Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 753385
Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 9,10,11,12,13,14,15 i 16 de la Sepultura 59-Zona 1, del Cementiri Municipal d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia Presidència, en data 14 de desembre, atesa la sol·licitud presentada per Maria Francisca Pou Trobat, de canvi de titularitat en els drets perpetus d'enterrament del nínxols 9,10,11,12,13,14,15 i 16 ( 4 nínxols grans de la part est i 4 petits de la part sud de la Sepultura 59 – Zona 1 del Cementiri Municipal d'Algaida , ha dictat la Providència següent:

HE RESOLT:

1.- Admetre a tràmit l'inici del procediment de traspàs del drets perpetus d'enterrament, dels nínxols 9,10,11,12,13,14,15 i 16 ( 4 nínxols grans de la part est i 4 petits de la part sud de la Sepultura 59 – Zona 1 del Cementiri Municipal d'Algaida, a favor de Maria Francisca Pou Trobat, com hereva del seu oncle Guillermo Crespí Juan, i titular dels mencionats drets d'enterrament, d'acord a l'escriptura de manifestació, acceptació i adjudicació d'herència de data 12 de juliol de 2019, amb protocol num. 1269, i al títol de propietat de data 16 de març de 1995.

2.- Publicar al BOIB la present resolució perquè en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la seva publicació, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions pertinents.”

La qual cosa es fa pública per general coneixement i als efectes oportuns.

 

Algaida, 15 de desembre de 2022

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich