Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 54158
Aprovació definitiva del Reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació dels centres d’atenció infantil per a fillets i filletes de zero a tres anys per a l’illa de Menorca (Exp. 03121-2019-000009)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021 aprovà definitivament el Reglament pel qual s'estableixen els criteris d'autorització i acreditació dels centres d'atenció infantil per a fillets i filletes de zero a tres anys per a l'illa de Menorca. Posteriorment el Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter extraordinari de 31 de gener de 2022 corregí les errades materials o de fet detectades en l'acord d'aprovació definitiva, el text íntegre del qual es publica a continuació, per a general coneixement.

Reglament pel qual s'estableixen els criteris d'autorització i acreditació dels centres d'atenció infantil per a fillets i filletes de zero a tres anys per a l'illa de Menorca

PREÀMBUL

I

L'article 39 de la Constitució espanyola estableix com a principi rector de la política social i econòmica la protecció social, econòmica i jurídica de la família i assenyala que els infants han de gaudir de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets. L'article 9.2 atribueix als poders públics el deure de promoure les condicions per tal que les llibertats i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives;remoure els obstacles que n'impedeixin o dificultin la plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida pública, econòmica, cultural i social.

La Convenció sobre els Drets de l'Infant consagra l'interès superior de la persona menor d'edat com a criteri principal en totes les accions que el concerneixen. I els estats membres han de garantir que tots els serveis i institucions respecten la totalitat dels seus drets. La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les illes Balears, també recull aquest interès superior de la persona menor d'edat en el seu article 3, i en l'article 5 com a principi rector de l'actuació administrativa.

Per altra banda, l'article 25 de la Llei 8/2018 de suport a les famílies, modificada per la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, diu que les administracions públiques de les Illes Balears han d'establir i impulsar mesures que fomentin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Així mateix s'ha de tenir en compte en tot moment la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones, especialment pel que fa a la necessitat de coeducar; és a dir, de dur a terme accions fonamentades en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de totes les persones usuàries d'aquests centres d'atenció infantil, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d'oportunitats.

L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en acció social i benestar social. En ús d'aquestes atribucions es va aprovar la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, la qual ordena i regula les actuacions que s'han de dur a terme en l'àmbit dels serveis socials i els mecanismes que s'han d'establir per donar una resposta adequada a les necessitats socials de les persones que resideixen a les illes.

L'article 47.7 de la Llei 4/2009, en relació amb l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia, recull de manera més explícita el marge d'actuació que es reserva al Govern de les Illes en l'àmbit reglamentari, ja que explicita que, quan hi ha interessos autonòmics afectats que excedeixen l'àmbit insular, pot fixar directrius de coordinació en l'exercici de la seva potestat normativa. Aquestes directrius han de tenir per objecte establir les condicions mínimes de qualitat dels centres i els serveis de Serveis Socials i també garantir la igualtat entre tota la ciutadania de les Illes Balears, amb la finalitat última d'evitar que puguin produir-se situacions de discriminació per motius de residència en àmbits territorials insulars diferents. Alhora, aquestes directrius poden ser desplaçades per la normativa que dicti el corresponent consell insular en l'àmbit de les seves competències, en execució de les lleis aprovades pel Parlament Balear.

Per tal d'assegurar la qualitat del servei, els apartats 2 i 3 de l'article 78 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears estableixen el següent:

 

2. Per poder prestar serveis socials a les Illes Balears és necessari, a més d'estar inscrits en el registre que estableix l'article 84 d'aquesta llei, obtenir i mantenir la declaració responsable i les autoritzacions administratives que fixa l'article següent, que tenen com a finalitat garantir el compliment d'uns requisits i d'uns estàndards mínims de qualitat.

3. Les persones físiques o jurídiques que sense tenir la consideració d'entitats de serveis socials, perquè no sigui aquesta la seva activitat principal, pretenguin dur-la a terme en aquest àmbit, han d'obtenir l'autorització administrativa que estableix l'article 83 d'aquesta llei.

Finalment, l'article 80 de la Llei 4/2009, estipula que «Per a cada tipus de servei, l'administració pública competent ha d'establir reglamentàriament els requisits mínims per presentar la declaració responsable o poder obtenir una autorització administrativa».

En aquest sentit, el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular, estableix els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels Serveis Socials en general, a més de regular el Registre Unificat de Serveis Socials.

Així mateix, l'article 34.1 del Decret 10/2013 abans esmentat disposa: «1. L'autorització administrativa és l'acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques competents en serveis socials a les Illes Balears reconeixen que un servei o una actuació compleix, abans de l'inici de les activitats objecte de l'autorització, els requisits i els estàndards mínims de qualitat establerts en la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i en la normativa que la desplega, amb l'objectiu de poder garantir una assistència adequada a les persones destinatàries.»

I cal esmentar que l'article 28 del Decret 10/2013, com ho fa la Llei 4/2009 en l'article 80, diu que l'Administració pública competent ha d'establir reglamentàriament els requisits mínims que han de complir els serveis de cada tipus de servei social i per presentar la declaració responsable o poder obtenir una autorització administrativa

A més, en virtut de l'article 70.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, són competències pròpies dels consells insulars els serveis socials i l'assistència social. I, d'acord amb l'article 72.1 del mateix Estatut, "les competències que són atribuïdes com a pròpies als consells insulars, aquests exerceixen la potestat reglamentària.

Per tant, el Consell Insular de Menorca, actuant en l'àmbit de les seves competències i respecte del seu àmbit insular, és competent per exercir la potestat reglamentària en matèria de règim jurídic i sobre les condicions per a l'autorització i l'acreditació administratives de centres i serveis de Serveis Socials.

Aquest Reglament ha estat sotmès als dictàmens del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i del Consell Consultiu d'acord amb la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu.

