Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 758414
Recurs Contenciós Administratiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vista la notificació d'interposició de recurs contenciós-administratiu per part de Mas Vilanova S.L contra liquidació Impost Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana (Procediment abreujat 0000620 / 2022, núm. d'identificació únic 07040 45 3 2022 0002400), realitzada pel Jutjat Contenciós-Administratiu nº 2, amb data de registre d'entrada de l'Ajuntament de 14-12-2022, nº 4393; 

De conformitat amb l'art. 45.1 a) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i als efectes prevists a l'art. 49 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa de 13 de juliol de 1998 s'emplaça als possibles interessats en aquest procediment perquè dins el termini de nou dies puguin comparèixer i personar-se davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 2 de les Illes Balears (C/ Joan Lluís Estelrich nº 10), en legal forma, mijançant Procurador amb poder a l'efecte i amb signatura d'Advocat. De personar-se fora de l'esmentat termini, se'ls tendrà per part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i si no se personen oportunament continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que hagi lloc a practicar-lis cap notificació.

 

Santa Maria del Camí, (signat electrònicament: 16 de desembre de 2022)

El batle-president Nicolau Canyelles