Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6774
Publicació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, exp. 049 de data 16 d’abril de 2018, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, exp. 049 de data 16 d’abril de 2018, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

L’apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’acord amb els termes que preveu l’article 45.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident del FOGAIBA, en data de 16 d’abril de 2018, signa la següent resolució:

“Informe/ Proposta de resolució sobre revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1- Inversions a les explotacions agràries

Convocatòria: INEA 2015_2/Exp. 049

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185) i en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l’ajuda a favor dels interessats que figuren en l’annex de la Resolució amb les dades i els imports corresponents.

3. Atesa la Resolució de concessió de l’ajuda esmentada, i d’acord amb el que estableix l’apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s’obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4.Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, l’interessat presenta la sol·licitud de pagament com també la documentació exigida, però, revisada aquesta, es comprova que la inversió de la factura núm. C000028192 del "abeurador" és de dia 16 d’octubre de 2015 anterior a la sol·licitud de l’ajuda presentada el 16 de novembre de 2015, per tant fora del termini establert, segons el punt 2 de l’apartat dotzè, l’actuació subvencionada haurà d’estar realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d’elegibilitat previst en l’apartat quart de la Resolució, que en el punt 3 estableix que de conformitat amb el que disposa l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, només seran subvencionables les despeses realitzades després de la presentació de la sol·licitud d’ajuda i el termini, en aquest cas d’inversió immoble, de dotze mesos comptadors des de l’endemà de la notificació de la Resolució de concessió de l’ajuda.

5. Com que la factura núm. C000028192 del "abeuradors" és de dia 16 d’octubre de 2015 i la sol·licitud de l’ajuda es va presentar el 16 de novembre de 2015, incompleix les actuacions exigides per ser una actuació subvencionable.

6. L’article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l’acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

7. Amb data 19 de març de 2018 es notifica a la persona interessada, mitjançant la publicació a la pàgina web, la Proposta provisional de resolució de 19 de març de 2018 de revocació parcial per l'incompliment de l'obligació d'haver realitzat, pagat i justificat les inversions concedides dins el termini establert, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorregut els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

8. S'ha considerat la Proposta de resolució de 19 de març de 2018, de revocació parcial de l'ajuda concedida a Embotits Raima, SL, amb NIF B57694937.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2014 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.  Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3.  Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4.  Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5. Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6.  Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

7.  Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8.  Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

9.  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10.  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.  Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12.  Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13. Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14.  Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

15. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears, BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix en l’article 1 que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l’1 de gener de 2006.

16. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

17. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Procedir a la revocació parcial de la Resolució d’ajuda concedida al beneficiari per l’import i amb les dades detallats en l'annex d’aquesta resolució, que és un total d’1 expedient i que comença amb  Embotits Raima, SL i acaba amb Embotits Raima, SL , que suma un import total de 110,55 euros, relativa a la línia d’ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que la justificació de la despesa ha estat inferior a l’aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 10 de maig de 2018

El vicepresident del FOGAIBA

Mateu Ginard i Sampol”

 

ANNEX I:  RELACIÓ DE BENEFICIARI AMB L’AJUDA REVOCADA (INEA2015_2)

TITULAR

NIF

NÚM. EXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import que s’ha de revocar

53 %

FEADER

14,10 % AGE

32,90 %

CAIB

Anualitat

Embotits Raima, SL

B57694937

INEA2015_2/049

2.987,87

2.877,32

110,55

58,59

15,59

36,37

2018

1

2.987,87

2.877,32

110,55

58,59

15,59

36,37

NÚM. BENEFICIARIS

TOTAL AJUDA

TOTAL FEADER

TOTAL AGE

TOTAL CAIB

 

Palma, 18 de juny de 2018

El director gerent del FOGAIBA,

Guillem Rosselló Alcina