Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 705151
Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual es cessa el director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, modificada en aquest punt per la disposició final cinquena de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, creà l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), amb la naturalesa jurídica d'organisme autònom dels que preveu la lletra de l'article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Posteriorment, la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, dugué a terme el desenvolupament normatiu i fixà el règim jurídic bàsic de l'Institut esmentat.

Per la seva banda, mitjançant el Decret 31/2019, de 3 de maig (BOIB núm. 61, de 4 de maig), s'aprovaren els Estatuts de l'IBASSAL.

De conformitat amb l'article 8.2 de la Llei 7/2018, la presidència recau, amb caràcter nat, en la persona titular de la conselleria competent en matèria de treball. D'altra banda, l'article 9.b) d'aquesta norma atorga a la persona que ocupi l'òrgan esmentat la funció de proposar al Consell de de Govern el cessament del director o directora de l'Institut, en les termes prevists en els Estatuts de l'organisme autònom esmentat.

D'acord amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei 7/2018, el cessament de la persona que exerceix la direcció s'ha de disposar per Acord del Consell de Govern, a proposta de la persona que exerceixi la Presidència.

En aquest mateix sentit, l'article 11.3 dels Estatuts de l'IBASSAL estableix que el cessament de la persona titular de la direcció s'ha de fer mitjançant Acord del Consell de Govern.

Mitjançant el Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), modificat pel Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer de 2021) es creà, entre d'altres, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

En coherència amb la previsió esmentada, la disposició addicional primera del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost de 2019), estableix que els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'adscriuen a les conselleries de la manera que s'indica en l'annex 1 de la norma esmentada, que adscriu l'IBASSAL a la Conselleria esmentada.

El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, disposa el nomenament com a titular de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del senyor Iago Negueruela Vázquez, amb efectes des del dia 3 de juliol (BOIB núm. 88, de 3 de juliol).

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 28 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer.- Cessar el senyor Rubén Castro Ortega, amb DNI núm. XXXX6135X, com a director de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.

Segon.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i disposar que tindrà efectes el dia 30 de novembre de 2022.

Palma, 28 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez