar-se a la sol·licitud d'admissió. La data límit per a l'al·legació dels mèrits i la presentació dels documents relatius a aquests, és la de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Únicament es valoraran aquells mèrits que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. Els mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no seran valorats. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.

L'acreditació dels serveis prestats a l'Ajuntament de Palma serà realitzada d'ofici per Registre de Personal i Informàtica de l'Ajuntament.

L'acreditació dels treballs fets a entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), a consorcis, a fundacions del sector públic, a empreses societàries del sector públic i a empreses privades s'ha de fer mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions duites a terme.

Els documents acreditatius dels mèrits presentats poden ser retirats per les persones aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

QUARTA. TRACTAMENT DE DADES

La participació de les persones interessades en els processos selectius implica l'autorització al tractament de les dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i en la tramitació del procés selectiu, així com a la publicació en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, Seu Electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per a la comunicació dels resultats parcials o definitius del procés selectiu, conformement amb les previsions establertes en l'article 8 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ja que els procediments selectius estan regits pel principi de publicitat

CINQUENA. PERSONES AMB DISCAPACITAT

D'acord amb el que disposa l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants perquè la cobreixin persones amb discapacitat, tot considerant com a persones amb discapacitat les que defineix l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, sempre que superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques.

Cada convocatòria ha d'especificar, si escau, el nombre de places reservades per a aquest torn.

A les convocatòries d'ingrés a aquest Ajuntament on figuri aquesta reserva, les persones interessades a participar-hi ho han de manifestar expressament en les seves sol·licituds. Les persones aspirants seran admeses en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.

L'adaptació de les proves, en cas que s'hagi sol·licitat a la instància, consistirà en la concessió d'un temps addicional per a la realització dels exercicis. L'adaptació de mitjans i les ajudes raonables consisteix en la posada a disposició de la persona aspirant dels mitjans materials i humans, de les assistències i recolzaments i de les ajudes tècniques i/o tecnològiques assistides que requereixi per a la realització de les proves en les quals participi, així com en la garantia de l'accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic on aquestes tinguin lloc.

Les proves selectives tindran idèntic contingut per a tots els/les aspirants, independentment del torn pel qual s'opti, sense perjudici de les adaptacions i els ajustaments raonables necessaris de temps i mitjans per a la seva realització.

Les places reservades a persones amb discapacitats que no siguin cobertes, s'afegiran a la reserva de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any següent.

SISENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Un cop expirat el termini de presentació d'instàncies, l'autoritat convocant o la que aquesta hagi delegat dictarà, en el termini màxim d'un mes, resolució que declari aprovades les llistes de les persones aspirants admesses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, si s'escau. La relació de les persones admeses i excloses s'exposarà en el tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web www.palma.cat d'anuncis d'aquest Ajuntament i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web. La relació d'exclosos es publicarà al BOIB. Hi constaran el nom i llinatges dels candidats i candidates, el seu número de document nacional d'identitat només amb quatre dígits aleatoris i la causa d'exclusió. Al mateix anunci s'indicaran el lloc, la data i l'hora d'inici dels exercicis.

En el cas de la Policia Local, el termini màxim per a la publicació de la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses és de 10 dies hàbils (art. 186 del Reglament marc).

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses sinó, a més, que els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

Per a esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Si algun/a aspirant no figura a la llista definitiva d'admesos ni a la d'exclosos, ha d'exhibir davant el tribunal una còpia de la sol·licitud segellada per l'oficina receptora, perquè aquest l'admeti provisionalment per a la realització dels exercicis. A tal fi, el tribunal es constituirà en sessió especial abans de començar el primer exercici, al lloc on aquest s'ha de realitzar, i resoldrà provisionalment les peticions que, mitjançant compareixença, puguin presentar els/les aspirants que es trobin en les circumstàncies esmentades. Les actes corresponents a aquestes sessions es trametran, en el termini més breu possible, a l'òrgan competent, el qual resoldrà l'admissió o l'exclusió de la persona aspirant afectada i ho comunicarà al tribunal perquè en prengui coneixement i tingui efectes i, si escau, ho notifiqui a la persona interessada.

