Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 757892
Extracte de l'aprovació per Decret d'Alcaldia núm. 2022-4356, de 30 de novembre de 2022, de la convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2022-23

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif: 663044)

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes més amunt esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 159, de 8 de desembre de 2022 i rectificació publicada al BOIB núm. 163 de 15 de desembre de 2022.

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

La quantia màxima de les ajudes que es podrà concedir en aquesta convocatòria és de 90.000,00 €, amb càrrec a la partida 3261 48018 amb fons de finançament municipal, condicionat al que disposi el corresponent pressupost de la corporació per a l'exercici 2023.  

2. CONDICIONS GENERALS DELS   SOL·LICITANTS

Podran acollir-se a aquesta convocatòria els centres que dins el curs 2022-23 estiguin adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23, o programa equivalent en centres docents sostenguts amb fons públics que imparteixin estudis d'educació primària o d'educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d'Educació. Els centres que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:

a) Tenir alumnat de primària o secundària obligatòria, empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia durant el curs 2022-23, que es beneficiï del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23 o programa equivalent.

b) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

c) No trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i complir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Acreditar el compliment d'obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l'art. 25 del RLGS.

3. SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ

3.1. Les instàncies es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Josep i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en la forma establerta a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2. Els sol·licitants de la subvenció hauran d'adjuntar a la sol·licitud (annex 1) la següent documentació:

a) Sol·licitud per participar en el procediment de concessió d'ajudes per als centres que imparteixin educació primària o secundària que tenguin alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia i que dins el curs 2022-23 estiguin adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23, o programa equivalent en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixin estudis d'educació primària o d'educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d'Educació (annex 1).

b) Identificació del representant del centre que subscriu la sol·licitud i especificació del caràcter amb què ho fa, mitjançant còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu.

c) CIF/NIF del centre.

d) Declaració del representant legal que l'entitat que representa no es troba incursa en cap de les causes d'incompatibilitat i que compleix els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que es troba al corrent de les obligacions amb l'Ajuntament de Sant Josep i que acredita el compliment en matèria de reintegrament de subvencions (annex 2).

e) Imprès de transferència bancària facilitat per l'Ajuntament degudament emplenat amb les dades bancàries actualitzades o certificat de titularitat bancària. En cas d'haver-lo presentat en altres ocasions, no serà necessari tornar-lo a presentar.

f) Declaració de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtenguin en el futur (annex 3).

g) Autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (annex 4). No obstant això, l'entitat sol·licitant en podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, haurà d'aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

h) Certificat que acrediti que el centre escolar està adherit al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 (annex 5-I) o programa equivalent (annex 5-II).

i) Llista dels infants que cursen primària o ESO a l'esmentat centre, que es beneficien del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23 o programa equivalent,  a l'efecte de constatar d'ofici els que estan empadronats en el municipi de Sant Josep de sa Talaia. Hi haurà de constar el curs que realitza cada infant, el DNI (en cas de tenir-ne) i, si és possible, la data de naixement.

Si els documents exigits en la sol·licitud ja s'haguessin presentat a l'Ajuntament en una altra ocasió, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'article 53.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què varen ser presentats o emesos.

3.3. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 10 de gener de 2023 fins al 6 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

3.4. Esmenes de defectes de les sol·licituds

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts a la normativa de la convocatòria, l'òrgan instructor ha de requerir, segons estableix la base 5.3, a l'entitat interessada que l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies i li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

(Signat electrònicament, 16 de desembre de 2022

El batle

Angel Lluis Guerrero Domínguez)