Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears

    Número d'edicte 13351 - Pàgines 42541-42544

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 46/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona

    Número d'edicte 13346 - Pàgines 42545-42573

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI

    Número d'edicte 13347 - Pàgines 42574-42583

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número d'edicte 13348 - Pàgines 42584-42600

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 13349 - Pàgines 42601-42611

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 50/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

    Número d'edicte 13350 - Pàgines 42612-42628

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca”, “Consorci Eurolocal Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2019

    Número d'edicte 13325 - Pàgines 42629-42659

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable.

    Número d'edicte 13312 - Pàgines 42660-42663

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva del Reglament del Consell municipal de la Joventut d'Inca

    Número d'edicte 13209 - Pàgines 42664-42667

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels horaris d'establiments de restauració, espectacles públics i activitats recreatives de l'Ajuntament de Ferreries

    Número d'edicte 13179 - Pàgines 42668-42672

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions de l'Ajuntament de Ferreries

    Número d'edicte 13189 - Pàgines 42673-42705

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'expte. 025-18 de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de distinta àrea de despesa que no afectin a baixes i altes de crèdits de personal

    Número d'edicte 13176 - Pàgines 42706-42707