Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 6818
Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de pràctiques formatives dirigides a titulats universitaris i de cicles formatius – PROJECTA'T 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El consell rector de l'IMEB va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de maig de 2018, les CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES DIRIGIDES A TITULATS UNIVERSITARIS I DE CICLES FORMATIUS – PROJECTA'T 2018 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de conformitat al que es disposa en l'article 9.3 de la llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les bases reguladores que la regeixen.

Article 1. Objecte i finalitat

1.1.- Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de beques de pràctiques formatives per realitzar-se en departaments/serveis municipals, destinades a titulats universitaris de grau o postgraus o de cicles formatius del sistema educatiu.

1.2- Finalitat

- Contribuir a la formació integral dels recentment titulats complementant el seu aprenentatge teòric amb pràctiques formatives.

- Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

- Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, socials i comunicatives.

- Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

- Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

Article 2. Règim de la concessió i marc normatiu.

Les beques objecte de la present convocatòria es concediran en règim de concurrència competitiva de totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits en aquestes bases i es regiran per: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; a Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la resta de normativa aplicable per a la concessió de subvencions; Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament del previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Article 3. Definició, naturalesa i caràcters de les beques

Les beques de pràctica formativa tenen com a objectiu permetre als recentment titulats aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat de emprenedoria. Donat el caràcter formatiu de les beques, de la seva realització no es derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

La realització de les beques no podrà computar a l'efecte d'antiguitat o reconeixement de serveis previs per a l'accés a la funció pública.

Article 4. Requisits dels beneficiaris

Poden beneficiar-se de les beques objecte de la present convocatòria les persones que reuneixin els requisits següents:

4.1.- Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea, les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents a Espanya.

4.2.- Estar empadronades en el municipi de Calvià o bé acreditar el pagament d'impostos de Béns Immobles municipals de l'any 2017, per part del sol·licitant o familiars de primer grau.

4.3.- Haver finalitzat en els últims tres anys els estudis universitaris (grau, postgrau o equivalent) o de formació professional, vinculats a les pràctiques formatives ofertes.

4.4.- No ser beneficiari de cap altra beca o ajuda amb la mateixa o anàloga finalitat vinculada a la titulació de la beca pràctica requerida.

4.5.- No tenir cap experiència laboral superior a 3 mesos relacionada amb la titulació que presenta.

4.6.- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Calvià i l'IMEB, de conformitat al que disposa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.7.- Presentar en termini i lloc establert a les presents bases la documentació establerta en l'article 10.

Article 5. Característiques de les beques

- L'objecte de la beca és oferir un programa formatiu a les persones recentment titulades perquè participin com a becaris i becàries en els diferents departaments-serveis municipals i organismes autònoms on podran desenvolupar les pràctiques formatives-professionals.

- La beca tindrà una durada màxima de 10 mesos.

- S'estableix una dedicació de 5 dies a la setmana, a raó de 6 hores diàries.

- Els horaris de realització de les pràctiques s'establiran d'acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats del departament/servei municipal. En qualsevol cas haurà d'informar-se al moment de realitzar l'oferta de la beca.

- Els horaris, en la mesura de les possibilitats del departament-servei, es podran flexibilitzar, amb l'objectiu de permetre a la persona becada la continuïtat d'altres estudis o formació complementària.

- Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 855 euros bruts mensuals. El pressupost és el 100% d'aportació municipal. En aquells supòsits que impliquin un període inferior al mes natural, l'import serà la part proporcional corresponent. Sobre aquest import, serà necessari practicar, si escau, la retenció corresponent a la cotització a la Seguretat Social, les retencions de l'IRPF i uns altres que corresponen segons la normativa reguladora de les beques de formació.

Article 6. Condicions generals de les beques

- La beca es realitzarà en un servei i/o departament municipal o organisme municipal.

- La concessió de la beca no representa cap relació contractual entre la persona becada i el departament/servei municipal.

- El protocol de compromís és el document pel qual es regula la realització dels períodes de formació pràctica i es formalitza a través de la subscripció del mateix entre l'Ajuntament de Calvià- IMEB i persona becada, previ a l'inici de la beca.

El contingut mínim d'aquest Conveni serà:

a) Dedicació i durada de la beca

b) Projecte formatiu objecte de les pràctiques a realitzar.

c) Nomenar tutor/a de pràctiques

d) Condicions de rescissió anticipada de la pràctica.

e) Si escau, règim de subscripció i pagament d'assegurances, tant d'accidents com de responsabilitat civil, o garantia financera equivalent.

f) Si escau, previsió d'una borsa o ajuda d'estudis per a l'estudiant i forma de satisfacció.

g) Protecció de dades de l'estudiant.

h) Regulació d'eventuals conflictes sorgits en el seu desenvolupament.

