Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705142
Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 de designació del president de l’Autoritat Portuària de Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 31.1 del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, el president de l'autoritat portuària és designat i separat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla d'entre persones de reconeguda competència professional i idoneïtat.

La designació o separació, una vegada que hagi estat comunicada al ministre de Foment (actualment, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana), ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

El president de l'Autoritat Portuària està sotmès al règim de dedicació exclusiva previst a la Llei 13/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici d'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat i a la resta de normativa reguladora de l'exercici d'aquests càrrecs.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 28 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Designar president de l'Autoritat Portuària de Balears el senyor Jaume Colom Adrover, amb efectes de dia 1 de desembre de 2022.

Segon. Comunicar aquest Acord al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a l'ens públic estatal Ports de l'Estat, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez