Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT A LES ILLES BALEARS

Núm. 6848
Resolució de la Cap Provincial de Trànsit a les Illes Balears per les especials mesures preses per a l'ordenació de la circulació de la carretera Ma-2210 en el tram comprès entre els punts quilomètric 8,700 i 19,600 per raons de fluïdesa, seguretat vial de la circulació i medioambientals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L’increment notable de tràfic de vehicles a motor a l’ època estival en el tram de carretera Ma-2210 comprès entre els punts quilomètrics 8,700 i 19,600, produeix un problema de fluïdesa i seguretat vial amb afecció al medi ambient de l’entorn.

La carretera Ma-2210 pertany a la xarxa secundària de carreteres de l’illa de Mallorca, corresponent l’ordenació , control i gestió de la circulació a la Direcció General de Trànsit, establert en virtut dels articles 5 i 6 del text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.

D’acord amb el que estableixen els articles 37 i 39 del Reglament General de Circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2013, de 21 de novembre, quan per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació ho aconsellin, es podran adoptar mesures de ordenació especial del trànsit i limitacions de circulació.

I vists els informes de l’Ajuntament de Pollença, de l’Autoritat Portuària i del Consell Insular de Mallorca

Resolc

Establir la prohibició de circulació de vehicles de motor a la via interurbana Ma-2210 i en el tram comprès entre els punts quilomètrics 8,700 i 19,600, tots els dies compresos entre el 9 de juliol de 2018 fins al dia 31 d’agost del 2018 inclosos, entre les 10:00h i les 19:00h.

No obstant, es consideraran eximits de la prohibició: els vehicles de residents o de propietaris de habitatges a la zona afectada per les mesures especials de circulació, vehicles de transport públic gestionats pel Govern Balear, vehicles de salvament, sanitaris, protecció civil, emergències i cossos de seguretat, vehicles de titularitat de la planta dessaladora, vehicles de repartiment de mercaderies, de manteniment o de serveis tècnics, vehicles de l’Autoritat Portuària i del manteniment del far, vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda i bicicletes.

Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació, davant el Director General de Trànsit conforme s’ estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Palma, 22 de juny de 2018

La Cap Provincial de Trànsit a les Illes Balears

Francisca Ramis Rebassa