- La renúncia o anul·lació de la beca donarà lloc a la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa.

- Les vacants que es produeixin per anul·lació o renúncia podran ser cobertes amb candidats suplents, a valorar per part de l'IMEB.

- Amb caràcter excepcional la persona becada podrà sol·licitar durant el desenvolupament de la beca una interrupció de la mateixa per un període màxim d'un mes.

- Qualsevol motiu o incidència que afecti al bon desenvolupament de la beca haurà de comunicar-se de manera immediata a l'IMEB mitjançant correu electrònic

Article 7. Funcions de l'IMEB

L'IMEB tindrà la funció de:

- Prestar assessorament i informació al servei/departament col·laborador.

- L'anàlisi i estudi previ de les sol·licituds presentades.

- La preselecció dels sol·licitants en base a la documentació presentada i confecció de la corresponent proposta a la Presidència de l'IMEB.

- La intermediació entre l'IMEB, la persona becada, el departament/servei municipal i les universitats o centres educatius

- La supervisió, coordinació i avaluació de la beca.

- Les funcions administratives i d'informació inherents a la beca.

- Qualsevol altra de naturalesa anàloga no prevista a les presents bases.

Article 8. Drets i deures de la persona beneficiària

A percebre l'ajuda econòmica corresponent, en concepte d'ajuda a l'estudi, de forma establerta en el conveni. La citada ajuda no tindrà en cap cas la naturalesa de salari.

- A rebre, a la finalització de la beca, una certificació on consti la durada i característiques de la beca realitzada.

- Hauran de respectar en tot moment l'organització de l'entitat col·laboradora, complir amb els horaris i realitzar les tasques que se li encomanin.

- Hauran de mantenir el contacte amb els seus tutors en la forma en què aquests ho indiquin i guardar el degut secret professional durant la seva estada en l'entitat col·laboradora tant durant la realització de les pràctiques com una vegada finalitzades aquestes.

- Haurà de comprometre's a la realització de les activitats establertes al seu programa formatiu, a respectar les normes de seguretat en el treball i a fer un ús responsable del material i equipaments que l'entitat col·laboradora posa a la seva disposició.

- Haurà de comunicar immediatament, a l'IMEB i a la persona que tutoritzi la beca, de qualsevol incidència que afecti al normal desenvolupament de l'activitat per la qual rep la beca, havent de mantenir en tot moment l'actitud i l'interès necessari per a un bon aprofitament de la mateixa.

- En cas de renúncia a la beca, haurà de posar-ho en coneixement del tutor designat, amb una antelació mínima de deu dies a la data de la renúncia. Igualment haurà de notificar-ho, per escrit a través del registre general d'entrada de l'IMEB. En cas d'incompliment de qualsevol de les citades notificacions, l'IMEB i/o entitat col·laboradora podrà deixar d'abonar la part de l'assignació econòmica que hagi reportat.

- Haurà d'assistir a les reunions i entrevistes a les quals se li convoqui des de l'IMEB.

Article 9. Causes d'anul·lació de la beca

En cas de comportament incorrecte o falta d'aprofitament de la beca, l'IMEB pot proposar la no continuïtat de la beca. En tot cas, serà causa d'anul·lació de la beca:

-La comprovació de la falta de veracitat o d'alguna altra irregularitat en les dades exposades pel becari en la seva sol·licitud.

-L'incompliment per part de la persona becada d'alguna de les seves obligacions.

-La renúncia de la persona beneficiària.

Article 10. Oferta de beques, documentació i terminis de presentació de sol·licitud

En funció de les possibilitats dels serveis i/o departaments municipals de col·laborar acollint recentment titulats i les possibilitats pressupostàries de l'IMEB l'oferta de beques es publicarà a la web www.calvia.com. Dins de cada oferta de beca s'especificarà: nombre de places, data d'inici, horari, perfil de titulació, projecte formatiu, servei/departament, documentació a presentar, criteris de valoració i terminis de presentació de candidatura.

Les sol·licituds s'han de presentar en l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. Calvià) de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, i bé per altres canals legalment establerts.

Article 11. Crèdit pressupostari

La despesa que generin les beques es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària corresponent dels Pressupostos Generals de l'IMEB per a l'any 2018.

 

Calvià,

La Presidenta de l'IMEB

Nativitat Francés Gárate