II

La manera en què una societat tracta els seus infants és un dels indicadors més fiables per avaluar el grau de cohesió social i d'equitat. Des que neixen, aquests infants es van construint cadascun dels recursos individuals que els seran necessaris per desenvolupar-se i que els permetran adquirir la capacitat d'interactuar en el món social, a més d'afavorir-los en la construcció del coneixement sobre els objectes i les idees, així com percebre i imbuir-se dels valors essencials que han de sostenir l'existència humana.

Entre les famílies cal promoure models de criança positiva per mitjà de l'aferrament i del vincle, com a elements clau en el desenvolupament i la cura de la salut dels infants, així com pel benestar al llarg de tot el decurs de vida.

Els espais o serveis on els infants conviuen moltes hores requereixen el compliment d'unes normes per tal de mantenir la salut dels infants i del professorat i, a més, s'hi han de promocionar conductes i hàbits de vida saludables.

Atès que els infants de menys de tres anys encara no tenen el sistema immunitari ben desenvolupat i entren en contacte amb agents infecciosos, d'una banda és normal que se'ls encomanin diferents malalties comunes i, de l'altra, cal ser molt curosos amb la higiene i prevenció.

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, en la sessió de dia 26 de febrer de 2018, arran del debat del text d'una proposició no de llei, va instar el Govern de les Illes Balears i els consells insulars a impulsar una comissió tècnica de treball per tal d'elaborar un document marc sobre l'atenció educativa i assistencial dels infants menors de tres anys. Alhora, es va instar que, amb aquest document marc, els consells insulars duguessin a terme el desplegament necessari, tant de planificació com normatiu, d'acord amb les competències atribuïdes per l'Estatut d'autonomia.

Actualment els centres per a infants de 0 a 3 anys, anomenats col·loquialment "guarderies", no tenen una regulació específica, de tal manera que només estan obligadts a complir amb la normativa arquitectònica i de seguretat. No es disposa de criteris de qualificació quant als professionals, ni de ràtios de la plantilla de personal, ni tampoc dels infants per unitat, ni sobre qüestions de les condicions dels espais, educatives o de caire sanitari.

Així, és clara la necessitat de regular els criteris d'autorització dels serveis d'atenció infantil per a la cura i atenció d'infants de zero a tres anys.

Les administracions públiques han de garantir a la ciutadania la qualitat dels serveis i aquesta és controlada mitjançant l'autorització i l'acreditació del servei corresponent. Aquests requisits tracten sobre aspectes materials i funcionals. Els materials fan referència a les condicions arquitectòniques, ambientals, d'accessibilitat, de qualitat de les instal·lacions i materials per facilitar als infants un ambient acollidor, sa i estimulador, així com de seguretat. Els funcionals es refereixen tant als objectius i aspectes de planificació i organització del servei, com al funcionament diari i a la documentació personal, tècnica i administrativa. A més, per garantir la qualitat, s'han de garantir els recursos humans suficients, amb la formació necessària, per tal que les ràtios que resultin garanteixin la seguretat, la cura afectiva i l'atenció suficientment individualitzada, així com les responsabilitats professionals.

III

D'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal dir que queden suficientment justificats els principis següents: de necessitat i eficàcia, perquè aquesta norma desplega la regulació dels serveis per a l'atenció dels infants de 0 a 3 anys, actualment sense regular; de proporcionalitat, atès que la regulació es considera la mesura més adient per a la protecció dels infants; de seguretat jurídica, atès que el Consell Insular de Menorca fa ús de la potestat reglamentària atribuïda per la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, sense entrar en contradicció ni amb el que disposa aquesta llei ni cap altra; de transparència, atès que s'ha garantit la participació ciutadana abans i durant el procés d'elaboració de la norma, i, finalment, d'eficiència, atès que es regulen els requisits dels serveis socials destinats als infants de 0 a 3 anys, en concordança amb la necessària qualitat que han de tenir els serveis socials, prevista en la Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears.

Aquest reglament s'estructura en cinc capítols.

El capítol primer fa referència als principis generals que regeixen la regulació dels centres d'atenció infantil.

El capítol segon, dels centres d'atenció infantil, en defineix les característiques generals.

El capítol tercer es refereix als principis generals per a l'autorització, i es divideix en quatre seccions:

En la secció primera es fa referència a les disposicions generals per a l'autorització. En la secció segona es detallen les condicions que s'han de complir en relació amb els recursos humans dels centres d'atenció infantil. En la secció tercera es desenvolupen les condicions materials, i en la secció quarta es determinen les condicions funcionals que han de complir els centres d'atenció infantil per a fillets i filletes de zero a tres anys.

El capítol quart regula el funcionament intern i l'organització dels centres.

El capítol cinquè preveu la inspecció i el règim sancionador.

 

Capítol I

Principis generals

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquest reglament és regular les condicions mínimes per a l'obertura i el funcionament dels centres que acullen regularment infants de zero a tres anys a l'illa de Menorca i que no requereixen l'autorització de l'Administració educativa.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament els centres públics i privats de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears.

Aquesta regulació s'estableix d'acord amb el que determinen l'article 80 de la Llei 4/2009, de 11 de juny, de serveis socials de les illes Balears, i l'article 28 del el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

A més d'aquestes condicions mínimes, a aquests centres d'atenció infantil els és d'aplicació tota la normativa recollida en la Llei 4/2009 i en el Decret 10/2013 abans esmentats i resta de normativa que els pugui ser d'aplicació.

Article 2

Finalitat

Aquests centres tenen com a finalitat l'atenció i la cura dels infants, en el marc d'un grup, per tal de contribuir al seu benestar i al seu procés evolutiu i, si és el cas, facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. Aquests serveis han de donar resposta acurada a les necessitats dels infants durant el temps d'estada en el centre en un ambient de benestar, estimulant i de seguretat, i afavorir el seu desenvolupament personal, tenint sempre present l'interès superior del menor.