Contra la relació definitiva de persones admeses i excloses es pot presentar el recurs corresponent. Si a la data de realització de l'exercici no s'ha resolt el recurs formulat, la persona interessada pot realitzar l'exercici cautelarment. En el cas de desestimació del recurs, l'exercici realitzat no tindrà validesa.

A les persones aspirants que siguin excloses de la convocatòria se'ls tornarà el 50% de la quantitat que haguessin abonat. Quan per causes no imputables al subjecte passiu l'activitat que constitueix el fet imposable de la taxa no es faci, és procedent la devolució de l'import corresponent. Per tant, no és procedent cap devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a la persona interessada.

SETENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador de cada procés selectiu quedarà constituït en la forma que determina l'article 51 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 60 així com els articles 11 i 12 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat en tot el que sigui de conformitat amb el que disposen el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat de les convocatòries de places corresponents al cos de la Policia Local, el tribunal de les quals estarà constituït en la forma establerta a la seva normativa pròpia. També els seran d'aplicació les Instruccions de determinació de les directrius sobre la constitució i el funcionament dels tribunals de selecció de personal funcionari de l'Ajuntament de Palma.

La composició del tribunal s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i s'ha de tendir a la paritat entre dona i home.

Nomenament

Els tribunals de selecció són designats per l'òrgan convocant i la seva composició formarà part del contingut de les corresponents bases de la convocatòria.

Requisits

En la designació de les persones que han de formar part dels tribunals de selecció, s'ha de garantir la idoneïtat per a valorar els coneixements i aptituds dels/les aspirants en relació amb les característiques de les places convocades.

Almenys la meitat més un dels vocals del tribunal ha de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida a les persones aspirants i la totalitat una titulació d'igual o superior nivell acadèmic.

D'altra banda la majoria dels membres del tribunal no pot pertànyer a la mateixa subescala i especialitat a la de la plaça convocada.

Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per cinc membres titulars, amb igual nombre de suplents. El/la president /a i el seu o la seva suplent seran designats/des discrecionalment per l'òrgan competent. Tots els/les vocals i els seus suplents seran designats/des per sorteig d'entre el personal funcionari de carrera d'acord amb els criteris indicats a l'apartat anterior.

Per a la constitució de borsins de la Policia Local, el tribunal qualificador ha d'estar constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

a) President/a: designat/ada per l'Ajuntament entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

b) Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia, competent en matèria de coordinació de les policies locals, un altre proposat per l'EBAP i un de designat per l'Ajuntament.

c) Secretari/ària: designat/ada per l'Ajuntament, amb veu i vot.

El tribunal pot acordar la incorporació de personal assessor o especialista, que pot actuar amb veu, però sense vot (art. 183.4 del Reglament marc).

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres –titulars o suplents, indistintament–, inclòs el president/a. Podrà designar assessors especialistes, amb veu però no vot, quan ho trobi convenient.

No poden formar part dels tribunals:

- Els càrrecs de designació política, o que ho hagin estat si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició.

- Les persones que hagin realitzat les tasques de preparació d'aspirants a les proves selectives per al cos, escala o l'especialitat de què es tracti en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.

- Atès que la pertinença als òrgans de selecció ha de ser sempre a títol individual, d'acord amb el punt 3 de l'article 60 del TREBEP, tampoc no en poden formar part els representants de les empleades i dels empleats públics com a tals.

No obstant això, les organitzacions sindicals amb representació a la Taula General de Negociació poden exercir en qualsevol moment les seves funcions de vigilància per a vetlar pel bon desenvolupament del procediment selectiu.

Si es donen aquestes circumstàncies en un membre d'un òrgan de selecció, ha de comunicar-ho al president, el qual ho traslladarà a l'òrgan convocant perquè procedeixi a la seva substitució. Si les circumstàncies es donen en el president, aquest ho ha de comunicar immediatament a l'òrgan convocant perquè procedeixi a la seva substitució.

