Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 758636
Nova aprovació inicial del Catàleg municipal de camins de Ferreries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Ferreries, en sessió Ordinària de data 24/11/2022, va adoptar l'acord següent:

1. Aprovar inicialment el Catàleg municipal de camins de Ferreries, que s'adjunta com annex I.

2. Sotmetre l'esmentat catàleg a exposició públic pel termini d'un mes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament perquè es puguin presentar les al·legacions que escaiguin.

https://www.ajferreries.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&TEXTE=camins

3. Determinar que es donen per presentades totes les al·legacions formulades, se'ns perjudici que se'n vulgui presentar de noves o complementàries.

4. Notificar el contingut d'aquest acord al Consell Insular de Menorca i als Ajuntaments de Ciutadella de Menorca, Es Mercadal i Es Migjorn Gran perquè en el termini d'un mes, comptador a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears presentin les al·legacions que escaiguin.

 

Signat a Ferreries, en la data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2022)

La batlessa Joana Febrer Rotger