 

Capítol II

Dels centres d'atenció infantil

 

Article 3

Centres d'atenció infantil

1. Són centres que atenen els infants de zero a tres anys d'acord amb el que estableix el precepte anterior d'aquest reglament.

2. Són centres privats la titularitat dels quals pertany a una persona física o jurídica.

3. Per a l'obertura i el funcionament dels centres d'atenció infantil s'ha de comptar amb l'autorització administrativa que es disposa en aquest reglament.

4. El departament competent en matèria de benestar social ha d'inscriure en el Registre Unificat de Serveis Socials, d'ofici o a sol·licitud de la persona interessada, els que hagin estat autoritzats per impartir el primer cicle d'educació infantil.

5. Als efectes informatius, el Consell Insular de Menorca ha de publicar en la seva pàgina web la llista de centres d'atenció infantil en funcionament a tota l'illa de Menorca, amb les adreces corresponents.

Article 4

Denominació genèrica, específica i publicitat

1. Els centres que acullen regularment infants de zero a tres anys sense comptar amb autorització de l'Administració educativa tenen una denominació genèrica, que és la de «centre d'atenció infantil».

2. Aquesta denominació no la poden utilitzar en cap cas els establiments o serveis que no compleixin els requisits que s'estableixen en aquest reglament i no hagin estat autoritzats degudament.

3. Els centres han de fer constar la seva denominació genèrica en els documents, a l'exterior del centre i en qualsevol informació pública.

4. En la publicitat exterior, de forma ben visible, s'ha de fer constar que el centre està autoritzat com a «centre d'atenció infantil» i el codi del centre.

5. En cap cas es poden utilitzar les denominacions específiques següents: «llar d'infants», «bressol», «escola bressol», «escoleta», ni cap altra que inclogui els termes «educació» i «escola», per tal d'evitar confusions amb els centres amb autorització educativa.

Article 5

Servei de teleassistència

Els centres d'atenció infantil han de tenir contractat un servei de teleassistència mèdica accessible des dels diferents espais habitualment utilitzats pels infants.

Article 6

Publicitat de tarifes

Els centres han de publicar les corresponents tarifes amb relació als diferents serveis que ofereixen.

 

 

Capítol III

Directrius per a l'autorització i acreditació dels serveis

 

Secció 1a

Disposicions generals

 

Article 7

Competència per autoritzar i acreditar

El departament competent en matèria de benestar social del Consell Insular de Menorca és el competent per autoritzar i acreditar els centres d'atenció infantil regulats en aquest reglament.

Article 8

Autorització del servei

1. Pel que fa al registre i l'autorització dels serveis s'ha d'aplicar al que disposa el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i en el qual es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

2. A més dels requisits generals d'acord amb la normativa general aplicable, les seccions d'aquest capítol recullen els requisits específics que han de complir els centres d'atenció infantil. Per tant, en les sol·licituds que es presentin, tant de declaració responsable en el seu cas, com d'obertura i funcionament d'aquests centres, a més de presentar la documentació prevista en els articles 31 i 36 del Decret 10/2013, s'ha d'acreditar ―si és possible dins d'aquesta mateixa documentació— que es compleixen els requisits específics que es recullen en les seccions d'aquest capítol.

Article 9

Acreditació del servei

Pel que fa a l'acreditació administrativa dels serveis s'estarà al que disposa el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i en el qual es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

Article 10

Inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials

Les entitats titulars dels serveis han d'estar degudament inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials. Aquesta inscripció pot ser a instància de part, d'acord amb el Decret 10/2013, o d'ofici, quan s'obtengui l'autorització o l'acreditació que corresponguin.

 

Secció 2a

Recursos humans

 

Article 11

Unitats escolars i nombre màxim d'infants

1. Els grups d'infants s'han de fer per trams d'edat no superiors a un any de diferència.

2. El nombre màxim d'infants per unitat ha de ser:

a) Unitat de 0-1 anys: 7

b) Unitat d'1-2 anys: 12

c) Unitat de 2-3 anys: 18

3. Els centres poden fer agrupacions amb infants d'edats heterogènies quan les edats dels infants agrupats no superin l'interval de 24 mesos entre el menor i el major de tots ells, i sempre que es respectin les necessitats d'un espai diferenciat per als nadons (0-1 anys) no accessible directament per als altres infants. En aquest cas el nombre màxim d'infants per unitat es calcula d'acord amb les proporcions següents:

a) Unitat de 0-1 anys: 1/6 per cada infant

b) Unitat d'1-2 anys: 1/11 per cada infant

c) Unitat de 2-3 anys: 1/16 per cada infant

Per calcular el nombre d'infants de cada grup s'atribuirà a cada infant el valor de la fracció que li correspongui segons la seva edat. El nombre màxim d'infants per unitat serà el que correspongui al valor 1 unitat (enter) resultat de la suma de les fraccions que representi cada infant.

Se'n deriven les ràtios següents:

Taula 1. Ràtios dels grups mixtos d'1 a 3 anys

Grup mixt d'1 a 3 anys

Si d'1 a 2 anys hi ha

De 2 a 3 anys hi pot haver

1 infant

14 infants

2 infants

13 infants

3 infants

11 infants

4 infants

10 infants

5 infants

8 infants

6 infants

7 infants

7 infants

5 infants

8 infants

4 infants

9 infants

2 infants

10 infants

1 infant

Taula 2. Ràtios dels grups mixtos de fins a 2 anys

Grup mixt de fins a 2 anys

Si fins a 1 any hi ha

D'1 a 2 anys hi pot haver

1 infant

9 infants

2 infants

7 infants

3 infants

5 infants

4 infants

3 infants

5 infants

1 infants

4. Es poden autoritzar centres que no acceptin infants menors de 12 mesos.

5. La capacitat màxima simultània de cada centre s'ha de disposar en la corresponent resolució pel qual es crea o autoritza el centre, tenint en compte el nombre màxim d'infants per unitat que s'estableix en l'apartat 2 d'aquest article, i les diferents configuracions de les unitats i les dimensions dels espais que estableix aquest article 10 en relació amb els articles 14, 15, 16 17, 18, 19 i 20.