Els membres del tribunal han d'abstenir-se d'intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat convocant, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, o si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de què es tracta durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Així mateix, els/les aspirants poden recusar els membres del tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior.

Els acords del tribunal s'adopten per majoria d'assistents i dirimeix els empats el vot del president.

Quan el nombre d'aspirants o el nivell de titulació o especialització exigit així o aconselli, poden constituir-se comissions permanents de selecció, a les quals els serà d'aplicació, pel que fa al seu règim de funcionament i selecció dels seus membres, en tot allò que sigui compatible, el que s'estableix per als tribunals qualificadors i, en tot cas, el que estableix la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a la composició i funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Al personal funcionari que formi part dels òrgans de selecció se li pot atribuir temporalment i amb caràcter exclusiu, l'exercici d'aquestes funcions.

Les comissions permanents de selecció estaran constituïdes per un nombre imparell de membres, personal funcionari de carrera, amb un nivell de titulació igual o superior al del cos o escala en la selecció del qual hagin d'intervenir i en la seva composició s'ha de vetlar pel compliment del principi d'especialitat.

Es pot comptar amb l'assistència de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves, d'acord amb el que prevegin les corresponents convocatòries.

En tots els processos de selecció o provisió, el Departament de Personal facilitarà als tribunals i comissions de valoració la seva col·laboració amb la finalitat de la seva coordinació i resolució d'incidències.

Així mateix, es pot sol·licitar la designació de personal col·laborador per a les tasques de vigilància, coordinació o altres de similars per a assistir els tribunals qualificadors i la Comissió Permanent.

En l'elaboració de les proves físiques i d'aquelles en què s'hagin d'utilitzar eines o materials que puguin generar un risc per a la salut o seguretat tant per a les persones aspirants com per els membres del tribunal, s'ha de procurar l'assessorament del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de l'Ajuntament.

La participació en el tribunal qualificador, com a membre assessor/a especialitzat/ada i com a personal col·laborador, dona dret a les indemnitzacions per raó de servei.

VUITENA. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Els exercicis de la fase d'oposició seran els que estiguin prevists a les bases específiques de les diferents convocatòries. El tribunal ha de respectar rigorosament el tenor literal que descrigui el contingut de cada exercici, així com subjectar-se al temari que, si s'escau, s'hagi pogut preveure. Només en allò no previst expressament a les bases, el tribunal pot aplicar la seva discrecionalitat tècnica i autonomia funcional.

Els temaris, llevat que la normativa prevegi una altra circumstància, s'han d'adaptar a les funcions pròpies de les places convocades, als requeriments competencials municipals i als continguts de la formació reglada per a l'obtenció de les titulacions exigides en cada cas, si s'escau.

Amb caràcter general, els temaris dels cossos de Policia Local i de Bombers s'han de correspondre amb el contingut dels cursos de capacitació de les categories professionals corresponents impartits per l'EBAP, la qual cosa s'ha de fer constar a les bases de la convocatòria respectiva. Per a la resta de convocatòries, les bases han d'incloure una referència bibliogràfica orientativa.

L'ordre d'actuació dels opositors serà alfabètic, començant per la lletra “W”, d'acord amb el sorteig efectuat per aquest Ajuntament a la Taula General de negociació de dia 11 de juliol de 2019.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i seran excloses de les proves selectives les qui no hi compareguin, tret dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Si alguna de les aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d'un embaràs de risc o de part, degudament acreditats, la seva situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que hagin quedat ajornades, les quals no es poden demorar de manera que es menystingui el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada pel tribunal; en tot cas, les proves han de dur-se a terme abans de la publicació de la llista dels aspirants que hagin superat el procés selectiu.

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones opositores que acreditin la seva identitat.

