Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

Núm. 704434
Convocatòria per cobrir deu places d’educador/a de primer cicle d’educació infantil, com personal laboral fix de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d’una borsa de treball

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat per Resolució de Presidència, de data 22 de novembre de 2022, de l'Empresa municipal Fita 2020 s.l.u de Vilafranca de Bonany, les bases i la convocatòria per cobrir deu places d'educador/a de primer cicle d'educació infantil, personal laboral fix de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d'una borsa de treball, s'acorda la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears pel coneixement públic. El termini de presentació de sol·licitud, serà de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat. Així mateix, s´informa que de conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, la resolució dels processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria

 

Vilafranca de Bonany, a data de signatura electrònica (28 de novembre de 2022)

El president Montserrat Rosselló Nicolau

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR DEU PLACES D'EDUCADOR/A DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PERSONAL LABORAL FIX DE L'EMPRESA MUNICIPAL FITA 2020 S.L.U., PEL SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE,  QUE CONSTA DINS L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 PER L'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA I SISTEMA DE SELECCIÓ

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura definitiva, pel sistema de concurs de mèrits, deu places d'educador/a de primer cicle d'educació infantil, personal laboral fix de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U., la qual consta a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2022 per l'estabilització del personal temporal aprovada i publicada en el BOIB núm. 64 de 17 de maig de 2022.

El sistema de concurs de mèrits aplicat a dita convocatòria es sustenta en la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Les places d'educador/a de primer cicle d'educació infantil de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U. estan dotades amb les retribucions bàsiques, triennis, pagues extraordinàries i la resta de retribucions complementàries que li corresponguin d'acord amb la legislació, el pressupost vigent i el conveni que li sigui aplicable.

SEGONA.- NORMATIVA APLICABLE

La present convocatòria es regirà pel que disposen les presents bases específiques i en especial per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. En defecte, i respecte al que no contradigui la Llei esmentada, serà d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la normativa vigent com el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, així com el Reglament general d'ingrés del personal al serveis de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l'AGE aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març.

També serà d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

La convocatòria i les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

L'anunci de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) fent referència a la publicació efectuada al BOIB. El termini per a la presentació d'instàncies i sol·licituds per participar en aquest procés, serà de vint dies hàbils i s'iniciarà des del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE.

Posteriorment, qualsevol anunci al respecte es publicarà al tauler d'anuncis, a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i al Portal de Transparència de la pàgina web de l'Ajuntament.

L'import i la forma de pagament dels drets d'examen de les proves selectives es regulen a l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per accedir a les proves de selecció de personal. La taxa per a participar en el procés selectiu serà de 25,00 euros.

TERCERA.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en el procés de selecció, les persones aspirants han de reunir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a l'article 56 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, amb les següents especificacions:

a. Tenir la nacionalitat espanyola (DNI) o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública, segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b. Haver complert l'edat mínima exigida per accedir a l'ocupació pública, 16 anys, i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c. Estar en possessió del  títol de tècnic superior en educació infantil o titulació equivalent; d'acord amb l'article 11 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, podran optar a la plaça els/les aspirants que estiguin en possessió d'alguna de les titulacions o acreditacions següents:

- Certificat de professionalitat d'educació infantil.

- Certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil.

- Qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin estat habilitats i homologats per a l'atenció a nins i nines de 0 a 3 anys.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l' homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d. Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e.  Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (CCI), de conformitat amb el Decret llei 5/2013 i l'article 3 de l'ordre de la Consellera d'Educació i Universitat per al qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari i s´estableix el pla de formació lingüística i cultural (FOLC).

f. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració o empresa Pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

g. No tenir la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, en el mateix cos, sub/escala o categoria.

h. Estar en possessió del certificat de coneixements oficials de català, nivell B2. En aquest apartat serà d'aplicació la Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 6/2022 d'exempcions d'acreditació del nivell de coneixement de la llengua catalana.

i. Haver abonat la taxa per drets d'examen.

QUARTA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DRETS D'EXAMEN

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (Annex 1) i es presentaran al Registre General de l'empresa municipal FITA 2020 (situat al 1r pis de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany).

Les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. En aquest darrer cas, necessàriament s'haurà de trametre, mitjançant fax o correu electrònic, còpia de la sol·licitud registrada per tal de tenir coneixement de la presentació (Fax núm.: 971 83 21 08; correu electrònic fita2020@ajvilafrancadebonany.net)

El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre de l'empresa municipal Fita 2020, i a la pàgina web www.ajvilafrancadebonany.net, a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, prèvia publicació íntegra de les Bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament (Annex I), les persones aspirants han d'adjuntar:

 1. l'acreditació d'haver abonat la taxa per drets d'examen, la qual s'estableix en 25 Euros (La Caixa: ES53 2100 0184 6102 0000 1725. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.
 2. Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin. Els mèrits insuficientment o no acreditats no seran valorats.
 3. Document d'autobaremació de mèrits (Annex II),  d'obligat emplenament. (El resultat de l'autobaremació no serà vinculant per a l'Empresa, quedant-li reservat el dret per rectificar-lo en funció de la revisió i l'adequació dels mèrits aportats).

