Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa (RGE núm. 52/22)

    Número d'edicte 782 - Pàgina 4121

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva de projecte d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació Voluntària, respecte de de les unitats d’actuació discontínua U.A. número SFC-01, Actuació aïllada núm. A.A. número SFC-01, Actuació aïllada A.A. número SFC-03 de Sant Francesc y execució de Conveni Urbanístic

    Número d'edicte 711 - Pàgines 4122-4143

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de gestió de residus no perillosos inclosos en el servei públic insularitzat de gestió de residus urbans de l’illa de Mallorca per inclusió de la revisió de les tarifes del servei per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 826 - Pàgina 4144

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva del Reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació dels centres d’atenció infantil per a fillets i filletes de zero a tres anys per a l’illa de Menorca (Exp. 03121-2019-000009)

    Número d'edicte 775 - Pàgines 4145-4158

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/010049)

    Número d'edicte 749 - Pàgines 4159-4165

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva del Pressupost General i la plantilla de personal de l’exercici de 2022

    Número d'edicte 811 - Pàgines 4166-4167

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de l’estacionament de vehicles limitat i controlat amb parquímetres i les seves taxes

    Número d'edicte 768 - Pàgines 4168-4170

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI)

    Número d'edicte 770 - Pàgines 4171-4173

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

    Número d'edicte 776 - Pàgines 4174-4176

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanístiques

    Número d'edicte 777 - Pàgines 4177-4178

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, barreres, puntuals i cavallets, bastiments i altres instal·lacions anàlogues

    Número d'edicte 780 - Pàgines 4179-4181

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva modificació taxa documents

    Número d'edicte 760 - Pàgines 4182-4183

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva supressió taxa biblioteca

    Número d'edicte 769 - Pàgina 4184

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva modificació taxa taules i cadires

    Número d'edicte 820 - Pàgines 4185-4186

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva. Modificació IVTM

    Número d'edicte 823 - Pàgina 4187

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva. Modificació IBI

    Número d'edicte 824 - Pàgina 4188

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de la modalitat del sistema de reparcel·lació de cooperació a compensació per a l'execució de les actuacions de transformació urbanística a l'ASU 34/01 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 778 - Pàgina 4189