Un cop començades les proves selectives, no serà obligatòria la publicació dels successius anuncis de la realització de les proves restants en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El tribunal publicarà aquests anuncis al local on hagin tingut lloc les proves selectives almenys dotze hores abans del seu inici si es tracta del mateix exercici, o abans de quaranta-vuit hores si es tracta d'un nou exercici, sense perjudici que també s'exposin en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

En el supòsit que amb posterioritat a l'aprovació, tant de les bases generals com de les bases específiques, es modifiqui la normativa reguladora del contingut de cada programa, seran d'aplicació les referències que es trobin en vigor en el moment de la realització de les proves.

Els membres del tribunal són responsables d'adoptar les mesures més idònies en totes les proves escrites, llevat dels casos en què no sigui possible perquè es tracti de proves orals, físiques o similars, per tal de garantir la confidencialitat de les dades dels aspirants i que permeti a la vegada la identificació de l'exercici corresponent a cada aspirant sense conèixer les seves dades personals.

En el cas d'utilització de sistemes mecanitzats, l'assignació de codis s'ha de fer automàticament segons els sistemes d'impresos habituals, amb assignació de codis binaris.

NOVENA. QUALIFICACIÓ DELS EXERCICIS

Les bases de la convocatòria han d'establir el sistema de puntuació dels exercicis. El tribunal ha de respectar el que es prevegi en cada cas. Així mateix la valoració dels exercicis pot ser:

- Unitària, quan l'exercici té aquest caràcter.

- Dividida en dues o més parts, quan l'exercici té dues o més parts diferenciades. La puntuació serà independent per a cada una de les parts. Això no obstant, les bases estableixen una puntuació mínima per a cada una de les parts i una puntuació mínima global per a la superació de l'exercici.

Exercicis obligatoris. Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i s'ha de tenir cura especialment que hi hagi connexió entre el tipus de proves per superar i les tasques que s'hagin de desenvolupar als llocs de feina convocats. Aquests exercicis es qualificaran fins a un màxim de deu punts, i els qui no arribin a un mínim de cinc punts a cada un dels exercicis seran eliminats, llevat que a les respectives bases específiques hi figuri una altra qualificació específica.

La qualificació dels exercicis s'ha de fer d'acord amb els criteris que es determinin per a cada cas en les convocatòries específiques. D'altra banda, els tribunals han d'acordar els criteris específics de correcció de cada un dels exercicis, en funció de l'especificitat dels seus continguts, amb caràcter previ a la seva realització.

Els exercicis de llengües, si n'hi ha, i la prova psicotècnica es valoren com a apte o no apte.

Exercicis voluntaris. Els exercicis voluntaris es qualificaran segons la puntuació que figuri a les respectives bases específiques i, a falta d'això, amb un màxim d'un punt. Si un exercici voluntari té diverses especialitats, es dividirà la puntuació esmentada pel nombre d'aquestes.

Els exercicis voluntaris no suposen l'eliminació de l'opositor de les proves selectives, però determinen la puntuació final i, en conseqüència, l'ordre dels opositors i la relació d'aprovats amb plaça.

Qualificació de tots els exercicis (obligatoris i voluntaris). Les qualificacions de tots els exercicis s'obtindran sumant les puntuacions atorgades per cada membre del tribunal i dividint el total pel nombre d'assistents. S'eliminarà la nota més alta i la més baixa de les atorgades quan la diferència entre elles sigui superior a tres punts. El quocient obtingut serà la qualificació definitiva.

Per a la Policia Local les proves de la fase d'oposició i la qualificació s'han d'ajustar al que disposen l'article 167 i següents del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.

Les qualificacions dels exercicis s'han de fer públiques el mateix dia en què s'acordin i s'exposaran al web de l'Ajuntament: www.palma.cat.

Per a efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposen d'un termini de 3 dies hàbils, des de la publicació de la llista provisional. No obstant això, les bases específiques de les convocatòries poden preveure la realització successiva dels exercicis d'un procés selectiu en un o més dies consecutius; en aquest cas, el termini per a reclamar o sol·licitar la revisió de cada exercici s'atorgarà de forma conjunta al final de les proves, i la participació dels/ de les aspirants en cada prova serà condicionada a la superació de l'anterior sense que es puguin considerar obtinguts drets de cap tipus als/les aspirants que superin un exercici posterior a un de suspès. Als efectes esmentats es facilitarà la vista dels exercicis propis als opositors.

