Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 753220
Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 1, 3, 5 i 7 de la Sepultura 16, del Cementiri Municipal de Pina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia Presidència, en data 14 de desembre, atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Gabriel Oliver Gelabert, de traspàs del drets perpetus d'enterrament, dels nínxols 1,3,5 i 7 la sepultura núm. 16 del Cementiri Municipal de Pina, ha dictat la Providència següent:

1.- Admetre a tràmit l'inici del procediment de de traspàs del drets perpetus d'enterrament, dels nínxols 1,3,5 i 7 la sepultura núm. 16 del Cementiri Municipal de Pina, a favor del Sr. Gabriel Oliver Gelabert, com únic hereu del seu pare Guillermo Oliver Amengual i titular actual dels mencionats drets d'enterrament, d'acord a l'escriptura de donació universal de bens i definició, amb protocol núm. 286 de data 16 de febrer de 2011 i al títol de propietat de data 4 de març de 1993.

2.- Publicar al BOIB la present resolució perquè en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la seva publicació, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions pertinents.”

La qual cosa es fa pública per general coneixement i als efectes oportuns.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich