Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Núm. 6784
Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca per a l’adjudicació directa d’un solar en el municipi de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. La certificació de l’entitat pública Gestión Urbanística de Baleares, SA (en endavant GESTUR), de data 4 d’abril de 2018, que dona compte de l’interès del Consorci de Transports de Mallorca (en endavant CTM) en adquirir els solars 26,33 i 34 del Polígon de “Son Colom” de Felanitx, de 7.007 m2 en total, per 1.347.216,87 euros.

2. La memòria justificativa de l’adquisició de les parcel·les per a cotxeres d’autobusos dels serveis de transport regular de viatgers de Mallorca, del cap de l’Àrea d’Operacions del CTM, de data 15 de desembre de 2017.

3. La memòria justificativa per al canvi de parcel·les al Polígon de Felanitx, del cap de l’Àrea d’Operacions del CTM, de data 20 de març de 2018.

4. L’acord del Consell d’Administració del CTM de 28 de maig de 2018 per al canvi de solars al Polígon de Felanitx.

5. Les factures proforma de GESTUR sobre la venda dels solars 26, 33 i 34 del Polígon Industrial de “Son Colom” de Felanitx.

6. L’informe d’existència pressupostària de la Unitat de Gestió Financera del CTM, de data 10 de maig de 2018, pel qual es certifica la reserva pressupostària corresponent per a l’exercici 2018 per un import de 1.347.216,87 euros (IVA exclòs), en la partida de despesa d’inversions reals —capítol VI—.

7. L’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2018 pel qual es concedeix al CTM l’autorització prèvia per iniciar l’expedient de despesa derivat de l’adquisició de tres solars en el terme municipal de Felanitx.

8. L’informe favorable de la cap de l’Àrea Jurídica del CTM de data 4 de juny de 2018.

Fonaments jurídics

1. L’article 52 de la Llei 6/2001, d´11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que:

1. L’adquisició d’immobles o drets reals s’ha de dur a terme mitjançant concurs públic en la forma que es determini reglamentàriament.

2. No obstant això, pot autoritzar-se la contractació directa quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) La urgència reconeguda en la contractació.

b) La peculiaritat de la necessitat que s’ha de satisfer.

c) L’escassesa d’oferta en el mercat.

3. Llevat del cas d’expropiació i dels prevists al punt anterior, l’adquisició a títol onerós exigeix el compliment de les regles de publicitat i concurrència i, subsidiàriament, les que preveu la contractació administrativa.

2. La memòria justificativa que obra a l’expedient, acredita la concurrència de les causes sobre l’adquisició directa, la necessitat i la finalitat de la compra, i descriu les característiques físiques i jurídiques del solar que es vol adquirir.

En aquest sentit, estableix el següent:

Actualment el CTM no disposa de cotxeres (ni en propietat ni en lloguer) a la zona de Llevant; per això, es proposa l'adquisició d'unes cotxeres de titularitat pública tant a Artà com a Felanitx, posant en valor, a més, el caràcter majoritàriament públic de GESTUR.

En efecte, d’acord amb les condicions que s’estableixen a l'apartat 3.2.3 de l'Avantprojecte, es tracta d’aconseguir, al final del proper cicle de contracte concessional (10 anys), unes cotxeres i tallers públics amb plena capacitat operativa, amb el consegüent estalvi econòmic que això representarà per als cicles concessionals futurs (en les partides d’amortització o lloguer d’infraestructures). Addicionalment, l’estabilització a llarg termini d’aquestes cotxeres en una mateixa ubicació, així com el fet que siguin públiques, facilitarà en gran mesura l’escomesa d’inversions que, d’altra manera (dins solars privats i per a cicles de només 10 anys), segurament no es durien a terme (per exemple, la dotació d’una infraestructura per al subministrament de gas natural com a font de propulsió dels autobusos).

(...)

En el cas que ens ocupa, concorren les circumstàncies b) i c) —de l’article 52 de la Llei 6/2001—. En efecte, l'escassesa d'oferta de sòl industrial a la zona de Llevant es pot corregir aprofitant que una societat amb majoria de capital públic (el 80%) és propietària de dues parcel·les amb característiques tècniques molt favorables per a la finalitat perseguida (cotxeres d'autobusos), a dues poblacions -Artà i Felanitx- ubicades estratègicament per minimitzar els recorreguts en buit de les línies.

A més, s'ha de tenir en compte que el 49,33% de l'import satisfet pel CTM a GESTUR revertirà directament com a ingrés al propi Govern de les Illes Balears, i que un 30,67% beneficiarà les arques d'altres administracions públiques. És a dir, el balanç final de despesa pública realment executada serà només del 20% del total (la part a satisfer a les entitats bancàries Caixabank i Banco Mare Nostrum).

3. Igualment consta a l’expedient la documentació dels immobles (solars): característiques tècniques i urbanístiques, escriptura, plànols, IBI i règim urbanístic aplicable.

4. Atesa la disposició transitòria primera del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, que estableix que l’article 15.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és aplicable també als consorcis fins que no s’hagin integrat plenament en el sector públic administratiu, la iniciació de qualsevol expedient de despesa del qual puguin derivar obligacions econòmiques per a l’entitat superiors a 500.000 € requereix l’autorització prèvia del Consell de Govern, a proposta de la conselleria d’adscripció.

5. Aquest Acord és competència del Consell d’Administració del CTM de conformitat amb el que disposa l’article 17 r) del Decret 58/2013, de 20 de desembre, d’aprovació dels Estatuts del CTM:

r. Adoptar els acords d’administració dels béns i drets del CTM, com també l’adquisició, l’alienació i el gravamen.

Per tot l’exposat, propòs al Consell d’Administració del CTM que adopti el següent

Acord

1. Autoritzar l’adquisició directa dels solars 26, 33 i 34 del Polígon Industrial de “Son Colom” de Felanitx, a l’entitat pública Gestión Urbanística de Baleares, SA, i que consten inscrits en el Registre de la Propietat nº 1 de Felanitx, amb les següents característiques:

Solar

 Finca

 Llibre

Tom

 Full

 Inscrip.

Ref. cadastral

  Sup.

26

 49870

 948

 4829

 203

 1ª

  2185412/ED1628N/0001/UQ

 2.094 m2

33

 49886

 949

 4832

 25

 1ª

 2185404/ED1628N/0001/IQ

 2.819 m2

34

 49888

 949

 4832

 31

 2185405/ED1628N/0001/JQ

 2.094 m2

2. Aprovar la despesa per un import d’1.347.216,87 euros, l’IVA exclòs.

3. Formalitzar la compra dels solars en escriptura pública, i inscriure-la en el Registre de la Propietat.

4. Acordar que les despeses derivades de la compra (escriptura, inscripcions, impostos, etc.), excepte la plusvàlua, seran a càrrec del Consorci de Transports de Mallorca.

5. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell d’Administració del CTM, d’acord amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; tot allò d’acord amb l’article 6 del Decret 58/2013, de 20 de desembre, d’aprovació dels Estatuts del CTM. El termini per interposar aquest recurs és d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació.

El recurs potestatiu de reposició s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa en els terminis establerts a l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 45 i següents de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptador des de l’endemà de la publicació.

 

Palma, 14 de juny de 2018

El director gerent,

Maarten J. Van Bemmelen