Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

Núm. 700829
Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d´una plaça laboral de operari brigada, grup e, de l’empresa municipal Bellver S.A. mitjançant concurs reservada per aspirants amb una discapacitat intel·lectual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el següent anunci es fa saber que el Consell d'Administració de l'empresa municipal Bellver S.A., en data 24 de novembre de 2022, ha acordat el següent:

Vist que per Resolució de Batlia núm. 717 de data 27 de desembre de 2021 es va aprovar l'oferta pública d'ocupació derivada del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, publicada al BOIB núm.180 de data 30 de desembre de 2021.

Atès que l'oferta aprovada inclou una plaça d'operari brigada.

Vist l'establert a la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública que estableix que les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu en l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

Atès que una de les places de personal d'operari de brigada reservada a personal amb discapacitat intel·lectual ha esta ocupada de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Atesa la prèvia negociació realitzada amb la Mesa de Negociació en data 23 de novembre de 2022.

EL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA MUNICIPAL BELLVER, SA ACORDA:

Primer.- Aprovar les bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça laboral de operari brigada, grup E, de l'empresa municipal Bellver S.A. mitjançant concurs, reservada per aspirants amb una discapacitat intel·lectual amb el contingut següent:

BASES I PROGRAMA DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES (PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ) PER A LA COBERTURA DE UNA PLAÇA LABORAL DE OPERARI BRIGADA, GRUP E, DE L'EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A. MITJANÇANT CONCURS RESERVADA PER ASPIRANTS AMB UNA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, per a la cobertura pel torn lliure, d'una plaça laboral vacant de operari de la brigada, grup E, de l'empresa municipal Bellver S.A.

Les característiques de les places són les següents:

Vinculació: Laboral fix.

Grup de classificació professional: E

Torn: Lliure

Sistema selectiu: Concurs

Nombre de places: 1

Les presents bases defineixen els requisits, proves, i altres aspectes procedimentals de la selecció, a més de la regulació continguda en el TREBEP i la LFPIB.

SEGONA. FUNCIONS

Seran les funcions pròpies del lloc de feina de personal de la brigada municipal recollides en la RLF.

TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Les persones interessades a participar en el procediment selectiu, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, hauran de reunir els requisits següents: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun altre estat membre de la Unió Europea o d'alguns dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals celebrats amb la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es en els termes en què aquesta es trobi definida al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran ser admesos els/les cònjuges dels nacionals espanyols i d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors de l'esmentada edat que visquin al seu càrrec. Aquest últim benefici serà igualment d'aplicació a familiars de nacionals d'altres estats quan així s'estableixi als tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

b) Tenir 16 anys complits i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 

c) Estar en possessió de la titulació Títol de certificat d'escolaritat o titulació equivalent (LOGSE), o en condicions d'obtenir-lo en la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

d) No patir malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions que corresponguin.

e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar, mitjançant declaració responsable, que no està sotmesa a cap dels motius d'incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre's, en el seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de dita Llei, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat. Si desenvolupa alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió per tal que l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

g) No estar sotmès/a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

h) Acreditar una discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit i tenir-la reconeguda amb un grau igual o superior al 33%.

i) Acreditar, mitjançant un certificat de l'equip oficial de valoració de discapacitats de l'IBAS, que posseeix la capacitat funcional i la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a la plaça a la qual s'accedeix.

j) Carnet de conduir B1.

QUARTA. SOL·LICITUDS 

1. Les sol·licituds per participar al procediment selectiu es formalitzaran d'acord amb el model que figura a la pagina web de l'Ajuntament i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, directament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOE. 

L'anunci de la convocatòria i les bases es publicaran així mateix a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: www.santllorenc.es.

2. Per ser admeses, i en el seu cas, prendre part en el procediment selectiu, serà suficient que les persones aspirants manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits a la base tercera, sempre en referència a la data d'expiració del termini per a la presentació de sol·licituds, adjuntant a la seva sol·licitud:

- Còpia del DNI o document d'identificació personal legalment procedent en cas de persones nacionals d'estats diferents a l'estat espanyol.

- Còpia de la titulació exigida per prendre part en aquesta convocatòria.

- Còpia del certificat de discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit i tenir-la reconeguda amb un grau igual o superior al 33%.

