Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 6811
Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Antecedents

 1. Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Universitat és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres al sistema educatiu de les Illes Balears per tal de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants de les Illes Balears.
 2. La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un apropament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països de referència, que suposen un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la cultura pròpia.
 3. La Conselleria d’Educació i Universitat participa des de fa uns anys al Programa d’Auxiliars de Conversa dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius. Gràcies a aquest programa, un gran nombre de centres educatius de les Illes Balears han acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa amb resultats molt positius i beneficiosos tant per a l’alumnat com per al professorat.
 4. Per tal de fer una utilització eficient i eficaç dels recursos econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat en l’adjudicació d’aquest recurs pedagògic als centres educatius, així com per donar resposta als requeriments i necessitats formulades pels mateixos centres; en data 6 de febrer de 2018 es va publicar al lloc web de la conselleria la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa del curs 2018-2019.
 5. Així doncs, per atendre, en la mesura del possible, les necessitats dels centres educatius de les Illes Balears per al curs escolar 2018-2019 i una vegada comprovada la disponibilitat pressupostària, s’ha sol·licitat al Ministeri la selecció de 300 auxiliars de conversa.
 6. L’Acord de Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018) preveu els ajuts pels auxiliars de conversa per al curs 2018-2019 (objectiu VI.2. per al foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres).
 7. El 21 de maig de 2018 el director general de Planificació i Gestió Educativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha remès a la Conselleria d’Educació i Universitat una carta formal, en la qual s’estableixen les bases de col·laboració entre el Ministeri i la nostra comunitat per gestionar correctament el programa d’auxiliars, la qual inclou tota una sèrie d’indicacions concretes:
 1. Règim d’aplicació: Ordre ECI /1305/2005, de 20 d’abril.
 2. Selecció per part del Ministeri d’un màxim de 300 auxiliars.
 3. Compromís de la Conselleria de fer un curs d’acollida als auxiliars.
 4. Compromís de la Conselleria d’un pagament mensual als auxiliars de 700 euros, d’octubre a maig, en funció de la data d’incorporació efectiva.
 5. Contractació per part de la Conselleria d’una assegurança de cobertura sanitària i repatriació per als auxiliars.

8. La selecció dels auxiliars la duu a terme el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el qual convoca les places a través de les conselleries d’educació de les ambaixades dels països amb els quals té convenis bilaterals de cooperació, mentre que la Conselleria d’Educació i Universitat es fa càrrec d’un ajut mensual per a cada auxiliar, en concepte d’allotjament i manutenció, i de la contractació d’una assegurança sanitària i repatriació.

9. Quant al procediment de pagament dels ajuts als auxiliars de conversa, es pretén continuar enguany amb el mateix sistema del curs passat, que consisteix que el pagament es dugui a terme a través dels centres d’acollida, els quals es faran càrrec dels pagaments mensuals un cop comprovat i certificat que els auxiliars han complert les seves obligacions amb els centres, independentment de la data d’ingrés efectiu de les quanties previstes per part de l’Administració.

En tot cas, aquests pagaments s’han de tramitar, aproximadament, el mes de novembre de 2018, per als pagaments dels mesos d’octubre, novembre i desembre, i el mes de febrer de 2019 per als pagaments del període comprès entre els mesos de gener a maig, ambdós inclosos.

10. En el cas que els centres docents d’acollida siguin concertats, de conformitat amb el que disposa l’article 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 10 de l’Ordre de bases, aquests actuaran com a entitats col·laboradores, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració. En el cas que siguin públics, han de signar una carta de compromís en la qual figurin les obligacions que comporta el fet d’actuar com a centre d’acollida d’un auxiliar de conversa.

