Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 6833
Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de grau universitaris per al curs acadèmic 2017/2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El consell rector de l'IMEB va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de maig de 2018, les bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de grau universitaris per al curs acadèmic 2017/2018 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de conformitat al que es disposa en l'article 9.3 de la llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les bases reguladores que la regeixen.

Des de l'Ajuntament de Calvià, a través l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, es vol facilitar l'accés i continuïtat d'estudis universitaris oficials de grau. A aquest objectiu serveix el programa d'ajuts universitaris que es convoca mitjançant les presents bases.

Article 1. Finalitat de les bases

La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a sufragar despeses per fomentar la realització d'estudis universitaris entre els ciutadans del municipi de Calvià.

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i establir els criteris i procediments per a la concessió d'ajudes per part de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (d'ara endavant IMEB) en règim de concurrència competitiva, en les condicions que s'estableixen en els següents articles.

Article 2. Caràcter de les beques

Els ajuts d'aquesta convocatòria tenen caràcter de màxims, caràcter voluntari i temporal, no són invocables com a precedent i no es pot exigir augment o revisió de la quantia assignada.

En tot allò no previst en aquestes bases li serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la resta de la normativa aplicable per a la concessió de subvencions

Article 3. Requisits dels sol·licitants

Les persones sol·licitants hauran de complir en el termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:

1.- Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea, les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents a Espanya. 2.- Estar empadronades al municipi de Calvià o bé acreditar el pagament d'impostos de Béns Immobles municipals de l'any 2017, per part del sol·licitant o familiars de primer grau. 3.- Estar matriculat d'un mínim de 30 crèdits per al curs acadèmic 2017/2018 d'ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau.

Excepcions:

- Es consideraran vàlides aquelles matrícules inferiors a 30 crèdits, sempre i quan, els crèdits pendents d'aprovar per a l'obtenció del títol dels estudis que conduents a títols oficials de Grau sigui inferior a 30 (inclosos els crèdits de treball de fi de grau).

No s'inclouen en aquesta convocatòria ajudes per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, ni estudis d'especialització, ni títols propis de les universitats, altres estudis de postgrau, així com tampoc estudis de cicles formatius. Igualment queden excloses aquelles matrícules que superin un curs més dels establerts pels ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau.

4.- Els estudis que es preveuen en aquesta convocatòria són els següents:

- Estudis que s'imparteixen en el territori de les Illes Balears i es realitzen a universitats públiques.

- Estudis que s'imparteixen dins del territori de les Illes Balears i es realitzen en universitats privades; estudis que s'imparteixen fora del territori de les Illes Balears i es realitzen en universitats públiques o privades. En qualsevol d'aquestes casos els estudis que es presentin a la sol·licitud de beca no s'hauran de contemplar en l'oferta d'estudis de grau de la Universitat Pública de les Illes Balears. S'exclouen d'aquesta condició els estudis del grau de Medicina, sempre i quan l'estudiant estigui cursant com a mínim 3r curs.

- Estudis que s'imparteixen en modalitat a distància.

5.- Els beneficiaris no hauran d'estar en possessió d'una altra titulació universitària (grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent).

6.- No superar, pel que fa als rendiments nets de la unitat familiar per a l'any 2017 (*) (saldo net de rendiments de la base imposable general i de les imputacions de la renda) els límits màxims següents:

Famílies d'un membre

17.640,00 €

Famílies de dos membres

30.111,25 €

Famílies de tres membres

40.871,25 €

Famílies de quatre membres

48.538,75 €

Famílies de cinc membres

54.252,50 €

Famílies de sis membres

58.566,25 €

Famílies de set membres

62.833,75 €

Famílies de vuit membres

67.081,25 €

Càlcul de la renda familiar.

1. La renda familiar a efectes de beca o ajuda es calcularà segons s'indica en els apartats següents. A efectes de les beques i ajudes a l'estudi del curs 2017-2018, es computarà l'exercici 2017.