L'Empresa pot requerir la persona sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu. En cas que s'acrediti, en qualsevol fase del procediment selectiu, que un/una aspirant no compleix els requisits de la declaració responsable presentada per aquest, suposarà la seva exclusió del procés selectiu.

Les persones aspirants, personal de l'empresa municipal podran fer remissió al seus expedients personals.

4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. Les persones aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

CINQUENA.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de Fita 2020, o persona delegada, dictarà resolució aprovant la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses. A la resolució es nomenaran els membres titulars i suplents del tribunal qualificador.

2.- Les persones aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per formular davant la Presidència les reclamacions o esmenes que considerin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir.

Les reclamacions o esmenes es presentaran presencialment al Registre de l'empresa Fita 2020 dins el termini indicat.

Les reclamacions o esmenes de deficiències presentades seran resoltes en una nova resolució d'aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

SISENA.-  TRIBUNAL QUALIFICADOR

1.- El Tribunal qualificador estarà format per tres membres: un/una president/a, un/una vocal i un/una secretari/ària. Així mateix, es nomenarà  un/una suplent per cada un dels membres del Tribunal.

2.- Els membres del Tribunal hauran de comptar amb una titulació superior o igual a la requerida per aspirar a la plaça del procés selectiu.

3.- El Tribunal no podrà actuar sense l'assistència dels tres membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el secretari i el president o qui legalment els substitueixi. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, i les seves decisions hauran d'adoptar-se per majoria.

4.- L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

SETENA.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits d'acord amb l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i de l'empresa municipal Fita 2020 s.l.u. per l'estabilització de l'ocupació temporal; i d'acord amb la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Desenvolupament del Concurs de mèrits

El sistema de consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, d'acord amb el barem inclòs en aquestes bases.

Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de finalització de presentació d'instàncies en aquest procés selectiu.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta fase és de 100 punts.

 • Mèrits professionals: fins a un màxim de 45 punts (45%)
 • Altres mèrits: fins a un màxim de 55 punts (55%)

Mèrits professionals (màxim 45 punts)

- Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari o laboral, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria, amb funcions anàlogues a la plaça i a l'àrea, a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

- Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració pública diferent a la local, com a personal funcionari o laboral, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria, amb funcions anàlogues a la plaça i a l'àrea, a la qual s'opta: 0,10 punts per mes de serveis prestats.

La forma d'acreditació d'aquest mèrits haurà d'adequar-se a les següents indicacions:

Serveis prestats a l'Administració pública: mitjançant una certificació acreditativa dels serveis prestats expedida per l'entitat corresponent amb la indicació de la categoria professional i les dates d'alta i baixa de la mateixa. Junt amb aquest certificat s'haurà d'aportar també un informe de vida laboral ACTUALITZAT expedit per la TGSS.

De no aportar-se tota la documentació, encara que sigui parcialment, no es valorarà aquest mèrit.

Altres mèrits (màxim 55 punts)

1- FORMACIÓ ACADÈMICA (MÀXIM 5 PUNTS)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar, les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb les criteris següents:

 • La titulació acadèmica ha de ser distinta a la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.
 • Les titulacions acadèmiques han d'estar directament relacionades amb les funcions de la plaça a la qual s'opta.

A aquests efectes es consideren relacionades amb les funcions de la plaça convocada, les titulacions de les branques de coneixement de magisteri, psicologia, ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laboral i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixi.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 5 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 1. Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 5 punts
 2. Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 4,5 punts.
 3. Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 4 punts.
 4. Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 3,5 punts.

La forma d'acreditació d'aquest mèrit serà mitjançant la presentació documental de la fotocòpia de l'anvers i el revers del corresponent títol expedit pel centre o institució oficial.

2- CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (MÀXIM 5 PUNTS)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés.

 • Per al nivell C1: 3 punts
 • Per al nivell C2: 4 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 1 punt

La forma d'acreditació d'aquest mèrit serà la presentació del títol o certificació expedida per les institucions públiques oficials corresponents.

3- CURSOS DE FORMACIÓ (MÀXIM 35 PUNTS)

Quant a la formació, ha d'estar directament relacionada amb les funcions i àrea de la plaça a la qual s'opta.

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits, certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de Formació per a l'ocupació o dels Plans per a la Formació Continua del Personal de les Administracions Públiques.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament o assistència, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base Territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,10 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

La forma d'acreditació d'aquests mèrits haurà d'adequar-se a les següents indicacions: L'acreditació de les formacions no reglades es farà mitjançant certificacions, diplomes o documents oficials emesos per les administracions o els organismes competents, i hauran d'incloure les hores de duració o els crèdits dels cursos. Si no consten les hores, no es valorarà. Si no consta si un determinat curs és d'assistència o d'aprofitament, es considerarà com a d'assistència.

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment.

El Tribunal podrà demanar a les persones interessades els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats.