11. La despesa màxima prevista per als ajuts mensuals dels 300 auxiliars és de 1.680.000,00 euros, d’acord amb la distribució següent:

 • Primer trimestre del curs 2018-2019: fins a un màxim de 630.000,00 euros, amb càrrec a la partida 13901-G/421E03/48000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
 • Segon i tercer trimestres del curs 2018-2019: fins a un màxim de 1.050.000,00 euros, amb càrrec a la partida corresponent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

12. La subscripció d’una pòlissa d’assegurança que garanteixi la cobertura sanitària i la repatriació dels auxiliars de conversa es tramitarà a través del corresponent expedient administratiu de contractació, per un import màxim de 120.000,00 euros, d’acord amb la distribució següent:

 • Fins a un màxim de 45.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13901-G/421E03/48000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
 • Fins a un màxim de 75.000,00 euros, amb càrrec a la partida equivalent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

13. L’article 65.5 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que, en casos especialment justificats, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, pot exceptuar, per a cada expedient de despesa pluriennal, l’aplicació de les limitacions que estableixen l’apartat 1 d’aquest mateix article i l’article 20.3 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així, en les sessions de 2 de març i de 4 de maig de 2018, el Consell de Govern ha exceptuat l’aplicació dels percentatges màxims que estableix l’article 65 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears a l’expedient de contractació d’una pòlissa d’assegurança que garanteixi l’assistència sanitària i repatriació dels auxiliars de conversa per al curs escolar 2018-2019 i a l’expedient d’ajuts per als auxiliars de conversa durant el curs escolar 2018-2019, ambdós expedients amb càrrec a la partida pressupostària 13901 G/421E03/48000/00.

14. D’acord amb la normativa vigent, i atès que és un expedient de despesa d’una quantia superior als 500.000 euros, és necessària l’autorització prèvia del Consell de Govern, la qual ha estat atorgada a través de l’Acord de 25 de maig de 2018.

A més, la concessió d’ajudes requereix la consignació del crèdit màxim que es destina a aquest fi.

15. El 29 de maig de 2018 la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha emès la proposta de resolució per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

16. Per tal de cobrir les baixes que es puguin produir en cas de renúncia dels auxiliars de conversa seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i una vegada s’hagi exhaurit la llista de reserva única de candidats substituts que gestiona el Ministeri, seran assignats com a auxiliars de conversa als centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears aquells candidats seleccionats mitjançant convocatòria pública per formar part de la borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres que la conselleria d’Educació i Universitat constitueixi a tal efecte, si s’escau.

 

Fonaments de dret

 1. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8 de 15 de gener de 2015).
 2. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
 3. Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).
 4. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).
 5. Ordre ECI/1305/2005, de 20 d’abril, sobre la selecció i el finançament dels auxiliars de conversa (BOE núm. 113, de 12 de maig).
 6. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 de febrer de 2018 per la qual es convoca els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa el curs 2018-2019.
 7. Carta del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a la Conselleria d’Educació i Universitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 18 de maig de 2018, en la qual s’estableixen les bases de col·laboració.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Disposar que l’import màxim destinat als ajuts als auxiliars de conversa en llengua estrangera per al curs escolar 2018-2019 és de 1.800.000,00 euros.

2. Establir que la distribució de les despeses es durà a terme de conformitat amb la distribució següent, i a càrrec de les partides pressupostàries i les anualitats següents:

 • Per al pagament de les beques mensuals, fins a un màxim de 1.680.000,00 amb la distribució següent:

2018    Fins a un màxim de 630.000,00 euros, amb càrrec a la partida 13901-G/421E03/48000/00.

2019    Fins a un màxim de 1.050.000,00 euros, amb càrrec a la partida equivalent.

 • Per al pagament de les despeses derivades de la pòlissa d’assegurança que garanteixi la cobertura sanitària i repatriació, que es tramitaran pel corresponent expedient administratiu de contractació, fins a un màxim de 120.000,00 euros, amb la distribució següent:

2018    Fins a un màxim de 45.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13901-G/421E03/48000/00.

2019    Fins a un màxim de 75.000,00 euros, amb càrrec a la partida equivalent.

3. Determinar que el pagament dels ajuts als auxiliars de conversa s’endossi als centres educatius, els quals, un cop certificat que els auxiliars han complert adequadament amb les seves obligacions, han de tramitar el pagament corresponent segons el procediment establert.

4. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de juny de 2018

El conseller d’Educació i Universitat

Martí X. March i Cerdà