Article 12

Qualificació dels professionals

1. L'atenció directa als infants dels centres d'atenció infantil correspon al personal qualificat que estigui en possessió d'alguna de les titulacions o acreditacions següents:

a) Professionals amb possessió del títol de mestre/a en l'especialitat d'educació infantil o títol de grau equivalent.

b) Tècnics superiors en educació infantil o titulacions equivalents acadèmicament i professionalment.

c) Certificat de professionalitat d'educació infantil.

d) Certificat de totes les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil.

e) Professionals en possessió de qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin estat habilitats per a l'atenció a infants de 0 a 3 anys.

2. El personal qualificat ha de complir els requisits de capacitació lingüística recollits en la Llei 3/1986, de normalització lingüística de les Illes Balears, i en la normativa derivada del seu desplegament.

3. El personal qualificat ha d'acreditar haver cursat formació en primers auxilis pediàtrics en els darrers 4 anys.

4. Disposar de la formació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals amb relació al lloca de feina, d'acord amb els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

5. Tot els professionals que treballin amb menors d'edat, han de disposar de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

6. En qualsevol cas, l'elaboració i el seguiment de la proposta organitzativa de l'atenció als infants ha d'estar sota la responsabilitat d'un o una professional amb el títol de mestre/a d'educació infantil o títol de grau equivalent.

7. Aquests centres poden comptar amb assessorament de serveis d'atenció primerenca de la xarxa pròpia dels serveis socials, molt especialment per a la detecció i diagnosi de les dificultats evolutives dels infants, regulats pel Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears. Tanmateix, el Consell Insular de Menorca podrà acordar amb la conselleria competent en matèria d'educació que siguin els equips d'atenció primerenca els que duguin a terme l'assessorament i la detecció assenyalats.

8. El conjunt dels professionals inclosos en l'apartat 1 constitueixen l'equip d'atenció als infants i a les famílies.

Article 13

Nombre de professionals docents

1. Els centres d'atenció infantil han de comptar amb els professionals qualificats als quals es refereix l'article 11. El nombre mínim d'aquests professionals amb presència simultània ha de ser igual al nombre d'unitats en funcionament simultani, més un per cada 3 unitats. Quan el centre disposi només d'una o dues unitats també ha de comptar amb un o una professional de més.

2. Cada centre ha de tenir, com a mínim, un/a mestre/a en l'especialitat d'educació infantil. El nombre d'aquests professionals ha de ser, en tot cas, d'un per cada tres unitats.

Article 14

Funcions de la direcció

1. Les funcions del director o directora, que en tot cas ha de ser un/a mestre/a d'educació infantil o equivalent, són:

a) Gestionar, organitzar i planificar el funcionament del centre d'atenció infantil amb l'objectiu de garantir la resposta a totes les necessitats dels infants durant el temps d'estada en el centre en un ambient de benestar i seguretat per als infants.

b) Dirigir, supervisar i coordinar el personal del centre, així com dinamitzar l'equip d'atenció als infants i a les famílies.

c) Garantir la higiene, la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions i del conjunt de prestacions del centre.

d) Garantir la resposta que més preservi la seguretat i el benestar dels infants davant les situacions imprevistes.

e) Posar en coneixement del departament insular competent en benestar social tots els fets o les situacions en què els drets dels infants estiguin en risc i, molt especialment, davant possibles maltractaments de les persones menors d'edat.

2. La persona que exerceixi la direcció del centre ha de ser-hi present com a mínim el 50 % del temps d'obertura del centre. I, amb l'objectiu de mantenir les famílies informades, l'horari de permanència de la direcció al centre s'haurà de publicar al corresponent tauler d'anuncis.

3. El director o la directora del centre ha de disposar, com a mínim, de 4 hores setmanals sense atenció directa als infants per fer les tasques pròpies del seu càrrec. Si el centre té més de 3 unitats s'ha de sumar, per cada unitat, una hora més de dedicació a las tasques de direcció sense atenció directa als infants.

 

Secció 3a

Condicions materials dels centres d'atenció infantil

 

Article 15

Espais i instal·lacions

1. Els centres d'atenció infantil s'han d'ubicar en locals de planta baixa, entresòl o en un primer pis. Els locals han de ser d'ús exclusiu i amb accés independent des de l'exterior o accés compartit amb altres serveis adreçats a infants d'edats semblants i situats lluny de qualsevol causa de possible contaminació ambiental o risc per a la salut. No poden tenir barreres arquitectòniques.

 

​​​​​​​2. En qualsevol cas, els centres autoritzats per aquest reglament han d'estar clarament identificats i diferenciats d'altres tipus de serveis per a infants.

3. S'ha de tenir en compte l'adaptació de les dependències a les característiques físiques i psicosocials dels infants, com també a les dels infants amb alguna discapacitat o afectació.

4. Hi ha d'haver una aula per unitat i aquestes han de disposar d'una superfície mínima de 30 m², amb un mínim de 2 m² per infant, a més de complir la resta de condicions establertes en aquest reglament, d'acord amb les edats dels infants.

5. Cal una cambra de bany per a cada aula amb infants de 2-3 anys, que ha de comptar, com a mínim, amb un lavabo, un vàter i una instal·lació idònia per a la neteja de cos sencer (banyera, pica o plat de dutxa), adequats a l'edat dels infants i amb visibilitat des de l'aula. Pot tenir l'accés directe des de l'aula o just al costat de l'accés de l'aula. En cas que el centre disposi de dues unitats per a infants de 2-3 anys, la cambra de bany pot ser compartida sempre que disposi de dos vàters i de dues piques d'aigua destinades a l'ús dels infants, o que una sola pica en faciliti l'ús simultani per part de dos o més infants. També ha de disposar d'una instal·lació idònia per a la neteja de cos sencer. En el cas de cambra de bany compartida, aquesta ha de ser accessible des d'ambdues aules.

