Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

    Número de registre 13195 - Pàgines 42708-42825

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de desembre de 2018 que modifica la Resolució de 5 de desembre de 2018, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es publica la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 13261 - Pàgines 42826-42827

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

    Número de registre 13205 - Pàgines 42828-42833

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de desembre de 2018 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de FEA d’ Anestesia i Reanimació(HCIN 08/18) corresponent a la gerència de Tramuntana(Hospital Comarcal d’ Inca)

    Número de registre 13219 - Pàgines 42834-42844

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de desembre de 2018 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de 5 de desembre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de fisioterapeuta del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 13259 - Pàgina 42845

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de desembre de 2018 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de FEA d’Oncologia(HCIN 07/18) corresponent a la gerència de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca)

    Número de registre 13218 - Pàgines 42846-42856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de diciembre de 2018 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/a obstetricoginecològic/a dependents del Servei de Salut de les Illes Balears convocat mitjançant Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87/2018, de 14 de juliol, modificada per la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de juliol de 2018, BOIB núm. 92/2018, de 26 de juliol)

    Número de registre 13248 - Pàgines 42857-42866

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació de les bases específiques del procediment de selecció de personal funcionari interí per cobrir places de bomber al Consell Insular de Menorca

    Número de registre 13264 - Pàgines 42867-42878

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases provisió lloc de treball de cap de serveis jurídics

    Número de registre 13202 - Pàgines 42879-42882