2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o Certificat d'Imputacions, es procedirà de la manera següent:

a) Es sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2013 a 2016 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2013 a 2016 a integrar en la base imposable de l'estalvi.

b) D'aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Es consideraran membres computables:

- Quan la persona sol·licitant no percebi ingressos es consideraran membres computables de la família el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l'estudiant i el propi sol·licitant.

- Quan la persona sol·licitant percebi ingressos constituirà una unitat familiar independent. També es consideraran membres computables el cònjuge o la persona a la qual es troben unides per parella de fet, així com els fills que visquin en el mateix domicili.

Constitueixen modalitats d'unitat familiar per al còmput d'ingressos, les següents:

- En els casos de separació matrimonial, divorci o separació de fet, la formada pel pare o la mare i tots els fills menors que convisquin per sentència judicial amb un o l'altre, i sempre justificada mitjançant original i còpia de la sentència judicial, així com els fills majors d'edat en les mateixes condicions que en l'epígraf anterior.

- En els casos de separació amb règim de guarda i custòdia amb sentència judicial: si només l'ostenta un dels dos progenitors, la documentació sobre ingressos serà la referida al mateix. Si l'ostenten de forma compartida els dos progenitors, la documentació serà la referida a tots dos.

- En cas que no apareguin dades en l'Agència Tributària i l'Ajuntament de Calvià o IMEB ho consideri pertinent, per a una adequada resolució de la sol·licitud, podrà requerir documentació alternativa.

- En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, es requerirà al sol·licitant la sentència que acrediti la guarda i custòdia dels menors.

7.- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Calvià i l'IMEB, de conformitat amb el que disposa en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8.- Presentar en termini i lloc establert en les presents bases la documentació establerta en l'article 8.

Article 4. Característiques de l'ajuda

- Modalitat A-1: es convoquen 40 beques per a aquells alumnes que hagin accedit a 1r curs d'estudis conduents a títols oficials de Grau en l'àmbit de les Illes Balears o modalitat a distància (segons l'establert a l'art. 3). Cada beca adjudicada serà per un import de 300,00€.

- Modalitat A-2: es convoquen 40 beques per a aquells alumnes que estiguin cursant com a mínim 2n curs d'estudis conduents a títols oficials de Grau en l'àmbit de les Illes Balears o modalitat a distància (segons l'establert a l'art. 3). Cada beca adjudicada serà per un import de 300,00€.

- Modalitat B-1: es convoquen 6 beques per a aquells alumnes que hagin accedit a 1r curs d'estudis conduents a títols oficials de Grau i es cursin fora de l'àmbit de les Illes Balears, i dins de la resta de l'estat espanyol (segons l'establert a l' art. 3). Cada beca adjudicada serà per un import de 500,00 €.

- Modalitat B-2: es convoquen 6 beques per a aquells alumnes que estiguin cursant com a mínim 2n curs d'estudis conduents a títols oficials de grau i es cursin fora de l'àmbit de les Illes Balears, i dins de la resta de l'estat espanyol (segons l'establert a l'art. 3). Cada beca adjudicada serà per un import de 500,00 €.

En cas que no s'adjudiquin la totalitat de beques destinades a la modalitat A-1 es podrà destinar el crèdit restant a la modalitat A-2, així com també, en cas que no s'adjudiquin la totalitat de beques destinades a la modalitat B-1 es podrà destinar el crèdit restant a la modalitat B-2.

Article 5. Compatibilitat i incompatibilitat de les beques

Aquestes ajudes són compatibles amb altres que pel mateix concepte puguin concedir-se per part d'altres entitats públiques o privades. Serà obligació de la persona beneficiària comunicar a l'IMEB l'obtenció d'una altra ajuda, ingrés o recurs que financi el mateix concepte, i l'import de la subvenció en cap cas podrà ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, superi el cost del concepte subvencionable.

