Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 6834
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb el Decret de Batlia 87/2015 de 17 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de data 19 de juny de 2018 ha resolt:

Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 amb les places que es descriuen a continuació:

PERSONAL FUNCIONARI:

CORRESPONENT A LA TAXA DE REPOSICIÓ ORDINÀRIA, que preveu l’article 19.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat:

DENOMINACIÓ

N.º PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Policia Local

1

Administració Especial

Serveis Especials

C1

CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL PER ESTABILITZACIÓ AL SECTOR DE POLICIA LOCAL, en les condicions previstes en l’article 19.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l’Estat:

DENOMINACIÓ

N.º PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Policia Local

1

Administració Especial

Serveis Especials

C1

 

Consell, 22 de juny de 2018

El Batle,

Andreu Isern Pol