Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 704688
Correcció d’errors materials observats en la versió en català de la publicació en el BOIB núm.152, de 22 de novembre de 2022 de la Resolució del tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures per la qual s'aproven les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA

1. Fets

1.1 En data 22 de novembre de 2022, es va publicar en el BOIB número 152, la Resolució del Tinent d'Alcalde Delegat de Serveis Generals i Infraestructures, mitjançant la qual s'aproven les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022 de l'Ajuntament de Calvià, juntament amb la relació de places que es convoquen (annex 6)

1.2 En la versió en català d'aquesta publicació s'han detectat els següents errors materials:

a) En la base Desena, primer paràgraf, es fa constar:

“El termini de presentació de sol·licituds de participació és de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la resolució d'aprovació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

I ha de constar:

“El termini per a realitzar la inscripció en qualsevol dels processos selectius establerts per a qualsevol de les places convocades serà de 20 dies hàbils a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOE.”

b) D'altra banda, en l'annex 6, en quant a les titulacions requerides per a les places de: Tècnic/a en mercat de treball i de Tècnic/a de desenvolupament estratègic.

Es fa constar:

"Tècnic/a en mercat de treball: Grau o llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Ciències actuarials i financeres.

 

Tècnic/a en desenvolupament estratègic: Grau o llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Ciències actuarials i financeres."

I ha de constar:

"Tècnic/a en mercat de treball: Grau o llicenciatura en: pedagogia, psicologia, psicopedagogia, sociologia, ciències del treball, Dret, Ciències polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Ciències actuarials i financeres.

 

Tècnic/a en desenvolupament estratègic: Grau o llicenciatura en: pedagogia, psicologia, psicopedagogia, sociologia, ciències del treball, Dret, Ciències polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Ciències actuarials i financeres"

I tenint en compte que correspon a aquesta Tinença d'Alcaldia aprovar les bases de les convocatòries, és necessari que el citat òrgan aprovi aquest decret a fi que les modificacions i rectificacions siguin vàlides.

 

2. Fonaments de dret

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta Tinença d'Alcaldia, en virtut de la facultat que li confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de les Bases de Règim Local, dicta la següent

Resolució

Primer.- Rectificar els errors materials descrits.

Segon i final.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 23 de novembre de 2022)

El tinent d'alcalde delegat de Serveis Generals i Infraestructures (Delegació per Resolució d'Alcaldia de 17/06/2019) Joan Recasens Oliver