Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6799
Consell Executiu. Pla d'actuació en tranport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme per a l'any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 4 de juny de 2018, va adoptar el següent acord:

Aprovar el Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme per a l’any 2018 que s'adjunta com a annex a aquesta proposta.

PLA D'ACTUACIÓ EN TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS AMB VEHICLES DE TURISME PER A L’ANY 2018

1. Objecte

El Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme per a l’any 2018 és un acte administratiu que estableix les condicions que han de regir en el procediment d’atorgament d’autoritzacions per prestar un servei de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter temporal i d’àmbit insular.

2. Característiques de les autoritzacions

- Estacionals: la durada de les d’autoritzacions per prestar un servei de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter temporal i d’àmbit insular ha de coincidir amb la durada de les llicències municipals temporals per a l’any 2018. Quan finalitzi aquesta durada, les autoritzacions corresponents caducaran automàticament, sense necessitat de resolució administrativa expressa, sense perjudici que se'n pugui estendre la vigència durant una temporada estival més, d’acord amb el que en el seu moment pugui establir-se.

- Personals i intransmissibles: les autoritzacions per prestar un servei de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter temporal i d’àmbit insular tenen caràcter personal i no es poden transmetre en cap cas.

- Revocables: el Consell Insular de Menroca pot revocar les autoritzacions per prestar un servei de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter temporal i d’àmbit insular per no complir els requisists exigibles, per revocació de la llicència municipal corresponent i per incompliment de les condicions de prestació del servei.

- Àmbit insular: les autoritzacions per prestar un servei de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter temporal habiliten per prestar el servei en l’àmbit de l’illa de Menorca, amb la realització de recorreguts interurbans per deixar viatgers a tots els municipis però sense poder recollir viatgers fora del seu propi municipi.

3. Determinació del nombre d’autoritzacions

El nombre d’autoritzacions per prestar un servei de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter temporal i d’àmbit insular ha de coincidir, com a màxim, amb el nombre final de llicències temporals municipals que s’hagin atorgat per al període de vigència d’aquest pla.

4. Procediment d’autorització

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà d'haver-se aprovat el Pla d’actuació.

1. Requisits

Ser titular d’una llicència temporal d’autotaxi en vigor concedida per qualsevol ajuntament de l’illa de Menorca, amb subjecció a les condicions establertes en els respectius plans reguladors aprovats en cada municipi d’adscripció.

2. Documentació que s'ha de presentar

2.1. Identificació personal (DNI)

2.2. Documentació acreditativa del títol habilitant obtingut com a titular de la llicència temporal d’autotaxi

2.3. Documentació del vehicle: permís de circulació i fitxa tècnica

2.4. Pagament de la taxa per l’import aprovat a les Illes Balears per a l’atorgament d’una autorització de transport públic de viatgers en vehicle de menys de deu places

3. Emissió de la targeta de transports

Els titulars d’una autorització temporal d’àmbit insular rebran del Consell Insular de Menorca una targeta de transports acreditativa del títol habilitant obtongut, d’acord amb el model incorporat a aquest annex, amb indicació del nom, el termini de vigència, l’ajuntament d’adscripció i la matrícula del vehicle. En el cas de pròrroga d’aquest pla per un any addicional, s’expedirà una nova targeta acreditativa d’anàlogues característiques i d’acord amb el que s’hagi regulat a l’efecte.

5. Prestació del servei. Drets i obligacions

- Exercici de l’activitat

1. La prestació d’aquest servei s’efectuarà exclusivament mitjançant la utilització del vehicle vinculat a l’autorització estacional insular. Els vehicles se substituiran en les mateixes condicions que recullin els respectius plans reguladors de les llicències temporals municipals, tot havent d’aportar còpia al Consell Insular de Menorca de la nova llicència temporal emesa per l’ajuntament, cas en què serà procedent emetre una nova targeta de transports d’àmbit insular.

2. Els titulars de les autoritzacions temporals insulars poden prestar el servei personalment o mitjançant la contractació d’un o més conductors assalariats.

3. Tots els conductors han d'estar en possessió del permís municipal de conducció i de la targeta identificativa, si així ho exigeixen les condicions de prestació de la respectiva llicència municipal.

4. La vigència de l’autorització insular resta vinculada a la de l’autorització municipal, així com al compliment de tots els requisits i les condicions exigits als respectius plans reguladors aprovats per cada ajuntament de l’illa de Menorca.

- Règim tarifari

Les tarifes aplicables a la prestació del servei són les mateixes que en cada moment resultin vigents i d’aplicació a les autoritzacions de transport discrecional de viatgers amb vehicles de turisme de caràcter ordinari (no temporals).

- Règim sancionador

L’incompliment per part del titular d’una autorització temporal de les condicions de prestació del servei o la seva realització sense el preceptiu títol habilitant es pot sancionar d’acord amb la normativa d’aplicació.

- Revocació

El Consell Insular de Menorca pot revocar l’autorització per incórrer en la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits, així com per l'incompliment de les condicions de prestació del servei, la qual cosa suposarà la pèrdua de tots els drets vinculats a l’autorització i la impossibilitat de prestar el servei que emparava. Igualment serà procedent la revocació en el cas d’haver estat revocada la llicència temporal municipal corresponent. Abans de resoldre la revocació de qualsevol autorització, és preceptiu el tràmit d’audiència a l’interessat.

 

MODEL DE TARGETA DE TRANSPORTS

TARJETA D’AUTORITZACIÓ TEMPORAL DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN VEHICLE TURISME

Nom i llinatges del titular:

NIF:

Matrícula del vehicle:

Ajuntament d'adscripció:

Número d'autorització:

Vigència:

Concedida per la Resolució del conseller executiu del Departament de Mobilitat de dia...................., en aplicació del que disposa el Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per a l’any 2018 aprovat per acord del Consell Executiu de dia.........

CONDICIONS D’ÚS DE L’AUTORITZACIÓ

La prestació d’aquest servei s’efectuarà exclusivament mitjançant la utilització del vehicle vinculat a l’autorització temporal insular. Els vehicles se substituiran en les mateixes condicions que recullin els respectius plans reguladors de les autoritzacions estacionals municipals, tot havent d’aportar còpia al Consell Insular de Menorca de la nova targeta emesa per l’ajuntament, cas en què serà procedent emetre una nova targeta de transports d’àmbit insular.

Els titulars de les autoritzacions estacionals insulars poden prestar el servei personalment o mitjançant la contractació d’un o més conductors assalariats.

La vigència de l’autorització insular resta vinculada a la de l’autorització municipal, així com al compliment de tots els requisits i les condicions exigits en els respectius plans reguladors aprovats per cada ajuntament de l’illa de Menorca.

NOTA IMPORTANT: la caducitat de l’autorització es produirà a partir de l’últim dia de prestació del servei, sense necessitat de cap resolució administrativa expressa i amb la subsegüent pèrdua de qualsevol dret o obligació vinculats a l’autorització caducada.

 

Maó 22 / 06 / 2018

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón