Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 758496
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp:PA21/0005. Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma (PGOU) que té per objecte modificar l’ àmbit de l’ actual Catàleg 09/14, Banys Àrabs i Jardins adjacents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament del 24 de novembre de 2022 va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma que té per objecte modificar l' àmbit de l' actual Catàleg 09/14, Banys Àrabs i Jardins adjacents, amb grau de protecció A1, de forma que quedi exclosa de l' àmbit del catàleg l' edificació d' ús residencial, que passaria a una protecció arquitectònica ambiental R4, segons el projecte redactat per arquitectes Andreu Crespí Prunés, Tolo Cursach Far, Lluís Escarmís Costa, Helena Montes Paniagua i Pep Vich Montaner a instància de Maria Francisca España Morell i la societat INCA GRINS SL.

Complint l'art. 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears es sotmet l' indicat projecte de modificació del PGOU  a informació pública durant TRENTA DIES. Atès l'art. 21. 5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (LOUS), el termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria. 

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

  • a l'anunci d'aquest acord, dins el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal accedint a l'enllaç

https://ajtpalma.sharepoint.com/:b:/s/Planejament/EdEmwZHA3WVLlE8eP-8SzjkBZLepSzChRMCJYqhtDLilMA?e=SXWTeG

  • al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia a través de la direcció

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=131705&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=ca, al correu electrònic guia2014@palma.cat

  • o cridant al telèfon 971225900 extensió 8153.

I presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents dins l' esmentat termini. Les al·legacions s'han de presentar, si es tracta d'una persona jurídica, obligatòriament a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Palma, amb indicació expressa i clara d'allò què es tracta i fent-hi constar el número d'expedient; i si es tracta d'una persona física, podrà utilitzar l' esmentada seu electrònica o bé presentar la documentació a qualsevol de les Oficines municipals d'Atenció a la Ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de la dita Llei 12/2017 es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

 

Signat mitjançant signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

El cap del Departament

(Signat mitjançant signatura electrònica)

p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font