6. L'aula per a infants de 0-1 anys ha de tenir un espai per a jocs amb una superfície mínima de 2,5 m² per infant; un espai separat de la zona de joc amb aïllament acústic suficient per al descans dels nadons amb 1,2 m²mínim per infant; un espai diferenciat per a la preparació de biberons, amb una superfície total mínima d'1,8 m², i un espai diferenciat per al canvi de bolquers amb una superfície total mínima d'1,8 m². La persona docent ha de poder tenir sota control permanent el conjunt dels espais.

7. L'aula d'infants d'1-2 anys ha de tenir un espai per a jocs amb una superfície mínima de 2 m² per infant; un espai separat de la zona de joc amb aïllament acústic suficient per al descans dels infants, amb una superfície mínima total de 8 m², i un espai diferenciat per al canvi de bolquers, amb una superfície total mínima d'1,8 m². La persona docent ha de poder tenir sota control permanent el conjunt dels espais.

8. L'aula per als infants de 2-3 anys ha de tenir una superfície mínima de 2 m² per infant, així com un espai per a canvi de bolquers.

9. Totes les sales destinades als infants han de comptar amb llum natural.

10. La porta d'entrada al centre no pot donar accés a estances d'ús habituals dels menors i ha de comptar amb sistemes de tancament automàtic. El mecanisme d'obertura no pot ser practicable per als infants.

Article 16

Àrea de direcció, administració i reunions

S'ha de disposar d'una sala de despatx, que es pot fer servir per a usos de direcció, de secretaria i de sala de reunions, amb una superfície mínima de 9 m².

Article 17

Sala d'usos múltiples

S'ha de disposar d'una aula d'utilitats múltiples d'almenys 30 m² als centres amb més d'una unitat, que, si escau, pot ser usada com a menjador.

Article 18

Espai per als aliments

S'ha de disposar d'espais adients per a la conservació, manipulació i preparació d'aliments, amb capacitat per als equipaments i adequats a les condicions de seguretat i higiene que determini la normativa vigent.

Article 19

Magatzems

1. Hi ha d'haver un espai tancat amb clau i diferenciat per emmagatzemar els estris o productes de neteja, no accessibles als infants i en cap cas ubicats a alguns dels espais d'ús habitual per part dels infants.

2. S'ha de disposar d'un segon espai per emmagatzemar els medicaments, no accessible als menors ni ubicats a alguns dels espais d'ús habitual per part dels infants.

 

​​​​​​​Article 20

Banys per a adults

Hi ha d'haver una cambra de bany per a ús exclusiu del personal i persones usuàries adultes, separada de les aules i dels serveis sanitaris dels infants, que ha de comptar amb lavabo, vàter i dutxa.

Article 21

Espais exteriors

1. S'ha de disposar d'espais a l'exterior per a l'esplai i per a ús exclusiu del centre amb una superfície total no inferior a 75 m² i, almenys, amb un mínim de 2 m² per infant. Han de ser espais preferentment assolellats i han de disposar de porxos, arbres o elements similars per alternar amb zones d'ombra.

2. Als centres ubicats en entorns urbans amb dificultats per disposar d'espais propis a l'exterior, circumstància que ha de certificar l'ajuntament, l'espai a què es refereix l'apartat anterior podrà ser considerat adequat si compleix les condicions següents:

a) Un espai a l'exterior per al joc, que ha d'estar acotat i garantir la seguretat dels infants, d'ús exclusiu durant la seva utilització, amb una superfície no inferior a 45 m², si el centre només té 1 o 2 unitats i estan destinades a infants menors de 2 anys.

b) Si només té 1 o 2 unitats i alguna acull infants de 2-3 anys, aquest espai ha de tenir un mínim de 60 m².

c) Si el centre té entre 3 i 6 unitats, aquest espai no pot ser inferior a 75 m². S'incrementarà en 10 m² per cada unitat que passi de sis.

 

Article 22

Seguretat dels espais, mobiliari i instal·lacions

1. Tant els acabats com el mobiliari i les instal·lacions han de garantir la seguretat i el benestar dels infants.

2. Totes les instal·lacions elèctriques dels aparells elèctrics han d'estar fora de l'abast dels infants i per damunt dels 150 cm del terra. En cap cas hi ha d'haver allargadors ni cables accessibles per davall de l'esmentada alçada.

3. La il·luminació dels espais d'ús dels infants ha de ser indirecta, o les lluminàries han de tenir difusors. En cap cas ha de ser llum directa, ja que els infants menuts fan moltes estones estirats al terra.

a) Les obertures a l'exterior han de tenir la possibilitat d'enfosquir la sala i preservar la insolació.

b) Els espais per dormir han de comptar amb la possibilitat de lluminària regulable per tal que els adults puguin moure's amb seguretat sense alterar el son dels infants.

4. Totes les sales destinades als infants han de comptar amb ventilació natural i les obertures practicables han d'estar a una alçada superior als 120 cm.

Les finestres de la zona de cuina i dels espais que s'utilitzin com a menjador han de tenir mosquitera.

5. El centre ha de comptar amb sistemes de climatització (escalfament i refrigeració) que permetin regular la temperatura de cada sala de forma independent i mantenir una temperatura regular al voltant dels 20-21 graus, en temps de fred, i no superior als 25-26 graus en temps de calor.

