Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 758010
Aprovació inicial projecte millora infrastructures i pavimentació carrers Sant Cristòfol, Sant Josep, Sant Climent i Sant Sebastià de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern en sessió de dia 30 de novembre de 2022, es va aprovar inicialment el projecte de millora de les infrastructures i la pavimentació dels carrers Sant Cristòfol, Sant Josep, Sant Climent i Sant Sebastià de Ciutadella de Menorca, redactat pels serveis tècnics municipals en data 19/05/2022, amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a un total de 674.657,15 € (inclòs 21% IVA). Per la qual cosa, es sotmet l'expedient i el projecte a informació pública durant 15 dies a comptar des de la publicació del corresponent anunci en el BOIB, així com anunciar aquest tràmit a la seu electrònica de l'Ajuntament, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions que considerin adients.

 

(Signat electrònicament: 13 de desembre de 2022)

La secretària Caterina Barceló Martí