Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número de registre 11128 - Pàgines 56326-56328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per la formació de tècniques, arbitres, jutgesses i entrenadores, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número de registre 11153 - Pàgina 56329

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Obertura del període d’informació pública en relació a l'expedient de declaració com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de lloc d’interès etnològic, del conjunt de les barraques (escars) i els molls de Portocolom (Felanitx), amb la delimitació del Bé i de l’entorn de protecció

    Número de registre 11135 - Pàgina 56330

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 1, 3, 5 i 7 de la Sepultura 16, del Cementiri Municipal de Pina

    Número de registre 11069 - Pàgina 56331

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de cessió de drets perpetus d'enterrament de la Sepultura 144 – Zona 2 del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 11072 - Pàgina 56332

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 9,10,11,12,13,14,15 i 16 de la Sepultura 59-Zona 1, del Cementiri Municipal d'Algaida

    Número de registre 11071 - Pàgina 56333

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial projecte millora infrastructures i pavimentació carrers Sant Cristòfol, Sant Josep, Sant Climent i Sant Sebastià de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 11149 - Pàgina 56334

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Exposició al públic de la Modificació puntual de les NNSS per a la delimitació d'un sistema general viari en sòl rústic per a la connexió del camí de Jornets amb el Camí de Son Tomasset

    Número de registre 11188 - Pàgina 56335

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial Pressupost Municipal exercici 2023

    Número de registre 11142 - Pàgina 56336

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Nova aprovació inicial del Catàleg municipal de camins de Ferreries

    Número de registre 11182 - Pàgina 56337

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp:PA21/0005. Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma (PGOU) que té per objecte modificar l’ àmbit de l’ actual Catàleg 09/14, Banys Àrabs i Jardins adjacents

    Número de registre 11175 - Pàgina 56338

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l'aprovació per Decret d'Alcaldia núm. 2022-4356, de 30 de novembre de 2022, de la convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2022-23

    Número de registre 11146 - Pàgines 56339-56340

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Recurs Contenciós Administratiu

    Número de registre 11168 - Pàgina 56341