6. Els canviadors i banys dels infants ha tenir mecanismes de regulació automàtica de la temperatura de l'aigua.

a) Les aixetes dels banys dels infants o de l'espai obert de joc, que són accessibles als menors, han de disposar d'una aixeta de regulació situada a una alçada superior als 150 cm, per tal que els adults puguin regular-ne la pressió i l'ús.

b) Les piques d'aigua d'ús dels infants han d'estar situades a alçades ajustades a la seva edat i les aixetes d'aquestes piques s'han de situar entre 15 i 20 cm per damunt de les piques.

7. Els vàters destinats a l'ús dels infants han d'estar ajustats a la seva mida i, per tant, han de tenir al voltant de 25 cm d'alçada. És recomanable que el sistema de descàrrega estigui situat a l'alçada dels infants.

8. Cada unitat ha de comptar amb contenidors per als bolquers emprats que impedeixin la sortida d'olors.

9. Totes les cantonades de les parets, les escales, les portes i el mobiliari han de tenir els cantons arrodonits o han de posar-s'hi protectors.

10. Totes les portes de pas han d'estar dissenyades o disposar de protectors fins a una alçada de 120 cm, per tal d'impedir l'engrunada del dits.

11. Tots els vidres situats per davall de 120 cm han de ser de seguretat, inclosos els miralls.

12. Tot el mobiliari i les instal·lacions han de complir la normativa establerta.

13. El pati i les zones obertes utilitzades pels infants han de comptar amb sistema de protecció solar.

Article 23

Ús de les instal·lacions fora de l'horari en què hi hagi infants

Els locals i les instal·lacions dels centres d'atenció infantil es poden utilitzar per a altres activitats compatibles, amb respecte als materials i a la higiene dels locals, sempre que els infants estiguin acompanyats per pares, mares, tutors, tutores o persones que tinguin atribuïda la seva guarda.

 

Secció 4a

Condicions funcionals dels centres d'atenció infantil

 

Article 24

Horari dels centres

1. Els centres han de distribuir l'horari de forma flexible, tenint en compte les característiques dels infants d'aquesta edat, d'acord amb la qualitat i globalitat de l'atenció, la imprescindible seguretat afectiva i física, i la riquesa i diversitat. També han d'establir i distribuir els horaris de tal forma que es permeti la conciliació de la vida laboral i familiar.

2. El projecte d'activitats d'atenció ha d'incloure tot els temps d'estada de l'infant en el centre, des que entra fins que surt del centre. Les famílies n'han de tenir-ne coneixement escrit i ha d'estar exposat en el centre. També s'ha de comunicar al departament competent en matèria d'autorització i control.

3. El centre ha de respondre durant la permanència dels infants a totes les seves necessitats, incloses les alimentàries. Per als nadons, l'horari s'ha d'adaptar a les necessitats nutricionals de cada infant i per a la resta d'infants no es pot superar el període de 4 hores continuades sense una ingesta completa adaptada a les necessitats nutricionals dels infants d'aquestes edats.

4. Cap infant pot romandre en el centre més de 8 hores diàries ni més de 6 dies a la setmana, tret d'excepcions degudament justificades i que siguin explícitament autoritzades pel departament insular competent en benestar social.

5. Quan hi hagi 4 o més infants al centre mai poden quedar sota la responsabilitat d'un sol professional.

6. Els professionals han de disposar de temps sense infants al càrrec, d'un mínim de dues hores setmanals, per poder fer entrevistes amb les famílies del seu grup d'infants i per poder preparar els materials i les activitats del grup que tenguin al seu càrrec.

7. Les famílies dels infants han de disposar d'informació escrita en la qual s'expliciti quin o quina professional està al càrrec del seu infant en cada moment i de la seva presència al centre, que també estarà exposada en el centre.

8. La direcció del centre d'atenció infantil ha de comunicar per escrit al departament competent en matèria de benestar social el que s'estableix en aquest article. La comunicació ha de ser anual: els centres d'atenció infantil que segueixin aproximadament el calendari escolar i els que ofereixin servei durant tot l'any ho han de comunicar el mes de setembre; els centres d'atenció infantil que obrin en cicles vinculats al períodes turístics ho han de comunicar durant el primer mes d'obertura anual, i sempre que hi hagi modificacions significatives.

Article 25

Condicions generals

Els centres d'atenció infantil que hagin obtingut l'autorització corresponent han de complir les obligacions establertes en l'article 29 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

Article 26

Documentació dels centres d'atenció infantil

1. Els centres d'atenció infantil han de disposar de la documentació referida al centre que s'estableix a continuació.

a) Un projecte d'activitats o pla d'atenció als infants en el qual quedin explícits els objectius que es pretenen, els criteris i les estratègies d'atenció als infants, així com l'organització i el funcionament de cada grup per tal de garantir-ne l'estabilitat i la del professional assignat. Aquest projecte d'activitats ha d'incloure com a principi la coeducació a què s'ha fet referència en el preàmbul, amb una metodologia i uns materials que fomentin la igualtat entre fillets i filletes, d'acord amb els articles 26.1 i 28 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

b) Un reglament de règim intern en el qual es fixin les condicions d'accés i manteniment del servei per als infants, així com les condicions de prestació del servei, en el qual han de constar, entre altres aspectes, l'horari i el calendari de funcionament del centre.

c) Assegurança de responsabilitat civil, per danys a tercers i, a més, una assegurança d'accidents, ambdues en vigor.

d) Llibre de registre de persones usuàries, sempre actualitzat, en què consti, com a mínim, el nom, dos llinatges i número de DNI de l'infant ―si té DNI―, i dels dos progenitors. Aquests s'han de portar mitjançant llibres foliats i numerats, mentre no s'implanti un sistema informàtic produït per l'Administració, el qual serà d'ús obligatori.

e) Per a l'admissió de l'infant en el centre és necessària la presentació del carnet de vacunacions. Els responsables del centre han de tenir còpia permanentment actualitzada de l'esmentat carnet i un informe mèdic en el supòsit que l'infant pateixi alguna malaltia crònica com al·lèrgia, cardiopatia, celiaquia, etc., pel fet de necessitar d'una atenció especial. Aquests documents tenen caràcter confidencial i s'integraran en l'expedient personal de cada infant.

f) Control diari d'assistència dels infants. El realitzarà el o la professional responsable de cada grup i s'ha de conservar aquesta informació degudament arxivada.

g) El centre ha d'exhibir una relació de números de telèfon i adreces de serveis d'urgència.

