Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705246
Decret 44/2022 de 28 de novembre, pel qual es cessa i nomena secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 17 m) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, disposa que correspon al Consell de Govern separar i nomenar per decret als càrrecs públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan li ho atribueixi la legislació vigent.

L'article 41 e) de la mateixa llei disposa que correspon als consellers proposar al Consell de Govern el cessament i nomenament dels càrrecs públics dependents de la seva conselleria.

D'altra banda, l'article 13.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que els secretaris generals seran nomenats i separats per decret del Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 28 de novembre de 2022

 

DECRET

Primer

Disposar el cessament del càrrec públic següent de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, al qual s'agraeixen els serveis prestats:

  • Senyor Jaume Colom Adrover, secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Segon

Disposar el nomenament del càrrec públic següent de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball:

  • Senyor Rubén Castro Ortega, secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Tercer

Disposar que aquest Decret es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i entri en vigor el dia 1 de desembre de 2022.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

​​​​​​​

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela Vázquez 

La presidenta

Francesca Lluch Amengol i Socias