Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6840
Consell Executiu. Aprovació del Pla Normatiu del Consell Insular de Menorca per al període d'un any (segon semestre de l'any 2018 i primer semestre de l'any 2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 4 de juny de 2018, va adoptar el següent acord:

Primer.- Aprovar el Pla Normatiu del Consell Insular de Menorca, per al període d’un any (segon semestre de l’any 2018 i primer semestre de l’any 2019), que es transcriu més avall.

Segon.- Disposar la seva publicació en el Portal de transparència del Consell Insular de Menorca.

PLA NORMATIU DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, EXERCICI 2018

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Reglament

Objecte de la norma

Org.

Departament responsable

Data prevista d'aprovació inicial

Modificació de l'Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular

Adaptar l'ordenança als canvis normatius aprovats per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

02

Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge

4t trimestre 2018

Modificació del Reglament orgànic del Consell Insular

Adaptar el reglament als canvis normatius aprovats per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

02

Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge

4t trimestre 2018

Reglament per a l’adquisició, l'ús i el retorn de material mòbil

Regular l’adquisició, reparació i substitució d’equipament mòbil així com les normes d’ús i les obligacions per part dels usuaris. Establir la possibilitat de compra per part dels polítics al final del mandat.

02

Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge

4t trimestre 2018

Revisió del Reglament de règim intern de la Residència de la Gent Gran

Revisió i actualització del contingut per adequar-lo al marc normatiu vigent.

03

Benestar Social i Família

3r trimestre 2018

Revisió del Reglament de la Residència i del Centre de dia de persones amb discapacitat Trepucó- Bintalfa

Revisió i actualització del contingut per adequar-lo al marc normatiu vigent.

03

Benestar Social i Família

3r trimestre 2018

Revisió del Reglament del Fòrum de la Immigració de Menorca

Revisió i actualització del contingut per adequar-lo al marc normatiu vigent.

03

Benestar Social i Família

4t trimestre 2018

Reglament pel qual s'estableixen el règim jurídic i els requisits materials i funcionals per a l'autorització i l'acreditació de serveis d'àmbit insular d'atenció a les persones grans

Desplegament normatiu en compliment de les disposicions finals segona, quarta, onzena, tretzena i setzena de la Llei 4/2009 d'11 de juny de serveis socials de Balears.

03

Benestar Social i Família

4t trimestre 2018

Reglament del Centre d'Atenció a la Infància i la Família

Revisió i actualització del contingut per adaptar-lo al marc normatiu vigent.

03

Benestar Social i Família

1r trimestre 2019

Reglament del pis d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere

Revisió i actualització del contingut per adaptar-lo al marc normatiu vigent.

03

Benestar Social i Família

4t trimestre 2018

Reglament de ràtios de serveis i centres de serveis socials

Desplegament normatiu en compliment de la disposició final onzena de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de Balears.

03

Benestar Social i Família

3r trimestre 2018

Cartera bàsica de serveis socials d'àmbit insular

Desplegament normatiu en compliment de les disposicions finals segona, quarta onzena, tretzena i setzena de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de Balears.

03

Benestar Social i Família

3r trimestre 2018

Revisió dels reglaments de règim intern dels serveis i centres serveis socials

Adaptació dels reglaments de règim intern de diferents centres i serveis per adaptar-los a les noves realitats i elaboració de reglaments nous per als que no ens disposin.

03

Benestar Social i Família

1r trimestre 2019

Revisió ordenances fiscals serveis i centres ss

Adaptació de les ordenances fiscals reguladores dels serveis i centres de serveis socials propis i aprovació de noves ordenances, si cal.

03

Benestar Social i Família

2n trimestre 2019

Reglament de voluntariat dels centres i serveis socials del CIM i entitats dependents

Reglament per a la regulació dels serveis de voluntariat en centres i serveis socials adequat a la Llei estatal i autonòmica.

03

Benestar Social i Família

1r trimestre 2019

Desplegament del Decret d'autorització i acreditació de diferents àmbits dels serveis socials

Desplegament normatiu en compliment de les disposicions finals catorzena i setzena de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de Balears.

03

Benestar Social i Família

4t trimestre 2018

Desplegament del Regl. d'autorització i acreditació de serveis socials comunitaris i EMIF

Desplegament normatiu en compliment de la disposició final segona de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de Balears.

03

Benestar Social i Família

4t trimestre 2018

Desplegament de requisits i condicions de funcionament i mat. mín. centres i serveis

Desplegament normatiu en compliment de les disposicions finals tretzena i catorzena de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de Balears.

03

Benestar Social i Família

1r trimestre 2019

Reglament de la Xarxa de Biblioteques

L'objecte d'aquest reglament és regular el funcionament dels serveis de lectura pública i les relacions de coordinació amb la resta de serveis bibliotecaris de Menorca, ja siguin de titularitat pública o privada, així com amb les entitats, institucions o particulars que disposen de fons bibliogràfics considerats d'interès per al desenvolupament cultural de Menorca, amb l'objectiu de facilitar la recerca i la cultura dels menorquins.

