Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6793
Consell Executiu. Concessió d'ajuts del programa d'ajuts a esportistes / estudiants en centres de tecnificació esportiva de fora de l'illa de Menorca per a l'any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 4 de juny de 2018, de conformitat amb les bases aprovades en data 19.2.2018 i publicades en el BOIB núm. 38, de 27.3.2018, va adoptar el següent acord:

Primer.- Concedir als beneficiaris que s’indiquen, amb les condicions expressades en l’informe de la instructora, les subvencions que es relacionen a continuació:

Núm. expedient

Beneficiari

NIF

Quantitat

1

Adela Borbolla Muñoz

41514706M

625,00

2

David Sánchez Cardona

41609070T

625,00

3

Antoni Allés Coll

41747619C

625,00

4

Angus John Pelegrin Morero

41610535Q

625,00

5

Joel Jaume Pelegrin Moreno

41610534S

625,00

6

Tanít Calsapeu Codina

41605483R

625,00

7

Arnau Calsapeu Codina

41605482T

625,00

8

Ramiro Foguet Rojas

41612648J

625,00

9

Álvaro Foguet Rojas

41612649Z

625,00

10

Pere Joan Ponsetí Mesquida

41749842N

625,00

11

Sergi Reurer Olives

41514762S

625,00

12

Josep Marquès Barber

41748833S

625,00

13

Fernando Sebastián López

41749635N

625,00

14

Joan Cardona Méndez

41512677T

625,00

15

Adriá González Medina

41748888R

625,00

16

Manuel Barber Ponciano

41606530J

625,00

TOTAL

10.000,00

Segon.- Comunicar aquest acord als beneficiaris i publicar l’edicte corresponent en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma

(Maó, 18 de juny de 2018)

El secretari del Consell Executiu,

Octavi Pons Castejón