- Còpia del certificat de l'equip oficial de valoració de discapacitats de l'IBAS, que posseeix la capacitat funcional i la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a la plaça a la qual s'accedeix.- Copia del carnet de conduir.

- Copia del carnet de conduir.

- Relació dels mèrits al·legats.

CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per part de la Presidència de la empresa municipal es dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

Aquesta resolució s'exposarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Es concedirà un termini de deu dies hàbils a comptar del dia següent a la data d'aquesta publicació per a rectificacions, esmena de deficiències i errades així com per a possibles reclamacions.

Les reclamacions que es puguin produir seran acceptades o rebutjades per la Presidència mitjançant resolució motivada.

2. La llista definitiva es publicarà en la mateixa forma que la provisional. La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si no s'hi presenten reclamacions.

SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador estarà integrat pels següents membres:

President/a: Antoni Crespí Serra, interventor de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Agustí Buades Mayol, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Vocal: Antonia Girart Salas, treballadora social de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Pere Santandreu Sureda, director de l'Auditori de Sa Màniga.

Vocal: Catalina Terrassa Ginard, educadora social de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Rafela Riera Pascual, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Vocal: Josep Melià Ques, assessor jurídic d'urbanisme de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Victòria Massanet Noguera, administrativa de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Secretari/ària: Josep Lluís Obrador Esteva, secretari de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Maria Belen Lloret Garcia, tècnica d'Administració general de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

En el seu cas, l'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal Qualificador s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal Qualificador no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, indistintament, ni sense l'assistència del president/a i del secretari/ària. Les decisions del Tribunal Qualificador s'adoptaran per majoria simple. El Tribunal Qualificador podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes per tal que l'assessorin, si bé amb veu i sense vot.

SETENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits d'acord amb la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria d'aquest procés selectiu en el BOIB.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta fase és de 100 punts.

- Mèrits professionals (màxim 100 punts)

- Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o en les seves entitats depenents, com a operari de la brigada: 0,6 punts per mes de serveis prestats amb un màxim de 100 punts.

- Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració pública o entitat depenent diferents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o de les seves entitats depenents, com a operari de la brigada: 0,3 punts per mes de serveis prestats amb un màxim de 100 punts.

Es procedeix a puntuar en menor percentatge la prestació de serveis a l'administració pública diferent a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i entitats depenents atès que es considera adient per l'òptima cobertura del lloc, que el candidat proposat tengui experiència en el funcionament i l'organització particular de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i entitats dependents.

Realitzada la valoració dels mèrits per part del Tribunal, es publicaran les valoracions i corresponents puntuacions provisionals dels aspirants per ordre descendent, a la seu electrònica de la web de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

En cas d'empat, per establir l'ordre dels aspirants es tindrà en compte en primer lloc, la major puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits professionals per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o en les seves entitats depenents.

En cas de persistir l´empat, es resoldrà per sorteig en acte públic.

Els aspirants disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions provisionals, per fer al·legacions.

Les al·legacions es presentaran telemàticament per la seu electrònica de l'Ajuntament. Un cop transcorregut el termini anterior i resoltes les al·legacions per part del Tribunal si se'n presenten, el Tribunal Qualificador donarà per finalitzada la selecció i elevarà a la Presidència la seva proposta definitiva de nomenament de l'aspirant que hagi obtingut major qualificació.

Abans de procedir a dictar la resolució de nomenament de personal laboral fix del candidat proposat pel Tribunal, es requerirà al mateix que en el termini de cinc dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l'acta definitiva del Tribunal, presenti la següent documentació relacionada amb els requisits de la base tercera:

- Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública

VUITENA. INCIDÈNCIES, PUBLICITAT, RÈGIM NORMATIU I RECURSOS.

Pel que respecta a la tramitació del procés selectiu, el Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin en la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris pel bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran publicats a la seu electrònica de l´Ajuntament i de l´empresa municipal Bellver, SA, sens perjudici de la seva publicació al BOIB i al BOE quan sigui preceptiva.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la normativa reguladora de funció pública en l'ordre establert a l'article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

La convocatòria, les presents bases i els actes administratius que es derivin de les actuacions del Tribunal Qualificador, podran ser impugnades per les persones interessades en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sant Llorenç des Cardassar, a la data de la signatura electrònica (25 de novembre de 2022)

El president  Pep Jaume Umbert