Article 6. Criteris d'atorgament de les beques

Des de l'IMEB s'observaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

L'assignació de les ajudes entre els candidats es realitzarà per una Comissió Mixta de Selecció i Seguiment seguint els següents criteris aplicats als membres de la unitat familiar:

a) Acreditació de família nombrosa, acreditació de família monoparental- orfandat, acreditació de minusvalidesa mínima del 33% del sol·licitant. (La puntuació màxima en qualsevol cas serà de 20 punts)

Família nombrosa

10 punts

Família monoparental-orfandat

10 punts

Certificat minusvalidesa (del sol·licitant)

10 punts

b) Acreditació de situació de desocupació dels pares o tutors legals

Els dos progenitors en situació de desocupació

10 punts

Un progenitor o el mateix sol·licitant en situació de desocupació

5 punts

c) Per als alumnes de nou ingrés a la universitat: Nota obtinguda en la prova d'accés que permet ingressar a la universitat.

Nota

Puntuació

Matrícula d'honor

10

3,75

Excel·lent

9 – 9,9

2,5

Notable

7 – 8,9

1,25

Aprovat

5 – 6,9

0

d) Per a aquells alumnes que ja han cursat, com a mínim, el primer curs dels estudis universitaris: Percentatge de crèdits aprovats

Número de crèdits aprovats

Puntuació

100,00%

5

>90,00%

3,75

>70,00%

2,5

>50,00%

1,25

<50,00%

0

Si es produeix empat, en la mateixa modalitat, tindrà preferència la persona que tingui major puntuació en el criteri art.6.a). Si persisteix l'empat, tindrà preferència la persona que tingui major puntuació en el criteri art.6.b). Si persisteix l'empat, tindrà preferència la persona que tingui major puntuació en el criteri art.6.c-d). Una vegada aplicat aquests criteris, i si se segueix produint empat, es decidirà mitjançant sorteig per la Comissió de Selecció i Seguiment.

Aquest article només serà baremat en cas que el nombre de sol·licituds sigui major al nombre de beques oferides.

Article 7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 27 de juliol de 2018.

La sol·licitud, haurà de presentar-se juntament amb la documentació requerida en l'article 8 de les presents bases reguladores i convocatòria en:

- El Registre General de l'IMEB situat c/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 de Calvià, de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres o

- Qualsevol dels llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 8. Documentació a presentar

Per sol·licitar aquestes beques s'ha de presentar la següent documentació:

1. Model de sol·licitud correctament emplenat (annex I).

2. Original i fotocòpia del DNI / NIE.

3. Fotocòpia i original de la matrícula dels estudis universitaris del curs acadèmic 2017-2018.

4. Fotocòpia i original del justificant de pagament dels estudis universitaris del curs acadèmic 2017-2018.

5. Per a aquells alumnes que ja estiguin cursant estudis universitaris: Fotocòpia i original de l'expedient acadèmic, amb indicació del nombre de crèdits totals aprovats i nombre de crèdits pendents de realitzar.

6. Per a aquells alumnes que hagin accedit al primer curs d'estudis universitaris: Fotocòpia i original del títol i / o certificat en el qual s'indiqui la nota obtinguda en la seva via d'accés a la universitat.

7. Quan la persona sol·licitant de l'ajuda sigui el tutor legal ha de presentar el document que ho acrediti.

8. Declaració de la renda i/o certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017, de tots els membres computables en la unitat familiar.

9. Declaració jurada on consti estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Calvià.

10. Declaració jurada on consti no estar en possessió d'una altra titulació universitària (grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent).

11. Original i fotocòpia del Llibre de família amb tots els components.

12. Original i fotocòpia de l'acreditació de minusvalidesa mínima del 33% del sol·licitant.

13. Autorització bancària.

Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades dels documents originals i les fotocòpies.

Article 9. Causes de denegació de l'ajuda

L'ajuda econòmica es denegarà (o es revocarà en el cas que ja hagués estat concedida) per les causes següents:

- Per interrompre o abandonar els estudis en l'actual curs acadèmic.

- Per falsejar o incomplir algun dels punts establerts en les presents bases.

- La renúncia o anul·lació de la matrícula podrà donar lloc a la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa.

