Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 756467
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 16 de novembre de 2021, en el BOIB núm. 158 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 10 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent:

 

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

PREE5000-19/2021

FUERTE TORRES, DEMELZA

***8260**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE i preguntes freqüents, en la qual està perfectament especificat el contingut mínim de la documentació. Enllaç a la guia,

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios,

https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2022/03/PREGUNTAS-FRECUENTES-PREE-5000-v02-11-enero-2022.pdf.

La sol·licitud no està signada i l'any de justificació hauria de ser 2023. Tota la documentació presentada ha d'anar signada pel titular o pel tècnic competent segons correspongui.

Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut. Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual.

Falta certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada del seu estat actual.

Falta arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xlm.

Falta memòria resum del projecte. Document normalitzat 3. Falta memòria tècnica, en cas que no sigui necessari projecte. El pressupost ha d'anar signat per totes dues parts.

PREE5000-21/2021

GINARD ROIG, CATALINA

***1896**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE i preguntes freqüents, en la qual està perfectament especificat el contingut mínim de la documentació. Enllaç a la guia,

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios,

https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2022/03/PREGUNTAS-FRECUENTES-PREE-5000-v02-11-enero-2022.pdf.

Presentar la sol·licitud signada i indicar l'any de justificació. Tota la documentació presentada ha d'anar signada pel titular o pel tècnic competent segons correspongui.

Falta informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut.

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual, no compleix amb la convocatòria, mirar guia pràctica.

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada del seu estat actual, no compleix amb la convocatòria, mirar guia pràctica.

Falta presentar els arxius digitals de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xlm.

Presentar la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3, amb totes les dades emplenades.

Falta presentar la memòria tècnica, en cas que no sigui necessari projecte.

Els pressupostos han d'anar signats per totes dues parts.

Falta presentar el document 2 quan el pressupost és superior a 40.000€ contracte d'obra o 15.000€ en altres contractes.

PREE5000-22/2021

COSTADOR, S.L.

***4372**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE i preguntes freqüents, en la qual està perfectament especificat el contingut mínim de la documentació. Enllaç a la guia,

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios

https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2022/03/PREGUNTAS-FRECUENTES-PREE-5000-v02-11-enero-2022.pdf.

Tota la documentació presentada ha d'anar signada pel titular o pel tècnic competent segons correspongui.

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent del seu estat actual, no compleix amb la convocatòria, mirar guia pràctica.

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada del seu estat actual, no compleix amb la convocatòria, mirar guia pràctica.

Presentar els arxius digitals de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xlm. si es modifiquen les dades.

Presentar la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3, si es modifiquen les dades.

No queda justificat el Reial decret 691/2021, en el seu apartat 11 lletra c) de l'article 17.

Els pressupostos acceptats han d'anar signats per totes dues parts.

PREE5000-23/2021

MASCARO PORTELLA, ANTONIO

***0572**

Atès que manca molta documentació i està incompleta s'ha de consultar la guia pràctica de l'IDAE i preguntes freqüents, en la qual està perfectament especificat el contingut mínim de la documentació. Enllaç a la guia,

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios,

https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2022/03/PREGUNTAS-FRECUENTES-PREE-5000-v02-11-enero-2022.pdf.

La sol·licitud ha d'anar signada pel sol·licitant. Tota la documentació presentada ha d'anar signada pel titular o pel tècnic competent segons correspongui.

Falta còpia del DNI del representant.

El certificat de compliment d'obligacions tributaries CCAA surt negatiu.

Falta fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici.

Falta presentar l'informe justificatiu en el qual s'indiquin les tipologies d'actuació i la descripció de les actuacions, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l'ajut.

En el certificat d'eficiència energètica de l'estat inicial han de figurar la millores per actuació, envolupant, instal·lacions i en conjunt, envolupant més instal·lacions.

Presentar els arxius digitals de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format xlm. si es modifiquen les dades.

Presentar la memòria resum del projecte. Document normalitzat 3 si es modifiquen les dades.

La memòria tècnica presentada no conté la informació mínima indicada en la guia pràctica.

El pressupost ha d'anar signat per totes dues parts. Falta presentar els pressupostos de les despeses elegibles.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació en el BOIB se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, (signat electrònicament: 14 de desembre 2022)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo