Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 629278
Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2022 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. Beneficiaris

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en l'apartat 4 d'aquesta Resolució en els habitatges o instal·lacions que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. En cap cas el beneficiari pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb ell, a excepció que s'obtengui l'autorització prèvia de l'òrgan que concedeix la subvenció i que l'import subvencionable no excedeixi el cost en què incorre l'entitat vinculada. L'acreditació del cost s'ha de fer en la justificació en els mateixos termes establerts per a l'acreditació de les despeses del beneficiari.

Es considera que hi ha vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les quals es doni alguna de les circumstàncies enumerades a continuació, d'acord amb l'article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions:

a) Les persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat, parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon.

b) Les persones físiques i jurídiques que tenen una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

c) Els membres associats del beneficiari a què es refereix l'apartat 2 i membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei general de subvencions.

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o persones lligades amb relació d'afectivitat anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

e) Les societats que, d'acord amb l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, compleixin les circumstàncies requerides per formar part del mateix grup.

f) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els que n'exerceixin l'administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat que d'acord amb normes legals, estatutàries o acords contractuals tenguin dret a participar en més d'un 50 % en el benefici de les primeres.

2. Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal•lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 5 kWp de potència de pic per a l'exercici de 2022. Així mateix, són subvencionables les instal•lacions microeòliques de fins a 5 kWp per a persones físiques i de fins a 100 kW per a comunitats de propietaris.

2. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els nous sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal•lacions fotovoltaiques o microeòliques sempre que aquestes instal•lacions siguin aïllades.

3. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal•lacions fotovoltaiques existents.

4. Aquests ajuts podran estar cofinançats en un 60 % dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears. I el cofinançament definitiu de l'actuació queda condicionat a l'aprovació d'aquest programa operatiu regional de les Illes Balears per al període 2021-2027.

5. Aquesta convocatòria queda condicionada a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2022.

3. Bases reguladores

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020).

En tot el que no preveu aquesta Resolució ni l'Ordre esmentada s'ha d'aplicar el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions.

4. Import econòmic

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 3.500.000 €. Les subvencions s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2022, en funció de la naturalesa dels beneficiaris, per les partides i els imports següents:

— 19701 731A01 78000.00 FF31111 o equivalent    3.500.000,00 €

2. Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol•licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol•licituds presentades i no resoltes expressament.

4. Aquests ajuts podran estar cofinançats en un 60 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

5. Termini de presentació de sol•licituds

1. El termini per presentar les sol•licituds és des del 17 de gener de 2022 fins al 29 de juliol de 2022 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació (per suplència del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, BOIB n. 20 de 14-02-2021) Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García- Mauriño