Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 689539
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de metge/metgessa de Família en Equips d’Atenció Primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- A través de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de març de 2022 (BOIB núm. 35, de 10/03/2022) es va convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària. Aquesta resolució fou modificada per una altra de data de 23 de març de 2022, que fou publicada en el BOIB número 42, de 26 de març de 2022.

2.- El dia 20 de juny de 2022 es va publicar en el portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter provisional el concurs de trasllats esmentat.

3.- Ha finalitzat el termini per presentar al·legacions, d'acord amb les bases 7.4 i 7.5 de la convocatòria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Resoldre amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat a través de les resolucions a les què es refereix el punt 1 de l'apartat «Fets».

2.- Determinar que amb la present resolució s'adjudiquen definitivament les places ofertes a les persones concursants basant-se en les places sol·licitades i l'ordre determinat per la puntuació obtinguda, segons figura en la llista de l'annex d'aquesta resolució.

3.- Recordar que, de conformitat amb la base 7.7 de la convocatòria, les places adjudicades són irrenunciables, tret que la renúncia estigui motivada per la obtenció d'una plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra administració pública, en base a l'article 37.4 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

4.- Disposar que, de conformitat amb la base 8.1 de la convocatòria, les persones concursants que hagin obtingut una plaça cessin en la plaça que estiguin ocupant en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.- Establir que, d'acord amb la base 8.2 de la convocatòria, la presa de possessió de les noves places ha d'efectuar-se en els terminis següents: dins dels 3 dies hàbils següents a la data del cessament si les places estan ubicades en el mateix municipi; en 15 dies hàbils si estan situades en municipis diferents però en la mateixa àrea de salut; i en un mes si estan localitzades en un municipi i en una àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut. Segons la base 8.5 de la convocatòria, si l'adjudicació de la plaça implica reingressar en el servei actiu, el termini per prendre possessió és d'un mes comptador des de la data de publicació de la resolució definitiva del concurs.

6.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2007, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot presentar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

(Signat electrònicament: 15 de novembre de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino ChacónPor delegació de la consellera de Salut y Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX Resolució definitiva del concurs de trasllats de la categoria de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària

Amb plaça

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Plaça

 Centre/Z.B.S.

Puntuació

4300*****

ANADÓN VALBUENA, ANA MARIA

1401190110A

E.A.P.CASA DEL MAR

76,60

4319*****

AULET GARAU, FRANCESCA

1401110114R

E.A.P. DE FELANITX

23,73

4299*****

BLANCO MIRO-GRANADA, FRANCISCO JAVIER

1401190105K

E.A.P.CASA DEL MAR

81,30

7821*****

CAMPINS ROSSELLÓ, ANTONIA

1401180113B

E.A.P. DE POLLENÇA

51,60

3098*****

CEBRERO ROMERO, MARIA ISABEL

1401080111J

E.A.P. POLÍGON DE LLEVANT

21,80

3059*****

DE LA TORRE MERINERO, EVA MARIA

1401060127Q

E.A.P. VALLDARGENT

55,98

7576*****

DEL PINO ROMERO, CARLOS

1401360105M

E.A.P. DE PONENT (ANDRATX)

15,80

4305*****

ESTEBAN RAMIS, ANTONIA ELENA

1401240104H

E.A.P. SANTA CATALINA

57,39

1106*****

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CARMEN

1401090106A

E.A.P. ESCOLA GRADUADA

73,56

4302*****

FERRER GILI, BALTASAR ANTONIO

14011901113Y

E.A.P.CASA DEL MAR

74,43

7821*****

FIGUEROLA MATEO, MARÍA ISABEL

1401160106Z

E.A.P.DE MARINES (MURO)

49,80

7542*****

FRANCO IZQUIERDO, JOSÉ MANUEL

1401150104V

E.A.P.DE PONT D'INCA

56,80

4296*****

FUSTER CULEBRAS, JULIO MIGUEL

1401310106P

E.A.P.SON PISÀ

61,53

4149*****

GESTOSO GAYÀ, SALVADOR JUAN

1401410104W

E.A.P.DEL CAMÍ (SANTA MARIA DEL CAMÍ)