4- TRIENNIS RECONEGUTS: FINS A UN MÀXIM DE 10 PUNTS.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 10 punts.

VUITENA. RELACIÓ D'APROVATS I ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA

La valoració dels mèrits amb les corresponents puntuacions provisionals i definitives de les persones aspirants per ordre descendent, es faran públiques al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Llista qualificacions provisionals del concurs

Finalitzada per part del Tribunal la valoració dels mèrits aportats,  es faran públiques en el tauler d'anuncis i  a la seu electrònica de l'ajuntament la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs, així com la persona aspirant provisionalment seleccionada. Les persones aspirants disposaran de cinc dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des de el dia següent a la publicació de les llistes provisionals. En cas d'empat, per establir l'ordre de les aspirants es tindrà en compte en primer lloc, la major puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits professionals. En el cas de persistir l'empat, es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en la valoració de la formació acadèmica. En cas de persistir l'empat es resoldrà per sorteig.

Relacions definitives de les puntuacions de la fase de concurs i relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Resoltes les reclamacions, el Tribunal ha d'aprovar la relació definitiva de les puntuacions de la fase de concurs i la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, i la publicarà al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'ajuntament. En cas que no s'hagi presentat cap reclamació, la llista provisional esdevindrà definitiva sense més tràmit.

En cap cas no pot ser un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Presentació de documentació

La persona aspirant seleccionat disposa d'un termini de deu dies hàbils, des de la data de publicació  de la llista definitiva, per presentar els documents que acrediten que compleix els requisits que exigeix la convocatòria a la base tercera.

a) Una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.

b) Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant l'aportació de fotocòpia compulsada del certificat del títol oficial de nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria.

L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que les persones aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats personal laboral fix, quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament i es proposarà el nomenament del següent aspirant que, en el seu cas, hagi superat el procés selectiu.

Comprovada la correcta aportació dels documents per part de la persona seleccionada, el Tribunal Qualificador donarà per finalitzada la selecció i elevarà a la Presidència la seva proposta definitiva de nomenament de l'aspirant seleccionat.

La persona aspirant que hagi superat el procés selectiu, serà nomenat com a personal laboral fix i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'ajuntament.

NOVENA.- CONSTITUCIÓ, FUNCIONAMENT I VIGÈNCIA BORSA DE TREBALL

La borsa de treball que es formi resultant d'aquest procés estarà vigent fins que l'empresa Fita 2020 en constitueixi una altra de la mateixa categoria professional, s'hagi esgotat o hagin transcorregut més de tres anys des de la seva constitució.

La convocatòria preveu que les persones que no superin el procés selectiu s'inclouran a la borsa de personal laboral temporal que es constitueixi.

Quan es produeixi la necessitat de contractar personal, les persones aspirants seran requerits segons l'ordre de puntuació mitjançant contacte telefònic durant dos dies seguits amb un màxim de tres intents totals o per una sola vegada a través de correu electrònic del qual es requerirà resposta dins de les mateixes vint-i-quatre hores posteriors independentment del caràcter hàbil o inhàbil de l'endemà de l'enviament del correu.

A través de diligència quedarà constància a l'expedient que la persona aspirant ha rebut la comunicació, o dels requeriments efectuats.

A la persona aspirant se li comunicarà el lloc i el termini en què calgui que es presenti. Si la persona aspirant no manifesta la seva conformitat amb el nomenament interí en el termini d'un dia hàbil (o el segon dia hàbil següent a la trucada si es realitza en divendres) i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat, s'entendrà que renuncia.

Quan es produeixi el cessament de la persona seleccionada al seu lloc de treball, es reincorporarà a la borsa de treball ocupant el mateix ordre de prelació, llevat que sigui per renúncia voluntària.

L'incompliment del deure d'incorporar-se al lloc de treball prèviament acceptat o una vegada ocupat, la renúncia voluntària posterior suposarà l'exclusió de la borsa de treball, llevat que aquestes circumstàncies es produïssin per causa de força major.

DESENA.- NOMENAMENTS PER ÚS DE LA BORSA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

En el moment de fer ús borsa de treball, la persona aspirant a qui es dirigeixi una oferta de treball haurà de presentar al Registre de Fita 2020, dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de treball, la documentació següent:

- Declaració responsable de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

- Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o empreses públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en què hagi estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

La persona aspirant que en el termini fitxat no presenti la documentació, exceptuant en els casos de força major o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base tercera, no podrà ser nomenat i seran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que hagi recaigut per falsedat a la seva instància. En el seu lloc es contractarà la persona que ocupi el lloc següent de la borsa.

ONZENA.- INCIDÈNCIES I RECURSOS

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública es publicaran al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, al marge de la seva publicació en el BOIB quan sigui preceptiva.

La convocatòria, les bases i els actes administratius que derivin d'aquesta i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Per al que no preveuen aquestes Bases serà aplicable la legislació vigent en aquesta matèria.

DOTZENA.- PREVISIONS EN ORDRE A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital.

Documents adjunts