Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 757649
Aprovació inicial Pressupost Municipal exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic que el Ple de l'Ajuntament de Ferreries, en sessió extraordinària celebrada dia 12 de desembre de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2023, anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de set milions tres-cents nou mil nou-cents tretze euros i vint-i-dos cèntims (7.309.913'22 €) procedint a la informació pública de l'expedient durant quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte, per tal que en aquest termini les persones interessades puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes, amb indicació que en cas de no presentar-se'n, s'entendrà definitivament aprovat l'acord sense necessitat de cap altre pronunciament, d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Ferreries, 16 de desembre de 2022

La batlessa Joana Febrer Rotger