Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2022 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número de registre 13053 - Pàgines 53579-53580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i cànon corresponents a l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Sa Pobla, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 21 de gener de 2021

    Número de registre 13077 - Pàgina 53581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 540/2021

    Número de registre 13043 - Pàgina 53582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 561/2021

    Número de registre 13041 - Pàgina 53583

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13079 - Pàgina 53584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13080 - Pàgina 53585

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13081 - Pàgina 53586

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13082 - Pàgina 53587

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13083 - Pàgina 53588

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13084 - Pàgina 53589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13085 - Pàgina 53590

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Informació pública i audiència de l’aprovació inicial de la modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM)

    Número de registre 13166 - Pàgines 53591-53592

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número de registre 13144 - Pàgina 53593

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per l'ús d'equipaments esportius municipals

    Número de registre 13145 - Pàgina 53594

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial pressupost exercici 2022

    Número de registre 13048 - Pàgina 53595

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Anunci relatiu a la concessió d’ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic i local i la promoció turística del municipi de Ferreries per a minimitzar l’impacte de la crisi econòmica provocada pel covid-19

    Número de registre 13127 - Pàgines 53596-53597

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició al públic modificació puntual de l'Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 13060 - Pàgina 53598

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte del Decret de Batlia de dia 23 de desembre de 2021 de l'Ajuntament de Marratxí pel qual es modifiquen les bases i convocatòria de concessió de subvencions derivades de l'acceptació dels bons de compra destinats a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Marratxí

    Número de registre 13061 - Pàgina 53599

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de planejament i gestió urbanística. I21/02. Projecte de reparcel·lació voluntària de la UE 01J Mar i Terra del PEP del Jonquet

    Número de registre 13012 - Pàgina 53600

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Exposició pública del compte general per a l'exercici 2020

    Número de registre 13128 - Pàgina 53601

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Santa Margalida, relativa al reajustament per raons funcionals de la zona esportiva de Can Picafort i zona verda adjacent

    Número de registre 13055 - Pàgina 53602

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Santanyí per a l'any 2022

    Número de registre 13086 - Pàgina 53603

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial modificació OF. I. 01 ICIO

    Número de registre 13087 - Pàgina 53604

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Extracte convocatòria ajudes als sectors econòmics de Sineu (2ª convocatòria)

    Número de registre 13110 - Pàgines 53605-53606