2. Els centres d'atenció infantil han de disposar de la documentació referida a les persones usuàries que s'estableix a continuació. L'expedient individual per a cada infant ha de recollir:

a) La informació d'identificació i de contacte amb la família.

b) Fotocòpia del DNI de la persona menor d'edat, si en té, i dels progenitors o de les persones tutores, així com del llibre de família. Si no tingués llibre de família ―en no ser obligatori segons la disposició transitòria de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil―, es pot substituir pel certificat de naixement o bé per un certificat del Registre Civil que permetin identificar la persona menor d'edat, amb les seves dades, i els seus progenitors.

c) Informació recollida de la família sobre la seva història personal, les seves característiques evolutives i la manera d'expressar-se i d'atendre'l en l'entorn familiar en el moment de la seva inscripció en el centre.

d) Les dades principals de salut i les patologies mèdiques de què estigui afectat.

e) Còpia de l'informe semestral de la seva situació o expressivitat emocional, conductual i madurativa observada en el centre, que s'ha de lliurar a la família i ha de contenir les observacions i l'avaluació de l'evolució de cada infant per tal de poder identificar les característiques de l'evolució personal i les competències aconseguides. Ha de ser un instrument de feina per als professionals. A més, ha de servir per ajustar l'atenció a l'infant atenent la seva singularitat, i per detectar possibles dificultats.

f) Còpia de les resolucions judicials que afectin la guarda i custòdia de l'infant o qualsevol altra circumstància personal de la persona menor d'edat.

3. El centre, en el moment de la inscripció de l'infant, ha de demanar l'autorització de la família per poder consultar, si és el cas, als serveis d'atenció primerenca els dubtes i les orientacions per atendre millor el seu infant. Aquesta autorització s'ha de conservar d'acord amb els termes establerts en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4. L'expedient individual de cada infant s'ha de conservar al centre durant un mínim de cinc anys, comptador a partir del dia següent de la finalització de l'estància de l'infant al centre.

Article 27

Informació, cooperació, col·laboració i participació de les mares i pares dels infants

1. Els centres han d'establir els mecanismes oportuns per garantir la informació, cooperació i col·laboració dels pares i mares o tutors dels infants en la vida del centre educatiu i en l'educació del seu fill o filla. Com a mínim han de preveure:

a) Informació del desenvolupament, de l'evolució, de la maduració i de la integració social i educativa del seu fill o filla. Amb aquest objectiu el centre els ha de lliurar l'informe semestral que s'esmenta en l'article 26.2.

b) Disposar d'un model d'informe que reculli la informació esmentada en el paràgraf anterior. Com a mínim, s'ha de fer anualment una entrevista personal amb els progenitors o els tutors legals i, sempre, una abans de l'inici de la primera incorporació al centre, així com una reunió anual amb tot el col·lectiu de pares i mares de cada grup.

c) Informació a la família sobre la vida quotidiana de l'infant en el centre.

2. Els progenitors i els tutors poden formular les iniciatives i els suggeriments que estimin oportuns.

3. Els centres han de tenir a l'abast dels pares, mares o tutors dels infants el corresponent llibre de reclamacions de forma visible i accessible per a ells.

4. Els progenitors, tutors o guardadors que obtenguin algun tipus de resolució judicial que reguli la guarda i custòdia de l'infant, o que modifiqui o condicioni de qualsevol manera la seva relació amb la persona menor d'edat, tenen l'obligació d'informar la direcció del centre d'aquesta circumstància aportant-ne una còpia.

Article 28

Plans d'atenció als infants

El pla d'atenció als infants al qual fa referència l'apartat 1a de l'article 26 d'aquest reglament ha d'incloure:

1. L'estratègia per a l'acollida de les famílies que s'inscriguin al centre i, molt especialment, per a l'acollida de l'infant per tal de facilitar la separació dels seus progenitors i l'adaptació al centre, a fi d'evitar, tant com sigui possible, el seu patiment emocional.

2. Objectius d'atenció ajustats a cada moment evolutiu tant en ordre a la salut com en ordre al desenvolupament psicomotriu, afectiu, comunicatiu, cognitiu, social i d'autonomia personal. També hi han de quedar recollits els objectius relacionats amb la promoció de la salut i els hàbits saludables.

3. Propostes d'organització del centre, dels grups i de l'atenció personalitzada per facilitar als infants el seu desenvolupament en un ambient de seguretat.

4. Propostes per a cada grup d'edat respecte a l'organització dels espais, dels materials i de les activitats en grup per facilitar l'assoliment els objectius proposats.

5. Pla d'observació i seguiment de l'evolució dels infants inscrits al centre, així com també d'avaluació interna, al qual fa referència l'article 32 d'aquest reglament.

 

Article 29

Promoció i hàbits saludables

1. Els centres han de proporcionar a les famílies, tutors o responsables dels infants, inclosos els infants amb necessitats especials (intoleràncies, al·lèrgies alimentàries o altres malalties que així ho exigeixin), la programació mensual dels menús adequats, per tal que el sopar de la nit anterior de l'infant pugui ser complementari al menú del migdia.