En el cas que un/a aspirant suspengui un exercici obligatori i eliminatori i interposi un recurs, la correcció del següent exercici, en cas que la realització d'aquest tingui lloc abans de la resolució del recurs, quedarà condicionada al resultat de l'esmentat recurs.

El tribunal ha de resoldre abans de l'inici del següent exercici les reclamacions presentades, sense perjudici de poder-ho fer acumuladament, com s'ha expressat al paràgraf anterior.

DESENA. AVALUACIÓ DE LA FASE DE CONCURS I PUNTUACIÓ FINAL

En el cas de concurs oposició el percentatge de puntuació de la fase de concurs respecte de la puntuació total del concurs oposició es determinarà a cada base específica, sense que, en cap cas, determini per si mateixa el resultat del procés selectiu.

Aquesta fase es realitzarà un cop finalitzada la fase d'oposició i no serà eliminatòria ni es tindrà en compte per a superar les proves de la fase d'oposició. Els mèrits es presentaran dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició. En aquesta fase el tribunal avaluarà els mèrits al·legats per les persones aspirants en la forma que determinin les respectives bases específiques i exposarà el resultat a la pàgina web, www.palma.cat, d'aquesta corporació. A partir de l'endemà i durant un termini de tres dies hàbils els/les aspirants podran presentar per escrit al Registre General observacions o reclamacions.

El tribunal ha de procedir a valorar els mèrits acreditats per les persones aspirants així com els que hagin al·legat en el termini previst i figurin en el seu expedient personal, en la forma indicada a les bases generals, d'acord amb el barem de mèrits establert a la convocatòria específica.

A aquest efecte la unitat gestora els facilitarà els fulls de valoració dels mèrits que contenen l'esquema del barem establert a la convocatòria, per tal de facilitar al tribunal la seva tasca de valoració.

El tribunal no valorarà cap mèrit que no hagi estat acreditat en el termini indicat i en la forma establerta a les bases generals.

En cas de concurs el tribunal valorarà els mèrits al·legats per les persones aspirants en la forma que determinin les respectives bases específiques.

En cap cas no es valoraran com a mèrits les assignatures de titulacions acadèmiques, els cursos que hagin format part com a exercici d'un procés selectiu, els cursos específics de capacitació per a accés a lloc de feina, ni els cursos de doctorat.

Es poden valorar els cursos impartits com a professor associat a la Universitat.

Per a la Policia Local els mèrits que s'han de valorar a la fase de concurs són els que estableix l'annex 4 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.

L'ordre de classificació definitiva dels/ de les aspirants serà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis i, si escau, pels punts del barem de mèrits atorgats a la fase de concurs.

Per a la Policia Local, la puntuació final del concurs-oposició es calcularà amb la fórmula que es conté a l'article 175 del Reglament marc.

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal procedirà a proposar la composició del borsí d'interins, integrada per les persones aspirants que han aprovat, com a mínim, un exercici de l'oposició, per ordre de prelació.

Aquests borsins poden ser utilitzats així mateix per les diferents entitats que conformen el sector instrumental de l'Ajuntament de Palma (organismes autònoms, societats mercantils, consorcis, fundacions, etc.) per a la cobertura temporal de llocs de treball de personal laboral. En aquests casos, les persones aspirants que accedeixin a un lloc de treball conserven la seva posició per ordre de preferència al borsí, en situació de disponibles, i han de ser cridades per a les ofertes de llocs de treball de personal funcionari de l'Ajuntament de Palma.