73,60

4303*****

IBÁÑEZ GÓMEZ, PATRICIA

1401350107N

E.A.P.DE SON AMONDA

73,00

1679*****

LALANZA LASHERAS, JUAN JOSÉ

1403020110P

E.A.P.S'EIXAMPLA

67,60

4368*****

LEGIDO MATEO, SILVIA

1401350108J

E.A.P.DE SON AMONDA

65,00

2541*****

LORENTE MONTALVO, PATRICIA

1401030110Z

E.A.P.DE SANTA PONÇA (CALVIÀ)

61,55

5308*****

MARTÍN DELGADO, SILVIA

1401060122B

E.A.P. VALLDARGENT

47,70

2324*****

MARTÍNEZ BERTRAND, MARTA

1401060120D

E.A.P. VALLDARGENT

47,80

3656*****

MENA GONZÁLEZ, MARIA AMPARO

1401350106B

E.A.P. DE SON AMONDA

65,30

4960*****

MENDIETA LAGOS, MARIA NIEVES

1401210116E

E.A.P. PLATJA DE PALMA

37,28

4679*****

MUÑOZ SÁNCHEZ, JENIFER

1401020102B

E.A.P. DE RAIGUER (BINISSALEM)

38,40

2727*****

NAVARRO VÁZQUEZ, LUIS

1401300104B

E.A.P. SON GOTLEU

67,60

1605*****

PALACIO GIMENO, VICTORIA EMMA

1402030112E

E.A.P. DALT DE SANT JOAN

50,05

3406*****

PIÑA VALLS, MARIA DEL CARMEN

1401360103A

E.A.P. DE PONENT (ANDRATX)

58,60

4432*****

PLANAS SÁNCHEZ, MARIA LUISA

1401360106Y

E.A.P. DE PONENT (ANDRATX)

51,04

0977*****

PRIETO OVEJERO, ELENA

1401150120X

E.A.P. DE PONT D'INCA

51,50

3734*****

RAMÓN ROSSELLÓ, FRANCISCA

1401140118J

E.A.P. DE MANACOR

41,20

3844*****

REBOLLO HERNAMPÉREZ, EDUARDO

1401260106X

E.A.P. DES PLA (SINEU)

54,80

4686*****

SEGURA SILJESTRÖM, JORGE

1401390111L

E.A.P. DE TRENCADORS (S'ARENAL-MARINA DE LLUCMAJOR)

42,50

1897*****

SERRANO ROVIRA, ALEJANDRA MARIA

1401240109T

E.A.P. SANTA CATALINA

50,60

2544*****

TOBAJAS RUBER, PABLO ANTONIO

1401450108D

E.A.P. DE NA BURGUESA (CALVIÀ)

51,56

4769*****

URBINA SAMPEDRO, ELISA

1401230132M

E.A.P. S'ESCORXADOR

24,80

0430*****

VERCELLI MILANESIO, GABRIELA ANALIA

1401210109S

E.A.P. PLATJA DE PALMA

26,40

3881*****

VICENTE HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL

1401100140L

E.A.P. DE TRAMUNTANA (ESPORLES)

65,02

1771*****

ZORRAQUÍN VELÁZQUEZ MARIA CARMEN

1401420102H

E.A.P. DE MUNTANYA

53,7

Desistiment

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Plaça

 Centre/Z.B.S.

Puntuació

0887*****

CACEREÑO JIMÉNEZ, MARIA BELÉN

1401390101D

E.A.P. DE TRENCADORS (S'ARENAL-MARINA DE LLUCMAJOR)

22,60

3732*****

MARTÍNEZ OJEDA, ENCARNACIÓN

1401450103G

E.A.P. DE NA BURGUESA (CALVIÀ)

61,80

Sense plaça

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Puntuació

X818*****

AMATO, CECILIA CARINA

26,20

4153*****

CANTALLOPS MIR, PEDRONA MARÍA

21,60

4311*****

FEUERBACH ACHTEL, NATALIA

68,70

5280*****

GÓMEZ NADAL, AMALIA

67,40

7152*****

GUERRA FEO, CRISTINA

23,30

2603*****

HERRERA RODRÍGUEZ, ANA MARÍA

44,10

2695*****

NAVARRO MARTÍN, SARA

24,00

3697*****

ORTUÑO MURO, ROSA

68,60

0117*****

PEINADO ROSADO, CARMEN MARÍA

56,00

4695*****

PUERTO RUMI, VERÓNICA ROSA

23,38

5307*****

SEGURA SERVENT, MARIA FLORS

45,60