Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 6813
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de juny de 2018 per la qual s’estableix un procediment extraordinari per a la inscripció al Registre general de formació permanent del professorat de les activitats formatives reconegudes per al personal que forma part de les llistes d’interinitats per al curs 2018-2019 i no disposa de Portal de Serveis al Personal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix a l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat.

2. L’article 10 del Text refós de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, defineix els funcionaris interins com a personal al servei de les administracions públiques que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals perquè desenvolupin funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan, entre d’altres circumstàncies, existeixen places vacants que no poden ser cobertes per funcionaris de carrera o quan cal substituir els titulars de les places de manera transitòria. Així mateix, estableix que la selecció de funcionaris interins s’ha de dur a terme mitjançant procediments àgils que han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears estableix a l’article 3 f que són persones destinatàries de la formació permanent, d’acord amb les convocatòries respectives, entre d’altres, les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu.

4. El mateix Decret 41/2016 estableix a l’article 7.3 h que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat exerceix, per mitjà del Servei de Formació del Professorat, la funció de dur a terme l’homologació, el reconeixement i el registre de formació del professorat, i a l’article 20.3 especifica que es poden registrar a instància de part les activitats, titulacions i mèrits que hagin estat reconeguts en les condicions que determini la normativa vigent.

5. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina a l’article 17.1 que el reconeixement de la formació permanent es pot valorar com a mèrit o requisit de participació en els procediments selectius convocats per l’Administració educativa, en els termes que estableixin les normes o les bases per les quals es regeixen, i a l’article 23.3 estableix que la inscripció al Registre és un requisit indispensable per beneficiar-se dels efectes professionals i econòmics que pugui comportar el reconeixement de la formació permanent.

6. La mateixa Ordre de dia 24 d’abril estableix a la disposició addicional tercera que la incorporació de noves activitats o modalitats formatives en el procés d’homologació i reconeixement s’ha de fer per mitjà d’una resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

7. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, estableix a la base vintena que les convocatòries dels procediments de selecció de funcionaris interins docents han d’establir el barem de valoració de mèrits i han de determinar els documents acreditatius de cadascun dels mèrits al·legats.

8. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, estableix al punt 2.6 de l’annex 3 (Barem de valoració dels mèrits) la puntuació que fa referència a les activitats de formació permanent del professorat.

9. La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal funcionari docent va establir un procediment extraordinari i excepcional perquè els funcionaris docents puguin presentar al Registre general de formació permanent del professorat aquella formació reconeguda que no figuri al Portal de Serveis al Personal.

10.  La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 18 de juny de 2018 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019.

11. És convenient establir un període extraordinari perquè les persones que compleixin els requisits de la convocatòria feta per mitjà de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears; hagin presentat la sol·licitud corresponent; estiguin incloses a les llistes d’admesos, i no disposin de Portal de Serveis al Personal, puguin presentar la formació feta des que estan en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent —sempre que les activitats formatives estiguin homologades o reconegudes d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, modificat pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina a l’article 2.4 c que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és competent en matèria de formació permanent del professorat, entre d’altres.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. El Text refós de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

3. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

4. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. La Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

6. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

7. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 18 de juny de 2018, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019.

8. La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal funcionari docent.

9. El Decret 24/1015, de 7 d’agost, modificat pel Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Establir un període extraordinari perquè les persones que estan incloses a les llistes definitives d’admesos dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019 i no disposen de Portal de Serveis al Personal puguin presentar la formació feta des que estan en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent, sempre que les activitats formatives estiguin homologades o reconegudes d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el Registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Determinar que el termini del procés extraordinari a què es refereix l’apartat anterior és el que va des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 16 de juliol de 2018.

3. Establir que la formació que es pot presentar per a la inscripció al Registre és la formació homologada i reconeguda cursada i finalitzada, d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017, en el termini que va des de la data d’obtenció dels requisits establerts per exercir la funció docent fins al dia 31 de maig de 2018.

4. Especificar que la formació a què es refereix l’apartat anterior correspon a aquelles activitats formatives assenyalades a l’article 2.1 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017, i específicament les següents:

a. Activitats formatives organitzades pels centres de professorat o pel Servei de Normalització Lingüística i Formació.

b. Activitats formatives organitzades i reconegudes per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes.

c. Activitats formatives organitzades per les entitats col·laboradores que hagin estat homologades per la Comissió de Formació del Professorat.

d. Activitats formatives organitzades pel Ministeri d’Educació i per altres administracions educatives establertes a l’article 12.1 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017.

e. Activitats formatives reconegudes pel Ministeri d’Educació i per les altres Administracions educatives amb les condicions i límits que s’estableixen a l’article 12.2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017.

f. Activitats d’autoformació fetes des del curs escolar 2017-2018 que compleixin els requisits assenyalats a la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat.

5. Determinar que la informació de consulta sobre les activitats que es poden reconèixer estigui disponible al portal web del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

6. Resoldre que la presentació de la sol·licitud d’inscripció al Registre general de formació del professorat s’ha de fer amb el model oficial que figura a l’annex d’aquesta Resolució, disponible al portal web del Servei de Formació Homologada i Capacitació. A aquesta sol·licitud s’hi han d’adjuntar les fotocòpies compulsades de les certificacions corresponents, a les quals ha de constar el nombre d’hores; l’homologació o el reconeixement, si escau, de la formació organitzada, homologada o reconeguda, i la resta de documentació que pertoqui segons la normativa vigent. Igualment, cal adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del DNI o NIE.

També s’han d’acreditar les titulacions que donen accés a la funció pública docent mitjançant el lliurament d’una fotocòpia compulsada de qualsevol dels documents següents:

a. Títols universitaris o equivalents a efectes de docència que donen accés a la funció docent.

b. Resguard que acredita l’obtenció de la titulació corresponent i el pagament de les taxes acadèmiques.

c. Certificació acadèmica oficial que acredita que s’han superat tots els requisits necessaris per obtenir la titulació corresponent i que s’han pagat les taxes acadèmiques (no es considera document justificatiu el simple extracte acadèmic).

7.  Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al portal web del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb el que s’estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de juny de 2018

La directora general,

Maria F. Alorda Vilarrubias

  

ANNEX

Sol·licitud d’inscripció al Registre general de formació permanent del professorat

(Abans de fer la sol·licitud, consultau la pàgina web del Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per confirmar les distintes possibilitats existents)

Nom i llinatges

DNI

Adreça

Municipi i CP

Telèfon

Adreça electrònica

Situació laboral

 Personal que ha estat admès per formar part de les llistes d’interins per al curs 2018-2019 i no disposa de Portal de Serveis al Personal

SOL·LICIT:

D’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 de maig), el reconeixement i la inscripció al Registre general de formació del professorat de les activitats de formació següents:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(En cas necessari, seguiu al revers d’aquest full)

Present, adjunta, la documentació que indic a continuació:

(   ) DNI o NIE.

(   ) Còpia compulsada de les titulacions que posseesc i que donen accés a la funció pública docent.

(   ) Còpia compulsada del certificat de participació a l’activitat.

(   ) Informe de l’activitat en què faig constar: a) els objectius, continguts i metodologia de l’activitat realitzada i b) una reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa, acompanyada d’una proposta d’aplicació.

(   ) Memòria explicativa i informe de transferència d’entre 5 i 10 pàgines.

DECLAR:

Sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consten a la present sol·licitud, així com a la documentació adjunta.

........................................., ..... de ................. de 2018

[rúbrica]

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.

SERVEI DE FORMACIÓ HOMOLOGADA I CAPACITACIÓ