ONZENA. LLISTA D'APROVATS i PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el procés selectiu, el tribunal farà pública al Tauler d'Anuncis Virtual de la corporació, i a la pàgina web la relació de persones que l'hagin superat, la qual inclourà nom i llinatges, i quatre dígits aleatoris del DNI i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació. L'esmentada relació serà la determinant per a la petició i l'adjudicació de destins, amb excepció de les persones amb discapacitat, per a les quals es tindrà en compte l'establert a l'art. 9 del R.D. 2271/2004, i del personal interí, el qual tindrà preferència per a cobrir la plaça que ocupava en cas que aquesta fos vacant, sempre que existeixin motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres d'anàlogues, que hauran de ser degudament acreditades. L'òrgan convocant decidirà l'esmentada alteració quan es trobi degudament justificada, i haurà de limitar-se a realitzar la mínima modificació en l'ordre de prelació necessari per a possibilitar l'accés al lloc de la persona discapacitada.

Si s'escau, i queden places vacants en el torn de promoció interna, s'incrementaran les del torn lliure.

El tribunal farà pública a la pàgina web i al Tauler d'Anuncis Virtual la llista provisional de la valoració dels mèrits de les persones aspirants i la llista de persones opositores seleccionades del concurs oposició.

La llista provisional d'aspirants seleccionats contindrà com a màxim tantes persones com places es convoquen.

Els/les aspirants poden presentar al·legacions i sol·licitar la revisió dels mèrits en el termini de tres dies hàbils des de la seva publicació.

El tribunal procedirà a revisar els mèrits i a tramitar les al·legacions presentades per les persones aspirants. A aquest efecte citarà els/les aspirants que ho hagin sol·licitat en el termini establert, perquè puguin revisar la valoració dels mèrits i, si s'escau, fixarà un termini no superior a 24 hores perquè els/les aspirants que hagin revisat els mèrits puguin, si ho consideren pertinent, presentar al·legacions.

Una vegada revisades les puntuacions, resoltes les reclamacions i corregits els errors detectats, el tribunal farà pública la llista definitiva de la valoració dels mèrits i la llista definitiva d'aspirants seleccionats del concurs oposició.

El tribunal elevarà les esmentades relacions a l'autoritat competent perquè formuli la corresponent proposta de nomenament. No es pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre d'aspirants superior al de places convocades. No obstant això, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'igual nombre d'aspirants que el de les places convocades, i amb la finalitat d'assegurar la seva cobertura, quan es produeixin renúncies dels/de les aspirants seleccionats/des, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant pot requerir de l'òrgan de selecció una relació complementària de les persones aspirants que segueixin a les proposades, per al seu possible nomenament com a funcionaris de carrera.

A la llista d'aprovats amb plaça, el tribunal ha d'incloure diligència on faci constar la data de la seva publicació i especifiqui que aquesta data inicia el termini per a la presentació de documents.

Un cop publicada la llista d'aprovats amb plaça, les persones aspirants que hi figurin, en el termini de vint dies naturals comptats a partir del dia de la seva publicació, hauran de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament els documents següents, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, així com els que figurin a les respectives bases específiques:

A) Informe mèdic acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents, expedit pel metge especialista en medicina del treball del Servei de Prevenció de l'Ajuntament de Palma.

Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar mitjançant certificació dels òrgans competents del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat o, si escau, de la Comunitat Autònoma la compatibilitat per al desenvolupament de tasques i funcions pròpies de la plaça a cobrir.

B)Declaració jurada o promesa que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

C) Declaració jurada que no està sotmès a cap causa d'incapacitat específica conformement a la normativa vigent.

D) Abans de prendre possessió del lloc, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies comptadors a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

No es poden nomenar les persones aspirants que no presentin la documentació en el termini indicat, llevat dels casos de força major. Tampoc no es nomenaran aquells que manquin d'algun dels requisits. En ambdós casos totes les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat a la seva instància. En aquest cas serà proposat en el seu lloc la persona aspirant que segueixi per ordre de puntuació.

