Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 629157
Aprovació inicial pressupost exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic que el Ple de l'Ajuntament de Ferreries, en sessió extraordinària celebrada dia 23 de desembre de 2021, va aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de sis milions vuit-cents cinquanta mil nou-cents noranta-un euros i vuitanta-un cèntims (6.850.991'81 €) procedint a la informació pública de l'expedient durant quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte, per tal que en aquest termini les persones interessades puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes, amb indicació que en cas de no presentar-se'n, s'entendrà definitivament aprovat l'acord sense necessitat de cap altre pronunciament, d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Ferreries, 27 de desembre de 2021

La batlessa Joana Febrer Rotger