Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 753457
Procediment de cessió de drets perpetus d'enterrament de la Sepultura 144 – Zona 2 del Cementiri Municipal d’Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia Presidència, en data 14 de desembre, atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Juan Oliver Sastre, de cessió dels drets perpetus d'enterrament de la Sepultura 144 – Zona 2 del Cementiri Municipal d'Algaida , ha dictat la Providència següent:

HE RESOLT:

1.- Admetre a tràmit l'inici del procediment de cessió dels drets perpetus d'enterrament de la Sepultura 144 – Zona 2 del Cementiri Municipal d'Algaida, composta per 16 nínxols i ossera, els quals figuren a nom de Juan Oliver Sastre, d'acord al títol de propietat 10 de desembre de 1986, a favor del seu únic fill Juan Oliver Bibiloni .

2.- Publicar al BOIB la present resolució perquè en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la seva publicació, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions pertinents.”

La qual cosa es fa pública per general coneixement i als efectes oportuns.

 

Algaida, 15 de desembre de 2022

La batlessa

Maria Antònia Mulet Vich