Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 701968
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 25 de novembre de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d’àrea i en EAP a l’EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 11 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 132 la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 5 d'octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2022).

2. El dia 24 de novembre de 2022 s'ha publicat en la pàgina web de l'Ib-Salut i en el taulell d'anuncis de la GAP Mallorca l'Acord de 24 de novembre de 2022 de la Comissió de Selecció de la convocatòria PIT GAP 5/2022 pel qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria, en la qual hi figura una sola persona aspirant admesa, que compleix tots els requisits exigits en la convocatòria, es declara finalitzat el procés selectiu i s'eleva a l'òrgan convocant la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu, per tal de què aquest òrgan resolgui la present convocatòria mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, tot això de conformitat amb el punt 5.b i e de la convocatòria.

3. Una vegada finalitzat el procés selectiu, es resol la convocatòria esmentada.  

Fonaments de dret

1. Art. 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, corregit pel de 2 de març de 2012.

3. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

4. Informe de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

5. Nota interna del director de Recursos Humans i de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de juny de 2017.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Declarar, en relació amb el personal que presta serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2022), per quan no s'ha presentat cap persona que complís els requisits.

2. Adjudicar la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2022) a la senyora Isabel Sanz Ruiz, amb DNI ***89986*, pertanyent a la Gerència de l'Hospital Universitari de Son Espases.

3. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb el punt 7 de la convocatòria, disposa d'un mes, comptador des del dia següent al de la publicació de la resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a prendre possessió de la plaça adjudicada en promoció interna temporal. Efectuada la presa de possessió, se li expedirà un document de promoció interna temporal on consti la reserva de la seva plaça d'origen i l'acompliment temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a un nomenament de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP Es Raiguer.

4. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 25 de novembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat PD El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 31/2021) PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 39/2021) Miquel Caldentey Tous