Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 627847
Departament de planejament i gestió urbanística. I21/02. Projecte de reparcel·lació voluntària de la UE 01J Mar i Terra del PEP del Jonquet

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I21020121.ANU-cat

En compliment de l´article 82 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d'Urbanisme de les Illes Balears; el 213.5 b) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i ús del sòl per l´Illa de Mallorca (BOIB 66 DE 30-04-15); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, es sotmès a informació pública per un termini d'un mes, mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte de reparcel·lació voluntària de la UE 01J Mar i Terra del PEP del Jonquet, presentat per ACCIONA INMOBILIARIA SLU, representada per Eugenia Catalina Mir Barceló en data 29-10-2021, atès l'informe favorable amb consideracions emès en data 17/12/2021 pel Servei de valoracions i Projectes, per que puguin al·legar davant aquesta Administració Pública, allò que consideren adient al seu dret. Així mateix s'haurà de publicar en la direcció o en el punt d'accés electrònic corresponent, on s'insertarà el seu contingut íntegre. Aquesta documentació no s'ha informat pel Servei de Gestió Urbanística, pendent d'emetre informe favorable per a l'aprovació definitiva.

https://ajtpalma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mariadelcarmen_santandreu_palma_cat/EaBrEmUYxxBLk__PyukHeK8BbOL3iXc_9JH0wLcQgZldfA?e=oQhX6s

Podeu presentar els vostres escrits a l'Ajuntament en els Registres Generals (UIAP) següents:

OAC Cort: Plaza Santa Eulalia, 9, bxos

OAC Sant Ferran: Av. St Ferran (Edif. Policia Local)

OAC l´Escorxador: C/ Emperadriu Eugènia, 6

OAC l´Arenal: Av. Amèrica, 11 (s'Arenal)

OAC Avingudes:Av. Gabriel Alomar, 18(Ed. Avingudes)

OAC Son Ferriol: Av. Cid, 8 (Son Ferriol)

OAC St. Agustí: C/ Margaluz, 30 (St. Agustí)

OAC Pere Garau: Pere Llobera, 9, baixos

 

Palma, 23 de desembre de 2021

El cap del Departament de Planejament i Gestió Urbanística p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014 publicat al BOIB 30 de 04/03/2014> Jaume Horrach Font