2. En el supòsit que les condicions d'organització i instal·lació ho permetin, els centres amb infants amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries diagnosticades per especialistes, i que mitjançant el corresponent certificat mèdic acreditin la impossibilitat d'ingerir determinats aliments que perjudiquen la seva salut, han d'elaborar menús especials, adaptats a aquestes al·lèrgies o intoleràncies. S'han de garantir menús alternatius en el cas d'intolerància al gluten.

3. Quan les condicions organitzatives o les instal·lacions i els locals de cuina no permetin complir les garanties exigides per a l'elaboració dels menús especials o el cost addicional d'aquestes elaboracions resulti inassolible per al centre, s'han de facilitar els mitjans de refrigeració i escalfament adequats, d'ús exclusiu per a aquests menjars, perquè es pugui conservar i consumir el menú especial proporcionat per la família.

4. Els centres han de disposar d'un/a professional amb formació acreditada en nutrició humana i dietètica, que ha de dissenyar els menús que s'ofereixen per tal de garantir que siguin variats, equilibrats i estiguin adaptats a les necessitats nutricionals de cada grup d'edat seguint les directrius marcades per la conselleria competent en matèria de salut pública.

5. En l'elaboració dels menús i la promoció dels hàbits saludables s'ha de tenir en compte el que disposa el Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.

6. Els utensilis d'higiene dels infants han de ser estrictament d'ús individual i, preferentment, d'un sol ús.

 

Capítol IV

Funcionament i organització dels centres

 

Article 30

Calendari i horari dels centres

1. Els centres han d'oferir els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica, amb freqüència diària i amb un mínim de 5 dies a la setmana, a grups estables d'infants, durant 10 o més mesos a l'any, tenint en compte les indicacions següents:

a) Cada centre ha d'establir un horari específic per al temps d'adaptació dels infants que assisteixen per primera vegada al centre

b) Els horaris d'entrada i sortida han de ser flexibles dins els marges que permet el funcionament estable de cada grup d'infants.

c) El reglament intern del centre ha d'incloure l'horari d'atenció als infants, el calendari i la informació de l'organització de les activitats que realitzaran els infants i quin professional se'n farà càrrec en cada moment. El reglament també ha d'establir el sistema de substitucions en cas de baixes, amb l'objecte de garantir-les amb caràcter immediat.

2. Els centres han d'aprovar, per a cada curs acadèmic, la programació del servei.

3. Excepcionalment s'autoritzaran centres o unitats que ofereixin els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica, amb freqüència diària i amb un mínim de 5 dies a la setmana, a grups estables d'infants, durant menys de 10 mesos i un mínim de 5 mesos a l'any, sempre que compleixin la resta de requisits que estableixen els apartats 1 i 2 d'aquest article i justifiquin a més que:

a) S'adrecen a infants de famílies sotmeses a calendari laboral marcadament temporer i a fluxos migratoris derivats de l'organització del mercat laboral com són el sector d'hoteleria i altres treballs estacionals.

b) No hi ha suficient demanda de places per a infants durant la resta de període fins al mínim de 10 mesos de funcionament previst a l'apartat 1 d'aquest mateix article.

 

Capítol V

Inspecció i règim sancionador

 

Article 31

Règim general

1. Els centres d'atenció infantil per a fillets i filletes de zero a tres anys estan subjectes a la inspecció i el control de les administracions competents en matèria de serveis socials, d'acord amb la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

2. L'òrgan encarregat de la inspecció i el control dels centres d'atenció infantil és el departament competent en matèria de benestar social del Consell Insular de Menorca.

3. Constitueixen infraccions administratives en matèria de serveis socials les accions i omissions tipificades i sancionades en el títol VII de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, i supletòriament les tipificades i sancionades en el títol IX de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Article 32

Avaluació interna i externa dels centres d'atenció infantil

1. Els centres d'atenció infantil són competents per avaluar-se d'acord amb les característiques pròpies dels seus projectes, el grau d'atenció a les necessitats de l'infant durant el temps de permanència en el centre, el grau de satisfacció dels seus usuaris i usuàries i la cohesió de l'equip del centre. També sobre les necessitats formatives sentides i el grau de cooperació entre els professionals.

2. Aquests centres estan sotmesos a la inspecció que estableixen les unitats i els serveis que tenguin atribuïdes les competències d'inspecció del departament competent en matèria de benestar social.

Disposició transitòria primera

Adaptació dels centres que desenvolupen activitats anàlogues a la regulada en aquest reglament

Aquests centres disposen de mig any des del dia que comenci a vigir aquest reglament per informar de la seva existència. Així mateix, disposen de 2 anys per adaptar-hi els espais i el funcionament i de 4 anys per a l'adequació de la titulació del personal.

Disposició transitòria segona

Professionals sense la titulació necessària

Els professionals que no disposin de la titulació de Grau d'Educació Infantil o equivalent, però que estiguin en possessió del títol de Tècnic de Grau Superior en Educació Infantil o compleixin qualsevol de les condicions previstes en les lletres c, d i e de l'apartat 1 de l'article 12 d'aquest reglament, i a més puguin acreditar haver treballat quatre anys o més a càrrec d'un grup d'infants de 0 a 3 anys en un centre que desenvolupi activitats anàlogues a la regulada en aquest reglament poden ser autoritzats per desenvolupar funcions de mestre/a d'educació infantil en un centre d'atenció infantil.

Disposició transitòria tercera

Autorització condicionada

El departament competent en matèria de benestar social pot concedir autorització condicionada de funcionament per quatre anys, com a màxim, als centres que compleixin tots els requisits establerts en aquest reglament menys els referits a la titulació del personal, sempre que aquests estiguin en condicions de complir els requisits previstos en la disposició transitòria primera d'aquest reglament.

​​​​​​​​​​​​​​Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquest reglament quant a la matèria que s'hi regula i al seu àmbit d'aplicació.

Disposició final primera

Entrada en vigor

Aquest reglament comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 2 de febrer de 2022

Per delegació de la presidenta ​​​​​​​La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol )

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)