Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 633086
Informació pública i audiència de l’aprovació inicial de la modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 29 de desembre de 2021, va acordar:

«1r.- Exercir la subrogació amb caràcter extraordinària i d'aplicació directa prevista a l'article 2 del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

2n.- Aprovar inicialment la Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM), amb l'objecte i abast que defineix la documentació tècnica que s'adjunta a aquest acord, i que s'integra per la documentació següent:

DOCUMENT I MEMÒRIA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA i ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

Annexos a la memòria

Annex 1: PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Annex 2: CARTOGRAFIA COMPARADA (Plànol 1 vigent i modificat)

Annex 3.NORMATIVA COMPARAT

Annex 4 CARTOGRAFIA DE PENDENTS

DOCUMENT II NORMES D'ORDENACIÓ

NORMES D'ORDENACIÓ

DOCUMENT III CARTOGRAFIA

Plànol 1: E 1:25.000 «Àrees de desenvolupament urbà i categories del sòl rústic» (AP)

Plànol 2: E 1:25.000 «Àrees de Prevenció de Riscos» (AP)

DOCUMENT IV ANNEXOS

Annex IV. Àmbits modificats a l'empara pel Decret Llei 9/2020, de 25 de maig (AP).

Annex V. Indicadors de seguiment del PTIM.

Annex VI. Servituds aeronàutiques.

DOCUMENT V AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 3 DEL PTIM

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC.

Annex ambiental

3r.- Entendre assumides les potestats d'alteració del planejament referides a l'apartat 1 de l'assenyalat article 2 del Decret Llei 9/2020, amb aquesta aprovació inicial de la Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM), en aplicació de les previsions de l'apartat 3 de l'article 2 esmentat, que habilita els Consells per realitzar les adaptacions a que fa referència l'article mitjançant modificacions puntuals del pla territorial insular.

4r.- Disposar la tramitació de la Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM), seguint el procediment establert a la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, i en conseqüència ordenar l'obertura d'un termini d'informació pública de quaranta-cinc dies hàbils, de tota la documentació integrant de l'assenyalada modificació, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler electrònic del Consell de Mallorca, a la Seu Electrònica i al portal Web del Consell Insular de Mallorca, per tal que qualsevol persona o entitat pugui formular les al·legacions que estimi pertinents. En aquest tràmit s'hi inclou la posada a disposició del públic del projecte de Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM) i de tota la documentació ambiental en els termes que contemplen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

5è.- Sol·licitar els informes sectorials següents:

Administració General de l'Estat: Delegació del Govern Central.

Administració General de l'Estat: Direcció General de Costes, Demarcació de Balears.

Administració General de l'Estat: Ministeri de Defensa.

Administració General de l'Estat: Direcció General d'Aviació Civil.

Administració General de l'Estat: Direcció General de Telecomunicacions.

Administració General de l'Estat: Ports de l'Estat.

Govern de les Illes Balears: Presidència

Govern de les Illes Balears: Natura 2000.

Govern de les Illes Balears: Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears.

Govern de les Illes Balears: Ports de les Illes Balears.

Govern de les Illes Balears: Ordenació del Territori.

Govern de les Illes Balears: Institut Balears de la Dona.

Govern de les Illes Balears: Serveis Ferroviaris de Mallorca

Consell Insular: Direcció Insular de Patrimoni Històric.

Consell Insular: Direcció Insular d'Infraestructures.

Tots els ajuntaments de l'illa.

6è.- Als efectes prevists a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, se sotmet la documentació integrant d'aquesta Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM), a consulta de les administracions, òrgans i entitats públiques i privades assenyalades en el document d'abast formulat per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el dia 21 de juliol de 2021, i que són:

I.- GOVERN DE LES ILLES BALEARS

1.- Conselleria de Medi Ambient i Territori

DG d'Espais Naturals i Biodiversitat (Departament de Medi Natural)

•Servei de Planificació al Medi Natural

•Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sol

•Servei d'Espais Naturals

•Servei de Protecció d'Espècies

DG de Recursos Hídrics (Departament tècnic de Coordinació i Gestió de l'Aigua).

•Servei d'Estudis i Planificació

•Servei de Construcció

DG d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus (Departament d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus)

•Servei de Residus i Sòls Contaminats

•Servei de Qualitat Ambiental DG de Territori i Paisatge

•Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme Servei de Costes i Litoral

ABAQUA

2.- Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari

•Servei d'Agricultura

3.- Conselleria Presidència. Funció Pública i Igualtat

DG d'Emergències i Interior

4.- Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

DG d'Energia i Canvi Climàtic

•Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

5.- Conselleria de Salut i Consum

DG de Salut Pública

6.- Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball

DG de Turisme

II.- PERSONES I ENTITATS

FELIB

GOB

TERRAFERIDA

AMICS DE LA TERRA.»

 

Palma, el dia de la signatura electrònica (29 de desembre de 2021)

El secretari general Antoni Benlloch Ramada