Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 704342
Correcció d'errors detectats a la convocatòria de les places incloses en els processos selectius, per concurs i concurs oposició, de l'Oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament de Maó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret d'alcaldia núm. 4336 de data 28 de novembre de 2022, s'han corregit els errors detectats a la convocatòria de les places incloses en els processos selectius, per concurs i concurs oposició, de l'Oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament de Maó, en els termes que resulten del document annex.

Contra l'acord d'aprovació de les presents bases, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma que per torn de repartiment correspongui, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Signat a Maó en la data que consta en la signatura electrònica:( 28 de novembre de 2022 )

L'alcalde

( Héctor Pons Riudavets )

 

ANNEX

Assumpte: Rectificació d'errades materials en l'oferta d'ocupació pública destinada a la estabilització de l'ocupació temporal a l'Ajuntament de Maó, i a la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, i ampliació del termini per a presentar sol·licituds.

L'Ajuntament de Maó té aprovada l'oferta pública d'ocupació extraordinària per a l'estabilització de l'exercici de 2022, publicada al BOIB núm. 68 de data 26 de maig de 2022, i al BOIB núm. 70 de data 30 de maig de 2022.

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 12 d'agost de 2022, s'aprovà el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l'encomanda de la gestió material del procés extraordinari de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització

Per Decret d'alcaldia núm. 4148/2022, en data 14 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Maó ha aprovat les bases específiques que han de regir els processos selectius, per concurs i concurs oposició, de l'oferta pública d'ocupació extraordinària, i la convocatòria derivada de la mateixa per decret 4180/2022 de data 17 de novembre de 2022.

En data 18 de novembre de 2022 s'ha publicat l'anunci al BOIB, essent el termini de presentació de sol·licituds el comprés entre els dies 21 de novembre de 2022 i 20 de desembre de 2022.

S'ha emes informe de RRHH en el que s'indica la detecció d'errades materials a les citades oferta i convocatòria.

D'acord amb l'article 109 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Vist l'expedient administratiu tramitat amb la finalitat d'aprovar l'oferta d'ocupació pública per a les places en procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, i en virtut d'això i en exercici de les competències concedides a l'Alcaldia a l'article 21.1 g) de la LBRL,

DECRET:

PRIMER. Rectificar l'error material detectat en la Resolució d'Alcaldia de data 17 de novembre de 2022, d'aprovació de la convocatòria de places sotmeses a la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada 2022-2024, en el següent sentit:

On diu:

“Enginyer Superior Obres Públiques” (titulació: “Enginyer Superior obres públiques o equivalent”)

“Enginyer tècnic/a industrial” (règim jurídic: “Funcionari”)

“Infermer/a (places concurs: “3”; places concurs-oposició “2”)

“Monitor-Socorrista” (titulacions: “Batxiller o FP grau mitjà”)

“Operari/ària auxiliar RGA” (titulacions:”:Graduat ESO”)

“Professor/a ceràmica (règim jurídic: “Laboral”; places concurs: “1”)

“Professor/a música” (règim jurídic: “Laboral”; places concurs: “11”; titulació: “Batxiller o FP grau mitjà”)

“Professor/a pintura-Dibuix” (règim jurídic: “Laboral”; places concurs: “1”)

“Tècnic mig contractació” (nivell català: “C1”)

“Tècnic mig coordinació”  (titulació: “Grau Universitari”)

Ha de dir:

“Enginyer Superior” (titulació: “Enginyer Superior industrial o Enginyer Superior de camins, canals i ports”)

“Enginyer tècnic”(règim jurídic: “Laboral”)

“Infermer/a”(places concurs: “5”)

“Monitor-Socorrista”(titulació: Batxiller o FP grau mitjà i curs de socorrisme de piscines”)

“Operari/ària auxiliar RGA”(titulació: “Graduat ESO i permís de conduir B”)

“Professor/a de ceràmica” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “FP2 ceràmica artística o equivalent”)

“Professor/a de trompeta” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat trompeta, o equivalent”)

“Professor/a de tuba” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat tuba, o equivalent”)

“Professor/a de guitarra” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat guitarra, o equivalent”)  )

“Professor/a de cant modern” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat cant modern, o equivalent”))

“Professor/a de flauta” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat flauta, o equivalent”))

“Professor/a de clarinet” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”);  titulació: “grau professional música especialitat clarinet, o equivalent”)

“Professor/a de violí” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat violí, o equivalent”) 

“Professor/a de cant líric i piano” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat cant líric i piano, o equivalent”)

“Professor de piano” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat piano, o equivalent”)

“Professor/a de saxo” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat saxo, o equivalent”)

“Professor/a de bateria” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; titulació: “grau professional música especialitat bateria, o equivalent”) 

“Professor/a de pintura i dibuix” (règim jurídic: “Laboral fix discontinu a temps parcial”; places concurs: “1”; FP2 relacionat amb la pintura i el dibuix o equivalent”))

“Tècnic mig contractació” (nivell català: “B2”)

“Tècnic mig coordinació Escola Municipal de Música” (titulació: Grau universitari en l'àmbit de l'educació o equivalent”)

SEGON.- Publicar aquest acte al taulell d'anuncis, a la web de l'Ajuntament de Maó i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER.- Ampliar el termini per a presentar la sol·licitud en els dies hàbils que hagin transcorregut des del dia 21 de novembre de 2022 (hàbil següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears), i el dia següent al de la publicació d'aquesta correcció d'errades en el BOIB. Si el darrer dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

QUART.- L'oferta rectificada i definitiva és la que es detalla a continuació:

 

ANNEX

CONVOCATÒRIA DE LES PLACES PER A L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ

PLACES

subg. Prof./esc ala

RÈGIM JURÍDIC

Places concurs

Places concurs discap.

Places concurs- oposició

Places concurs- oposició discap.

Titulacions

Nivell català

Administratiu/va

C1/AG

Funcionari

1

 

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

B2

Administratiu/va

C1

Laboral

14

2

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

B2

Advocat/da

A1

Laboral

1

 

1

 

Grau en Dret

B2

Advocat/da

A1

Funcionari

1

 

 

 

Grau en dret

B2

Ajudant Bugaderia

AP

Laboral

1

 

 

 

Certificat d'escolaritat

A2

Ajudant Cuina

C2

Laboral

1

 

 

 

Graduat ESO

A2

Arquitecte/a

A1/AE

Funcionari

 

 

1

 

Grau en arquitectura

B2

Auxiliar sociosanitari/ària

C2

Laboral

17

 

13

1

FP grau mitjà segons l'art. 17.6.a) del Decret 86/2010, de 25 de juny

 

A2

Brigada ajudant

C2

Laboral

4

1

2

 

Graduat ESO

A2

Brigada conductor/a

C2

Laboral

2

 

 

 

Graduat ESO

A2

Brigada electricista

C2

Laboral

1

 

 

 

Graduat ESO

A2

Brigada Electricista

C1

Laboral

1

 

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

A2

Brigada Ferrer

C2

Laboral

1

 

 

 

Graduat ESO

A2

Brigada Fuster

C2

Laboral

2

 

 

 

Graduat ESO

A2

Brigada Jardiner

C2

Laboral

3

 

 

 

Graduat ESO

A2

Brigada manobra

C2

Laboral

4

 

 

 

Graduat ESO

A2

Brigada Oficial

C1

Laboral

1

 

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

A2

Brigada Oficial

C2

Laboral

4

 

 

 

Graduat ESO

A2

Cambrer/a

AP

Laboral

2

 

1

 

Certificat d'escolaritat

A2

Capatàs de Brigada

C1

Laboral

1

 

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

B2

Conserge

AP

Laboral

2

2

1

1

certificat d'escolaritat

A2

Cuiner/a

C1

Laboral

 

 

2

 

Batxiller o FP grau mitjà

A2

Delineant

C1

Laboral

1

 

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

B2

Educador/a social

A2

Laboral

2

 

4

 

Grau en Educació social o titulació equivalent

B2

Enginyer Superior

A1

Laboral

1

 

 

 

Enginyeria Superior Industrial o Enginyeria Superior de Camins Canals i Ports

B2

Enginyer/a tècnic/a

A2/AE

Laboral

2

 

 

 

Titulació d'enginyer tècnic industrial o   enginyer tècnic  obra pública, o titulació equivalents

B2

Fisioterapeuta

A2

Laboral

1

 

 

 

Grau en Fisioteràpia

B2

Infermer/a

A2

Laboral

5

 

 

 

Grau en Infermeria

B2

Monitor-Socorrista

C1

Laboral

6

 

1

 

Batxiller o FP grau mitjà. Curs de socorrisme de piscines

A2

Operari/ària auxiliar RGA

C2

Laboral

1

 

1

 

Graduat ESO. Permís de conduir B

A2

Porter/a escola

C2

Laboral

7

 

1

 

Graduat ESO

A2

Professor/a ceràmica

C1

Laboral

1

 

 

 

FP2 ceràmica artística, o equivalent

B2

Professor/a de trompeta

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat trompeta, o equivalent.

B2

Professor/a de tuba

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat tuba, o equivalent.

B2

Professor/a de guitarra

C1

Laboral fix discontinu

1

 

 

 

Grau professional música especialitat guitarra, o equivalent.

B2

Professor/a de cant

C1

Laboral  fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat cant, o equivalent.

B2

Professor/a de flauta

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat flauta, o equivalent.

B2

Professor/a de clarinet

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat clarinet  o equivalent.

B2

Professor/a de violí

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat violí, o equivalent.

B2

Professor/a de cant líric i piano

C1

Laboral fix discontinu

1

 

 

 

Grau professional música especialitat cant líric i piano, o equivalent.

B2

Professor/a de piano

C1

Laboral fix discontinu

1

 

 

 

Grau professional música especialitat piano, o equivalent.

B2

Professor/a de saxo

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat saxo, o equivalent.

B2

Professor/a de bateria

C1

Laboral fix discontinu a temps parcial

1

 

 

 

Grau professional música especialitat bateria, o equivalent.

B2

Professor/a pintura i dibuix

C1

Laboral

1

 

 

 

FP2 relacionat amb la pintura i el dibuix, o equivalent

B2

Tècnic mig contractació

A2/AG

Funcionari

1

 

 

 

Grau en Ciències Empresarials o equivalent

B2

Tècnic mig coordinació escola música

A2

Laboral

1

 

 

 

Grau Universitari en l'àmbit de l'educació, o equivalent

B2

Tècnic mig Informàtica

C1

Laboral

1

 

 

 

Batxiller o FP grau mitjà

B2

Tècnic mig S.I.G.

A2

Laboral

1

 

 

 

Grau en Geografia o equivalent

B2

Tècnic/a Medi Ambient

A1

Laboral

1

 

 

 

Grau en Ciències Ambientals o equivalent

B2

Tècnic/a Superior

A1

Laboral

1

1

 

 

Grau en dret

B2

Treballador/a familiar

C2

Laboral

 

 

1

 

Graduat ESO

A2

Treballador/a social

A2

Laboral

8

 

1

 

Grau en Treball Social o equivalent

B2