Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 629576
Extracte del Decret de Batlia de dia 23 de desembre de 2021 de l'Ajuntament de Marratxí pel qual es modifiquen les bases i convocatòria de concessió de subvencions derivades de l'acceptació dels bons de compra destinats a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Marratxí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS: 591309

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591309):

Atès que la Base 6 de la vigent “Bases i convocatòria de concessió de subvencions derivades de l'acceptació dels bons de compra destinats a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Marratxí” estableix que es pot augmentar l'import inicial que s'hi ha destinat, i fins el crèdit pressupostari disponible.

Atès que roman crèdit disponible a la partida de despesa 433.00 – 47900 del vigent pressupost general de l'Ajuntament de Marratxí per l'any 2021

Atès que és voluntat d'aquesta corporació seguir impulsant la promoció i la reactivació del comerç local del terme municipal de Marratxí, per la qual cosa es troba idoni destinar més dotació pressupostària a aquesta campanya.

Atès que la Base 7.1 de l'esmentada convocatòria estableix que la primera campanya de bons finalitza el dia 31 de desembre de 2021, amb prorroga automàtica si no s'hagués exhaurit tot el crèdit, llevat que per Decret de Batlia es declari finalitzada la remesa de bons corresponent.

Per tot l'anterior, el Batle dicta el següent:

1.- Augmentar el crèdit pressupostari màxim destinat a les subvencions derivades de l'acceptació dels bons de compra destinats a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Marratxí fins a un màxim de 590.000,00 euros, que queda repartit de la següent manera:

  1. 220.000,00 euros s'aportaran per l'Ajuntament de Marratxí, mitjançant consignació en la partida de despesa 433.00 - 47900 del pressupost de l'Ajuntament de Marratxí per a 2021.
  2. 185.000,00 euros s'aportaran pel Govern balear, mitjançant consignació en la seva partida de despesa 14201 413G01 46000 10 dels Pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021.
  3. 185.000,00 euros s'aportaran pel Consell Insular de Mallorca, mitjançant consignació en la seva partida de despesa 65.23199.46205 dels Pressupostos del Consell Insular de Mallorca per a 2021.

2.- Declarar finalitzada la primera remesa de bons amb data 31 de desembre de 2021, sense perjudici de les futures emissions de bons que es trobin pertinents a l'empara d'aquesta mateixa convocatòria, que roman vigent fins declaració en sentit contrari o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Els bons d'aquesta primera remesa no bescanviats a data 31/12/2021 (inclòs) s'entendran automàticament caducats.

 

Marratxí, 27 de desembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez