Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2018 per a l’autorització de la transmissió d’una llicència de comunicació audiovisual amb modulació de freqüència a Eivissa, amb emissió de 106,4 MHz (DGPM-0720080), a favor de Music Meets Art, SL

    Número d'edicte 13353 - Pàgines 42883-42885

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2018 pel qual es corregeixen errors de l’oferta d’ocupació pública complementària per a 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 13354 - Pàgines 42886-42887

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2018 de creació d’ajuts al copagament farmacèutic

    Número d'edicte 13355 - Pàgines 42888-42889

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la consellera de Presidència per la qual es nomena el notari adjudicatari d’una notaria a Palma en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 13272 - Pàgines 42890-42891

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2 de l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona

    Número d'edicte 13334 - Pàgines 42892-42893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 3 de l'Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona

    Número d'edicte 13336 - Pàgines 42894-42897

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 4 de l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona

    Número d'edicte 13337 - Pàgines 42898-42899

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2018 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2019, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 13196 - Pàgines 42900-42916

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 18 de desembre de 2018, per la qual s’estableix el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la Reserva Marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago

    Número d'edicte 13220 - Pàgines 42917-42919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 18 de desembre de 2018, per la qual s’estableix el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la Reserva Marina de sa Punta de sa Creu de Formentera

    Número d'edicte 13221 - Pàgines 42920-42922

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 18 de desembre de 2018, per la qual s’estableix una veda anual per a la pesca recreativa des de terra a la Reserva Marina de l’Illa del Toro

    Número d'edicte 13222 - Pàgina 42923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució del director de l'IEB, de dia 14 de desembre de 2018, de concessió d’ajuts per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019

    Número d'edicte 13183 - Pàgines 42924-42932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 85/2018 a l’empara de la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura, i Esports de 2 de gener de 2017 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (BOIB núm. 15, del 04/02/2017)

    Número d'edicte 13208 - Pàgines 42933-42934

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoca per a l'any 2019, per procediment anticipat de despesa, el procediment de selecció d'entitats col·laboradores relatives a determinades ajudes comunitàries directes i del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

    Número d'edicte 13154 - Pàgines 42935-42941

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 17 de juliol de 2018, mitjançant la qual es convoquen ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018

    Número d'edicte 13253 - Pàgina 42942

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 14 de desembre de 2018, per la qual s’aprova, com a despesa anticipada, la convocatòria de subvencions del Programa SOIB Jove- Qualificats Sector Públic/ Ajuntaments 2019, la qual es preveu que pugui ser cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (BOIB núm. 159, de 20 de desembre)

    Número d'edicte 13323 - Pàgines 42943-42944

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció directa al Fons Pitiús de Cooperació per a l'any 2018

    Número d'edicte 13156 - Pàgina 42945

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Resolució relativa a la selecció de projectes d’activitats culturals per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM)

    Número d'edicte 13188 - Pàgines 42946-42949

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Criteris per seleccionar les organitzacions i entitats que han de formar part dels grups m) i n) de l’article 7.3 del Consell Escolar de Mallorca (CEM)

    Número d'edicte 13187 - Pàgines 42950-42951

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Exp 3697/2018. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018

    Número d'edicte 13171 - Pàgina 42952

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exp. 43/2017. Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació simplement econòmica i de determinació de quotes de la UA-2 Cala Gat

    Número d'edicte 13198 - Pàgina 42953

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva de l'addenda al conveni urbanístic entre l'Ajuntament des Castell i la "Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria SA" (SAREB)

    Número d'edicte 13177 - Pàgines 42954-42955

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número d'edicte 13206 - Pàgines 42956-42985

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord d'aprovació dels principis generals que han de regir la carrera professional horizontal dels empleats públics de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número d'edicte 13214 - Pàgines 42986-42991

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord d'aprovació de la productivitat dels funcionaris de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número d'edicte 13215 - Pàgines 42992-42993

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació de les places en reserva de discapacitat a l'oferta pública de col·locació per a l'any 2018

    Número d'edicte 13200 - Pàgines 42994-42995

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord d'aprovació de l'Oferta d'ocupació pública 2018 de l'Àrea delegada de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 13242 - Pàgines 42996-42997