Els que tinguin la condició de funcionaris públics estaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats per a obtenir el seu anterior nomenament, i només hauran de presentar certificació del ministeri o organisme del qual depenen que acrediti la seva condició de funcionari i d'altres circumstàncies que constin en el seu expedient personal.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

a) Tenir nota més alta en el primer exercici.

b) Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala o l'especialitat de què es tracti, d'acord amb l'art. 43 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, segons el qual s'ha de seleccionar la dona, llevat que hi hagi motius no discriminatoris per a preferir l'home, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d'ambdós sexes, com per exemple les dels apartats d o e.

c) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera o com a personal laboral a l'Ajuntament de Palma.

d) Ser major de 45 anys.

e) Tenir càrregues familiars.

f) Ser una dona víctima de la violència de gènere.

g) No haver estat objecte de remoció d'un lloc de treball del mateix cos, de la mateixa escala o especialitat.

Si persisteix finalment l'empat, es farà un sorteig.

DOTZENA. NOMENAMENT

Presentada la documentació per part de les persones aprovades amb plaça i, per tal de procedir al seu nomenament, s'obrirà un termini perquè presentin per escrit l'ordre de prelació dels llocs de treball oferts, incloent la totalitat de llocs convocats.

A la mateixa resolució de nomenament s'adjudicaran els llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu tret del cas que no es puguin acreditar els requisits dels llocs de treball oferts, situació que suposarà l'ocupació d'un lloc de treball adient en adscripció provisional.

L'adjudicació dels llocs s'efectuarà segons l'ordre final de prelació de les persones aprovades, d'acord amb la petició de destinació i a la vista dels llocs vacants que s'ofereixin.

Realitzat aquest tràmit, es procedirà al nomenament de funcionaris de carrera fins al límit de les places convocades i dotades pressupostàriament.

A la Policia Local les persones aspirants que superin el procés selectiu i acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria han de ser nomenades personal funcionari en pràctiques de la categoria a la qual aspirin i les és d'aplicació el que disposen els art. 177 a 182 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.

TRETZENA. PRESA DE POSSESSIÓ

Un cop efectuats els nomenaments, les persones opositores nomenades hauran de prendre possessió del lloc de treball en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del nomenament, llevat d'un altre termini establert a les respectives bases específiques. Les persones opositores qui no prenguin possessió del lloc en el termini indicat sense causa justificada, s'entendrà que han desistit del seu nomenament.

CATORZENA. INCIDÈNCIES

El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò que no preveuen aquestes bases.

Quan es tracti d'exàmens de desenvolupament, es permetrà a la persona aspirant tenir el programa de temes de la convocatòria corresponent, sempre que aquest no tingui cap anotació.

Així mateix, els exàmens de desenvolupament que hagin de ser posteriorment llegits per les persones aspirants, es realitzaran utilitzant paper autocopiatiu.

QUINZENA. CONSTITUCIÓ DELS BORSINS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

Una vegada publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els nomenaments de les persones aprovades en cada convocatòria selectiva per a ingressar a l'Ajuntament de Palma, i abans de prendre possessió, es publicarà al Tauler d'Anuncis Virtual i a la pàgina web de la corporació, la borsa de les persones aspirants a personal funcionari interí.

Si una convocatòria selectiva es declara deserta, però alguna de les persones aspirants ha aprovat algun dels exercicis d'aquesta convocatòria, s'ha de formar amb aquestes la borsa de persones aspirants a personal funcionari interí i s'ha de fer pública en els termes que s'indiquen en el punt anterior.

El borsí que es derivi del procés selectiu serà el vigent des de l'endemà de la data de la darrera acta de l'òrgan de selecció. Quedaran sense vigència, si existissin, els borsins extraordinaris i/o extraordinaris i urgents per concurs de la mateixa categoria, encara que no haguessin transcorregut els quatre anys de durada, establerts a l'article 18.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma.

Així mateix, perdran la seva vigència els borsins ordinaris que superen els quatre anys i que han estat prorrogats automàticament, per adhesió a la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Davant la situació d'una sola borsa vigent de personal interí, els nomenaments i els cessaments d'aquest personal s'han de realitzar seguint estrictament l'ordre de prelació que ocupin els/les aspirants en la borsa vigent corresponent.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i el 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.