Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 629400
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Santa Margalida, relativa al reajustament per raons funcionals de la zona esportiva de Can Picafort i zona verda adjacent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment per acord de l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària, de data 25 de novembre de 2021, la «modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Santa Margalida, relativa al reajustament per raons funcionals de la zona esportiva de Can Picafort i zona verda adjacent», redactada per l'enginyer de camins Sr. Mateu Estrany Pieras, així com el document ambiental estratègic redactat per «Enginyeria i medi ambient» i signat per la Sra. Irene Moya Paris, es sotmet a informació pública, per termini de 30 dies de conformitat amb l'article 55 de la LUIB, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOIB, durant els quals es podrà examinar l'expedient al departament de Secretaria d'aquesta Corporació, constant tota la documentació corresponent al següent enllaç de la web municipal https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/transparency/1ab0a204-33a6-430b-b7f3-d5fc5dab20fe/, als efectes de poder formular les reclamacions i al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, d'acord amb l'establert en l'article 51.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB), es fa pública la suspensió de l'atorgament de les llicència en l'àmbit afectat en els terminis prevists a dit article, extingint-se, en tot cas, amb l'aprovació definitiva de la modificació puntual.

No obstant podran concedir-se les llicències basades en el planejament vigent que respectin les determinacions de la modificació puntual.

 

Santa Margalida, a la data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

El batle Joan Monjo Estelrich