04

Cultura i Educació

1r trimestre 2019

Aprovació definitiva del Reglament de festes d'interès cultural

Especificar el procediment per a la declaració de les festes d'interès cultural de Menorca, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears.

04

Cultura i Educació

3r trimestre 2018

Modificació del Reglament de la Comissió Assessora de la candidatura Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial

La Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat és un òrgan col·legiat, de caràcter deliberant i consultiu, destinat a facilitar i integrar la participació dels diferents departaments, institucions i entitats implicades en l’esmentada candidatura. La revisió que es proposa pretén actualitzar i ampliar la seva composició, crear una comissió permanent que substituiria el comitè tècnic, i crear un fòrum de propietaris, d'acord amb les recomanacions de la UNESCO per a la reformulació de l'expedient de la candidatura a patrimoni mundial.

04

Cultura i Educació

3r trimestre 2018

Reglament de museus de Menorca

Aquest reglament té per objecte el desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears en els aspectes que són competència dels consells insulars, principalment el reconeixement i el registre dels museus i col·leccions museogràfiques de Menorca, la mobilitat dels fons, el sistema documental i els seus procediments administratius.

04

Cultura i Educació

3r trimestre 2018

Reglament del Dipòsit Legal de Menorca

La Llei espanyola del dipòsit legal regula el que correspon a l'Estat: dipòsit dels documents que han de formar part del patrimoni de l'Estat, centres dipositaris i de conservació de l'Estat, etc., però no a les comunitats autònomes, de manera que les obliga a aprovar els seus reglaments per donar cobertura al dipòsit efectiu de publicacions, així com definir els centres dipositaris i de conservació. En el cas de les Illes Balears, aquesta competència l'han d'exercir els consells insulars.

04

Cultura i Educació

4t trimestre 2018

Modificació del Reglament de rutes culturals de Menorca

Aquest reglament regula les rutes culturals de Menorca, per conservar, explicar i difondre el patrimoni cultural de Menorca a través dels béns que s’hi integren, dintre de l'estratègia de promoció turística de la submarca "Menorca Cultural". Es proposa revisar la distribució de les rutes proposades en l'actual reglament, i d'introduir-hi canvis per tal que el reglament sigui més operatiu i respongui millor a les necessitats per a les quals va ser elaborat.

04

Cultura i Educació

4t trimestre 2018

Reglament de la Taula d'Arts Escèniques de Menorca

Al Ple del mes de juny es té previst dur una proposta d'acord per aprovar el Pla de foment de les arts escèniques de Menorca. Dins aquest pla, es proposa la creació d'una Taula d'Arts Escèniques com a nou òrgan assessor del Consell Insular de Menorca. S'han d'iniciar els tràmits per a la creació d'aquest òrgan.

04

Cultura i Educació

4t trimestre 2018

Modificació del Reglament de la Comissió Avarca de Menorca

Modificació de la composició de la Comissió Tècnica Assessora.

05

Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports

3r trimestre 2018

Reglament de la marca Joia de Menorca

Crear i regular la marca Joia de Menorca.

05

Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports

2n trimestre 2019

Reglament del Consell de la Joventut

Crear i regular aquest òrgan de participació i representació en matèria de joventut de l'illa de Menorca.

05

Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports

1r trimestre 2019

Reglament d’ús de la marca i logotip “Menorca Reserva de Biosfera"

El reglament té per objecte la creació de la marca Menorca Reserva de Biosfera, i fixar les condicions d'ús, com a distintiu per a productes i serveis que es realitzin a l'illa, sota uns criteris de coherència amb la filosofia de la reserva de biosfera.

06

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

3r trimestre 2018

Reglament de protecció del medi nocturn

Complir la Llei 3/2005, de protecció del cel nocturn de les Illes Balears, que dona als consells insulars la potestat de reglamentar per tal de complir els objectius de la llei que són: mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general; promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat; evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els perjudicis, i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

06

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

3r trimestre 2018

Modificació del Reglament del Consell Agrari

Regular la forma d'incorporar-hi nous membres o de substituir els existents.

06

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

3r trimestre 2018

Reglament d'envasadors i embotelladors de vi i begudes espirituoses

Regular el registre insular d'embotelladors.

06

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

3r trimestre 2018

Creació del registre de transgènics

Regular la sembra en superfícies afectades per cultius transgènics.

06

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

2n trimestre 2019

Reglament de campionats de pesca

Regular i establir els criteris pels quals s'autoritzen els campionats de pesca recreativa a Menorca.

06

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

1r trimestre 2019

Regulació de taxis de set places

Establir els requisits necessaris per a l'expedició de les llicències d'autotaxi per a vehicles de fins a set places a l'illa de Menorca.

07

Mobilitat

4t trimestre 2018

Interposició de recursos

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma

 

El secretari del Consell Executiu,

Octavi Pons Castejón