Les vacants que es produeixin, durant el primer mes des de l'adjudicació, per anul·lació o renúncia podran ser cobertes amb candidats/es suplents, seguint l'ordre de major puntuació en cadascuna de les modalitats corresponents, segons el que estableix l'article 6.

Article 10. Comissió de Selecció i Seguiment de becaris

Les sol·licituds presentades seran valorades per la Comissió de Selecció i Seguiment, presidida per la gerència de l'IMEB o persona en qui delegui. Formaran part d'aquesta Comissió dos tècnics de l'IMEB o persones en qui deleguin.

Article 11. Funcions de la Comissió de Selecció i Seguiment

Correspondrà a la Comissió de Selecció i Seguiment:

- Comprovar que el sol·licitant reuneix els requisits i que la seva documentació s'ajusta al que es disposa en la present convocatòria. Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds presentades fora de termini, o que no reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

- Requerir a les persones sol·licitants la documentació, precisions o aclariments i proves que consideri oportunes.

- Valorar i resoldre les qüestions que susciti la baremació de les qualificacions. Proposar la concessió o denegació de les beques a la Presidenta de l'IMEB. L'acord adoptat establirà les quanties que corresponguin a cada beneficiari, les característiques de les ajudes i la partida pressupostària corresponent.

- Qualsevol altra de naturalesa anàloga no prevista en les presents bases.

Article 12. Resolució

1. Les sol·licituds presentades seran examinades per la Comissió de Selecció i Seguiment verificant el compliment per part dels sol·licitants de la totalitat dels requisits exigits en la convocatòria. Si la sol·licitud no reunís els requisits indicats, la Comissió de Selecció i Seguiment requerirà a la persona interessada perquè en un termini de deu dies esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fes, se li tindrà per desistida de la seva sol·licitud, arxivant-se sense més tràmit.

2. El requeriment d'esmena previst en el paràgraf anterior es realitzarà a través de resolució, que es publicarà en el tauler d'anuncis de l'IMEB i a la pàgina www.calvia.com. Aquesta resolució inclourà tant la relació de sol·licitants que han d'esmenar les deficiències advertides com la relació d'aquelles persones interessades les sol·licituds de les quals, inicialment, compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

3. Una vegada conclòs el termini d'esmena, la Comissió de Selecció i Seguiment avaluarà les sol·licituds presentades, així com les al·legacions i/o esmenes realitzades per les persones interessades. Posteriorment, redactarà la proposta de resolució definitiva, ajustant-se als criteris de valoració indicats en l'article 6.

4. Així mateix, s'indicaran les persones sol·licitants que, complint els requisits establerts en les presents bases i convocatòria, no hagin obtingut la condició de persones beneficiàries per haver-se superat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria. Per a això, s'elaborarà un llistat per ordre de puntuació, de major a menor, ajustant-se als criteris de valoració indicats a l'article 6. En cas que, en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució de la convocatòria, es produís alguna renúncia o revocació d'aquelles persones que haguessin resultat beneficiàries, es concedirà la beca a la persona sol·licitant o sol·licitants següents a aquells en ordre de major puntuació, d'acord amb el que estableix l'article 6.

Article 13. Pagament de les beques

L'IMEB abonarà l'import de l'ajuda concedida mitjançant pagament únic, que es farà efectiu una vegada conclosa la tramitació administrativa de la present convocatòria per a la seva adjudicació.

Article 14. Revocació de les beques

L'ocultació o falsejament de les dades que van servir de base per a la concessió de l'ajuda per part del sol·licitant donaran lloc al reintegrament o revocació de la beca. L'incompliment de qualsevol de les obligacions que s'estableixen a les presents bases i convocatòria donarà lloc a la revocació de la beca concedida, amb l'obligació de la devolució de les quantitats percebudes.

Article 15. Crèdit pressupostari

La despesa que generin les ajudes serà per un import total màxim de 30.000,00€, que es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària corresponent dels Pressupostos Generals de l'IMEB per a l'any 2018.

 

Calvià, 21 de juny de 2018

La Presidenta de l'IMEB,

Nativitat Francés Gárate