Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 758179
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per la formació de tècniques, arbitres, jutgesses i entrenadores, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 663136

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

1. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes de formació tècnica esportiva dones que tinguin quinze o més anys a dia 1 de gener de 2022, que siguin residents a les Illes Balears i amb domicili fiscal a l'estat espanyol, que vulguin iniciar o millorar la seva formació relacionada amb la seva tasca com a entrenadores, tècniques esportives, jutges o altres activitats de suport a les competicions esportives (nutrició esportiva, psicologia esportiva, etc.).

2. Finalitat

Subvencionar a la formació de les dones a l'àmbit esportiu, per tal d'incrementar quantitativament i qualitativament la seva formació com a tècniques, arbitres, jutgesses i entrenadores.

3. Bases reguladores:

Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports. (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

4. Import:

La dotació de la convocatòria és d'un màxim de 60.000,00 euros.

5. Termini de presentació de sol·licituds:

El darrer dia per presentar per les sol·licituds és dia 31 de gener de 2023.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez