Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 704719
Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de setembre de 2022 es va aprovar la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre).

2. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del 4 de novembre de 2022 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procés esmentat.

3. Una vegada finalitzat el termini previst en la base 9.2 de l'annex 2 de les bases de la convocatòria esmentada perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències o aportin la documentació preceptiva, s'ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses d'aquest procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

4. La base 9 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre).

Per tot l'anterior dict la següent:

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, en els termes que estableix l'annex 1.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses en la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, en els termes que estableix l'annex 2.

3. Declarar decaiguts en el seu dret al tràmit d'esmena les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 4 de novembre de 2022 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la Seu electrònica www.caib.es i en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 25 de novembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts