Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual es cessa el director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

    Número de registre 10308 - Pàgina 48690

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 44/2022 de 28 de novembre, pel qual es cessa i nomena secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

    Número de registre 10313 - Pàgina 48691

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de designació del president de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 10307 - Pàgina 48692

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 10293 - Pàgines 48693-48909

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 10295 - Pàgines 48910-49205

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 10297 - Pàgines 49206-49234

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 10298 - Pàgines 49235-49259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de metge/metgessa de Família en Equips d’Atenció Primària

    Número de registre 10001 - Pàgines 49260-49262

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 25 de novembre de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d’àrea i en EAP a l’EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2022)

    Número de registre 10263 - Pàgines 49263-49264

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Correcció d’errors materials observats en la versió en català de la publicació en el BOIB núm.152, de 22 de novembre de 2022 de la Resolució del tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures per la qual s'aproven les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 10292 - Pàgines 49265-49266

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Correcció convocatòria de les places del procés d'estabilització de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 10269 - Pàgina 49267

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Correcció d'errors detectats a la convocatòria de les places incloses en els processos selectius, per concurs i concurs oposició, de l'Oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament de Maó

    Número de registre 10275 - Pàgines 49268-49271

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAREMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix de tres places de personal laboral operari de brigada per torn lliure de l’empresa municipal Bellver S.A. mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 10212 - Pàgines 49272-49276

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAREMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d´una plaça laboral de operari brigada, grup e, de l’empresa municipal Bellver S.A. mitjançant concurs reservada per aspirants amb una discapacitat intel·lectual

    Número de registre 10222 - Pàgines 49277-49280

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAREMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d´una plaça de personal laboral tècnic de Turisme per torn lliure de l’empresa municipal Bellver S.A. mitjançant concurs

    Número de registre 10230 - Pàgines 49281-49286

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va atenció al públic, d'administració general, personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10300 - Pàgines 49287-49292

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Convocatòria per cobrir una plaça de coordinador/a de primer cicle d'educació infantil, com personal laboral fix de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 10267 - Pàgines 49293-49304

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Convocatòria per cobrir deu places d’educador/a de primer cicle d’educació infantil, com personal laboral fix de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 10286 - Pàgines 49305-49316